edukacja_1.jpg

Zmiany w podatkach w 2017 r. - CIT/PIT/VAT

DLA KOGO?
  • Głowni księgowi
  • Dyrektorzy Finansowi
  • Pracownicy działów księgowych 
JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NABĘDZIE UCZESTNIK?

Dzięki szkoleniu uczestnik:

  • uzyska odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane ze zmianami w podatkach w 2017 r.
  • dowie sie, w jakich okoliczności pobór podatku nie jest konieczny
  • pozna najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące podatków CIT/PIT/VAT

 

MIEJSCE: COLLEGIUM DA VINCI, POZNAŃ
TERMINY:
  • 30.01.2017r.
  • 27.02.2017r.
  • 30.03.2017r.
CZAS TRWANIA: 8h/1 DZIEŃ
CENA: 540 zł brutto

A.   Zmiany w podatkach dochodowych

1.    Dochody osiągnięte przez nierezydentów na terytorium Polski:

a. nowa definicja dochodów nierezydentów:

- z papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych,

- z przeniesienia własności udziałów/akcji w spółkach nieruchomościowych,

- z należności regulowanych i wypłacanych przez polskich rezydentów,

- dochody uzyskiwane przez zagraniczny zakład.

b. beneficial owner (rzeczywisty właściciel)

- zdefiniowanie pojęcia,

- nowe wymogi dotyczące zwolnienia z podatku u źródła odsetek i należności licencyjnych,

c. jak powyższe zmiany wpłyną na pobór podatku u źródła?

2.    Doprecyzowanie definicji spółki. 

3.    Przychody z tytułu objęcia udziałów/akcji w zamian za aport:

- nowy sposób ustalania przychodów, 

- zmiany w ustalaniu kosztów uzyskania przychodów, 

- przepisy przejściowe,

- jak te zmiany wpłyną na ewentualne procesy restrukturyzacyjne?

4.      Podział spółki:

- pojęcie „unicestwienia” udziałów,

- nowe zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów.

5.      Wymiana udziałów – ograniczenie preferencji podatkowych. 

6.      Zasada stosowania obniżonej stawki podatku:

- definicja małego podatnika,

- katalog podmiotów objętych preferencyjną stawką,

- kto nie może skorzystać z preferencyjnej stawki?

7.      Ulga na prace badawczo- rozwojowe (B+R):

- zmiany w zakresie aportów komercjalizowanej własności intelektualnej,

- rozszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o koszty uzyskania patentu,

- wydłużenie okresu możliwości odliczenia kosztów na działalność B+R,

- zwrot gotówkowy dla start up-ów.

8.      Zmiany w opodatkowaniu funduszy inwestycyjnych

- zmiany w zakresie zwolnień podmiotowych,

- kategorie przychodów FIZ wyłączone ze zwolnienia,

9.      Podatek PIT – kwota wolna od podatku,

- zmiana kwoty wolnej od podatku,

- zasady pobierania zaliczek na podatek.  

B.   Zmiany w podatku VAT 

1.    Mechanizm odwrotnego obciążenia:

- usługi budowlane,

- transakcje dotyczące metali szlachetnych, 

- procesory.

2.    Likwidacja niektórych zwolnień w VAT.

3.    Zmiany w rozliczeniach podatku VAT w ramach WNT:

- zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego,

- o co należy zadbać, by nie płacić odsetek od zaległości? 

4.    Zmiany w zakresie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego:

- zmiany w zakresie możliwości otrzymania zwrotu w terminie 25 dni,

- kiedy i komu zwrot w tym terminie nie przysługuje?

5.    Nowe sankcje – najbardziej dolegliwa zmiana:

- naruszenie obowiązków związanych z tzw. ulgą na złe długi,

- nierzetelne rozliczanie podatku (zaniżenie zobowiązania, zawyżenie zwrotu, puste faktury), 

- powrót dodatkowego zobowiązania podatkowego, 

- za co można zostać ukaranym?

6.    Zmiany w zakresie rejestracji nowych podatników:

- kaucja rejestracyjna – jaki podmioty są obowiązane do jej wniesienia, 

- zasady (a może ich brak?) ustalania wysokości kaucji rejestracyjnej,

- formy kaucji rejestracyjnej,

- odpowiedzialność pełnomocnika. 

7.    Wykluczenie z rejestru podatników VAT:

- kogo dotyczy?

- kiedy i w jaki sposób można zostać wyrejestrowanym z rejestru podatników VAT?

8.      Likwidacja rozliczeń za okresy kwartalne.

9.      Odpowiedzialność solidarna nabywcy

- nowe przesłanki odpowiedzialności,

- szerszy katalog towarów, których nabycie wiąże się z solidarną odpowiedzialnością,

- kaucja gwarancyjna – nowe warunki.

10.  Większy limit zwolnienia podatkowego.

11.  Przedłużenie obowiązywania dotychczasowych stawek podatku.

12.  Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym związane z rozliczaniem VAT.

13.  Przepisy przejściowe.

 

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY
Artur Szymański
Manager ds. sprzedaży
tel. 61 2711037/ kom. 697 690 749