01_podyplomowe.png

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - kadry i płace
Studia podyplomowe

Dlaczego warto?

Program studiów jest tak skonstruowany, iż umożliwia poznanie i zrozumienie praktycznych zagadnień z tych dziedzin, w tym kwestii zatrudniania, również zatrudniania osób bezrobotnych i cudzoziemców, prawidłowego kształtowania i rozwiązywania stosunku pracy, zasad sporządzania i rozliczania dokumentów składanych do ZUS oraz do Urzędu Skarbowego. Celem studiów jest przekazanie absolwentom wiedzy umożliwiającej samodzielne dochodzenie swoich praw w postępowaniach prowadzonych przez organy Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Słuchacze kierunku będą mieli możliwość rozwinięcia zdolności związanych z zarządzaniem personelem, skutecznym negocjowaniem i rozwiązywaniem konfliktów.

Iwona Maksio,
kierownik merytoryczny kierunku

Wiedza i umiejętności
 • specjalistyczna wiedza połączona z praktycznymi umiejętnościami związanymi z prowadzeniem bieżących spraw pracowniczych, naliczaniem wynagrodzeń oraz rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym
 • praktyka stosowania prawa pracy oraz mechanizmy tworzenia i analizowania strategii personalnej przedsiębiorstw
 • umiejętność prowadzenia dobrze zorganizowanej administracji kadrowo-płacowej
 • rozwój kompetencji interpersonalnych: budowanie zespołu z integracją, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje
 • kadry i płace w nowoczesnym przedsiębiorstwie
Uczestnicy

Studia skierowane są do:

 • kadry zarządzającej
 • osób, które w swojej pracy wykorzystują wiedzę z zakresu kadr i płac 
 • specjalistów zajmujących się realizacją polityki kadrowej w firmach, które chcą usystematyzować lub uaktualnić swoją wiedzę w tym zakresie
 • osób przygotowujących się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych oraz zainteresowanych rozwojem umiejętności w zarządzaniu personelem i wynagrodzeniami

 


zapisz się

Program

1. Strategia personalna (36 godz.)

 • Rola i funkcja działań personalnych w organizacji
 • Proces zarządzania personelem w organizacji
 • Tworzenie strategii personalnej
 • Wynagradzanie i motywowanie (systemy wynagrodzeń, motywowanie płacowe i pozapłacowe)
 • Rekrutacja i selekcja
 • Narzędzia informatyczne stosowne w praktyce kadrowo-płacowej

2. Wprowadzenie do prawa pracy (18 godz.)

 • Przedmiot i podstawowe źródła prawa pracy
 • Zasady prawa pracy – równe traktowanie w zatrudnieniu i zasady dochodzenia roszczeń
 • Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem prawa pracy

3. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy (20 godz.)

 • Podstawowe zasady nawiązywania stosunku pracy
 • Zasady zawierania umów o pracę, umów cywilno-prawnych – case study
 • Zakaz konkurencji
 • Zakres danych osobowych i dokumentów niezbędnych do zatrudnienia
 • Korzyści i koszty dla pracownika wynikające z różnych form zatrudnienia
 • Okresy wypowiedzenia (przykłady z praktyki, wskazówki ekspertów)
 • Dokumentacja związana z zakończeniem stosunku pracy

4. Czas pracy (16 godz.)

 • Podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy
 • Podstawowe systemy czasu pracy
 • Ewidencjonowanie czasu pracy
 • Problematyka skróconego tygodnia pracy a skróconego czasu pracy
 • Zasada rozliczania godzin nadliczbowych
 • Zasady udzielania urlopów pracowniczych

 5. Płace (20 godz.)

 • Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę i jego składniki
 • Podstawy prawne ustalania oraz naliczania wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę
 • Ochrona wynagrodzenia za pracę a dopuszczalne prawem potrącenia z wynagrodzenia
 • Zasady naliczania wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych

6. Obowiązki wobec ZUS (24 godz.)

 • Zasady obejmowania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP
 • Zasady sporządzania i korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych składanych do ZUS
 • Zasady rozliczania wynagrodzeń i zasiłków (wynagrodzenie za czas choroby, wynagrodzenie wypłacane po ustaniu tytułu ubezpieczenia, wynagrodzenia i zasiłki wypłacane po zmarłym pracowniku, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, zasiłki wypłacane z opóźnieniem, składka z tytułu przekroczenia górnej rocznej podstawy wymiaru)
 • Płatnik – warsztaty z wypełniania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS

7. Podatek dochodowy od osób fizycznych (12 godz.)

 • Podmioty i przedmiot opodatkowania
 • Ustalanie podstawy opodatkowania i wysokości zaliczki na podatek dochodowy (koszty uzyskania przychodu, zwolnienia i ulgi podatkowe)
 • Obowiązki podatników i płatników
 • Zeznania podatkowe, obowiązki informacyjne (PIT-11/8B, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R)

8. Rozwój umiejętności interpersonalnych (28 godz.)

 • Skuteczna komunikacja
 • Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
 • Organizacja pracy własnej
 • Budowanie zespołu z integracją
Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 9-10 zjazdów, od soboty (godz. 9:00) do niedzieli (godz. 16:00). Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10 w Poznaniu

Czas trwania: 2 semestry, 174 godzin

Warunki zaliczenia
 • zdanie na ocenę pozytywną dwóch testów obejmujących wiedzę z poszczególnych bloków tematycznych

 


zapisz się

Ewa Gordziej - Niewczyk

Psycholog biznesu, trener, wykładowca akedemicki, specjalista HR

Doktorantka na Wydziale Psychologii SWPS i PAN. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Studium Zarządzania Działem Handlowym i Negocjacji Handlowych. Prowadzi assessment i development centre oraz badania kompetencji dla pracowników i badania psychologiczne na potrzeby rekrutacji. Tworzy i wdraża systemy motywacyjne, systemy wynagrodzeń, systemy ocen okresowych. Opracowała i wdrażała narzędzia mentoringu w procesach sukcesyjnych. Realizowała szkolenia i badania między innymi dla firm: Enea, PZU S. A., BZWBK, Piotr i Paweł, NFZ, Velux, Castorama, Kompania Piwowarska.

Liliana Lisiecka

Trener, konsultant, wykładowca akademicki, HR manager w Grupie Komputronik

Od wielu lat specjalizuję się w tworzeniu i prowadzeniu szkoleń oraz doradztwie dla kadr menedżerskich. Zajmuję się również realizacją projektów z obszaru Human Resources Management, a także tworzeniem i wdrażaniem standaryzacji w zakresie obsługi Klienta i audytów „Mystery Shopping”. Przez ostatnich kilka lat uczy się konsultingu i poszerza warsztat trenerski pod okiem międzynarodowych konsultantów z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Francji, m.in. Julie Hay, Jacques Moreau.

Iwona Maksio

Prawnik, prokurator

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła w 2009 roku z wynikiem bardzo dobrym aplikację prokuratorską, posiada kilkuletnie doświadczenie we współpracy z kancelariami prawnymi, praktyk z zakresu Prawa Pracy.

Kinga Mann

Trener, coach, konsultant, wykładowca

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, podyplomowych studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania w firmie oraz studium trenerskiego. Certyfikowany Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie jako HR Business Partner oraz manager. Od ponad 8 lat specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń, coachingów (szczególnie executive coachingu dla managerów, coachingu kariery, coachingu sprzedażowego) i kompleksowego doradztwa zakresie HRM (projektowanie strategii HR, rekrutacja i selekcja, audyty kompetencyjne, projektowanie ścieżek rozwoju, doradztwo dla menedżerów i pracowników działów HR, projektowanie systemów motywacyjnych etc.) oraz przygotowywania i wdrażania standardów obsługi klienta. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu audytów kompetencyjnych w różnych branżach i na różnych stanowiskach.

Łukasz Pustelnik

Trener, doradca biznesowy, członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu

Od 8 lat prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności handlowych, zarządzania zespołem, profesjonalnych prezentacji i wystąpień publicznych. Realizuje projekty doradcze i coachingowe z zakresu standardów obsługi, radzenia sobie z trudnymi klientami oraz strategii rozwoju firmy w obszarze sprzedaży. W pracy kładzie nacisk na interaktywną formę wymiany doświadczeń wg. modelu cyklu Kolba. Skuteczność swoich szkoleń w dużej mierze opiera na metodzie coachingu narzędziowego oraz video-treningu. W projektach szkoleniowych wykorzystuje profile zawodowe DISC. Ważne w szkoleniu są dla niego praktyczne realia biznesowe uczestników i pod tym kątem przygotowuje się do szkolenia. Prowadzi doradztwo, szkolenia i coaching dla firm produkcyjnych i usługowych. Posiada również doświadczenie we współpracy z administracją samorządu terytorialnego.

Magdalena Sobiak

Szkoleniowiec, specjalista ds. kadr i płac

Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu na kierunku zarządzanie i marketing oraz studiów podyplomowych - BHP i ochrona środowiska. Aktualne stanowisko – Główny specjalista ds. kadr i płac z przeszło 20-letnim stażem w działach personalnych. Praktyczna znajomość prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatkowych w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach. Kadry i płace to zainteresowanie i praca. Od 2007r – wykładowca na kursach kadrowo – płacowych w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Od 2011r – prowadząca warsztaty z wynagrodzeń na studiach podyplomowych w CDV w Poznaniu.

Piotr Wiśniewski

Psycholog, szkolenowiec, trener, wykładowca

Praktyk biznesu specjalizujący się w podnoszeniu jakości pracy z klientem oraz harmonizacji pracy w zespołach pracowniczych. Autor i realizator kompleksowych projektów szkoleniowych, doradczych oraz badawczych wykonanych na rzecz: Kulczyk Tradex, Skoda Auto Polska, Skoda Auto Rosja oraz VW Chiny. Autor i realizator projektów budowy wewnętrznych zespołów wdrożeniowych dla potrzeb racjonalizacji zarządzania organizacją w Victaulic Polska, Gestamp Polska, FAM S.A. Autor koncepcji i metodologii upowszechniania zmian rozwojowych w organizacji wraz z narzędziami dydaktycznymi i scenariuszem kierowania tym procesem.

.

Warunki rekrutacji

Nabór na studia podyplomowe rozpocznie się w 18 kwietnia 2017 roku i będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Rekrutacja trwa do 30 września 2017!

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz  złożyć następujące dokumenty:

 • podanie do JM Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankietę osobową (wydrukowaną z formularza rekrutacyjnego),
 • dwie podpisane kserokopie umowy (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej,
 • jedno zdjęcie,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Sposób składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, pokój 034) najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

 


zapisz się

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Opłaty rekrutacyjne:

 • do 31.07.2017 - 0 zł.
 • do 31.08.2017 - 100 zł.
 • do 20.10.2017 - 150 zł.

Absolwenci CDV:

 • zostają zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej,
 • otrzymują zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto. 
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczącą pierwszego zjazdu oraz indywidualnego numeru subkonta do wpłat czesnego.

Opłaty za studia w roku akademickim 2017/2018
Nazwa kierunku1 rata2 raty10 rat
ZZL - Kadry i Płace  4 500 zł  2 250 zł 450 zł

 


zapisz się

Biuro Rekrutacji

Parter, pokój R034
tel.: 61 27 11 100/101/102
fax: 61 27 11 199
rekrutacja@cdv.pl

poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
sobota 9:00 - 14:00

Wypełnij formularz i zagwarantuj sobie miejsce na studiach!

 


zapisz się