01_podyplomowe.png

Zarządzanie projektami
Studia podyplomowe

Dlaczego warto?

"Studia podyplomowe Zarządzanie Projektami jest szansą zdobycia dogłębnej wiedzy na temat zarządzania przedsięwzięciami i zmianą w organizacjach. To doskonały start do najpopularniejszych metodyk i sposobów zarządzania projektami i zespołem projektowym. Wiedzę na studiach zdobywa się podczas wykładów interaktywnych, warsztatów oraz symulacji biznesowych, gdzie w praktyce można sprawdzić swoje zarządcze umiejętności. W dzisiejszym, szybko rozwijającym się świecie, umiejętności potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami są wyróżnikiem na rynku pracy. Studia podyplomowe Zarządzanie Projektami są inwestycją w zawodową przyszłość."

Kinga Matysiak,
Kierownik merytoryczny kierunku,
Business Development Manager, Altkom Akademia

 

zapisz się

Atuty
 • studia to kompleksowa edukacja w jednym z najbardziej przyszłościowych obszarów zarządzania, czyli zarządzania projektami
 • program studiów obejmuje starannie dobrany zestaw szkoleń z obszaru zarządzania projektami – metodyki i standardy oraz przedmiotów rozwijających umiejętności miękkie oraz kompetencje zarządzania organizacją
 • słuchacze otrzymują pakiet niezbędniej wiedzy stanowiącej solidny fundament do wdrożenia w organizacji nowych rozwiązań z zakresu zarządzania projektami,
 • w cenie studiów słuchacze otrzymują certyfikat PRINCE2® Foundation lub MSP® Foundation, każdy dodatkowy można otrzymać na preferowanych warunkach.
Perpsektywy zawodowe
Jako specjalista w dziedzinie zarządzania projektami i jednocześnie wykwalifikowany manager, absolwent będzie mógł m.in.:
 • zarządzać działem organizacji pracującym w sposób projektowy,
 • tworzyć dedykowaną metodykę pracy organizacji w oparciu o znane standardy,
 • wspierać/kierować projektami transformacji organizacji,
 • doradzać w zakresie kierunków rozwoju organizacji i wdrażania podejścia projektowego.
Dla kogo

Studia adresowane są do:

 • osób z kadry zarządzającej, osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami,
 • kierowników projektów oraz kierowników zespołów projektowych,
 • osób, które wiążą swoją karierę zawodową z zarządzaniem projektami,
 • osób indywidualnych, chcących rozbudować swoje portfolio i pozyskać umiejętności dotyczące zarządzania projektami.
Partner kierunku

Program
 1. Zarządzanie projektami (20 godz.) - wprowadzenie
 2. PMI (20 godz.) - zarządzanie projektami wg standardu PMBOK®
 3. Akropolis (20 godz.) - symulacja biznesowa zarządzania projektami
 4. Zarządzanie programami (20 godz.)- akredytowane szkolenie MSP® Foundation (Managing Successful Programmes®) (egzamin na poziomie Foundation)
 5. Metodyka PRINCE2 (20 godz.) - Zarządzanie projektami, szkolenie akredytowane (egzamin na poziomie Foundation)
 6. Flerow (20 godz.) - symulacja biznesowa oparta o procesy, komunikacji i zarządzaniu pracą zespołu
 7. Zarządzanie zmianą (20 godz.) - akredytowane szkolenie Change Management™ Foundation (egzamin na poziomie Foundation)
 8. Zarządzanie zespołem projektowym (20 godz.) - interpersonalne aspekty komunikacji i przywództwa
 9. Zarządzanie wartością (20 godz.) – akredytowane szkolenie MoV® Foundation (Management of Value®, egzamin na pozimoie Foundation)
Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 9-10 zjazdów i trwają od soboty (godz.9.00-17.30) do niedzieli (godz.9.00-17.30). Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Altkom Akademia w Poznaniu ul. Baraniak 88B.

Czas trwania: 2 semestry, 180 godzin

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy zaliczeniowej (w formie prezentacji) oraz zdanie egzaminu ustnego obejmującego obronę pracy. Absolwenci uzyskują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych CDV.


zapisz się

Certyfikaty

PMI

PMIProject Management Institute (PMI) to wiodąca międzynarodowa organizacja, zrzeszająca ekspertów i entuzjastów zarządzania projektami.

Opracowuje ona standardy zarządzania projektami, a także wydaje międzynarodowe certyfikaty kompetencyjne (m.in. PMP®). Działalność PMI skupia się przede wszystkim na promowaniu zwiększania rozpoznawalności Zarządzania Projektami i roli Kierownika Projektów we wszystkich sektorach gospodarki. W ramach studiów podyplomowych CDV na kierunku Zarządzanie Projektami uczestnicy będą mogli zapoznać się szczegółowo ze standardem PMBOK® Guide.

PRINCE2®

prince2Metodyka PRINCE2® jest jedną z najbardziej popularnych tradycyjnych metodyk z obszaru zarządzania projektami na świecie. Wywodzący się z Wielkiej Brytanii standard jest dziś z powodzeniem stosowany na całym świecie zarówno przez sektor publiczny jak i prywatny. Konstrukcja złożona z kilku procesów, jasno opisane role oraz skalowalność czynią metodykę uniwersalną, możliwą do zastosowania w niemal każdym projekcie. Znajomość metodyki PRINCE2® jest także dobrym gruntem do dalszego zgłębiania tematyki zarządzania projektami.

W programie studiów szkolenie akredytowane na poziomie Foundation.

MSP®

mspStandard Skuteczne Zarządzanie Programami (Managing Successful Programmes MSP®) dostarcza wiedzy na temat programu, jako narzędzia do wprowadzania zmiany. Pokazuje różnice pomiędzy projektem, programem i portfelem oraz daje możliwość rozróżnienia właściwego podejścia jak ją wdrożyć. Odpowiada m.in. na pytania: „Czy wszystkie zmiany wprowadzane w organizacji jesteśmy w stanie wdrożyć za pomocą projektów?”, „Czy projekt jest wystarczającym narzędziem we wdrożeniu dużej, często trudnej do określenia zmiany?”, „Jak sobie radzić w zmieniającym się otoczeniu, gdy wiemy co chcemy osiągnąć, ale nie wiemy co dostarczyć, aby to zrobić?”

MSP®, jako oficjalna brytyjska metodyka zarządzania programami, pozwala na wprowadzenie tzw. ładu (ang. governance) zarządzania organizacją. Stanowi kolejny element, obok stosunkowo dobrze znanej metodyki zarządzania projektami PRINCE2®, w budowaniu całościowego podejścia do wprowadzania zmian w organizacji.

W ramach studiów szkolenie akredytowane na poziomie Foundation.

Change Management™

changeZarządzanie zmianami (Change Management™) poświęcone jest teoriom opisującym, w jaki sposób zmiany wpływają na i podlegają wpływom: jednostki, zespołu, organizacji, lidera zmian. Znajomość standardu Change Management pomaga m.in.: zwiększyć efektywność przewodzenia zespołem oraz wspierania zmian na poziomie indywidualnym i organizacyjnym, zrozumieć jak można rozwijać odpowiednie strategie i plany komunikacyjne wobec interesariuszy, oraz zdobyć umiejętności odnośnie definiowania ról w procesie zmiany.

W ramach studiów szkolenie akredytowane na poziomie Foundation.

 

MoV®

movStandard Zarządzanie Wartością (Management of Value®) to konkretne, solidne narzędzia i techniki z zakresu pogłębiania i kontroli korzyści projektowych. Pokazuje w jaki sposób Zarządzanie Wartością może być stosowane w portfolio, programie, projekcie oraz na poziomach operacyjnych. Zarządzanie Wartością pomoże zwiększyć konkurencyjność, produkcyjność oraz rentowność: maksymalizując zwrot kosztów inwestycji, zapewniając optymalne wykorzystanie zasobów, zapewniając klientom odpowiedni stosunek jakości do ceny, usprawniając produkcję i polepszając świadczenie usług, oraz eliminując nierentowne praktyki.

W programie studiów szkolenie akredytowane na poziomie Foundation.


Szkolenia autorskie Altkom Akademia

Symulacja biznesowa „Akropolis”

„Akropolis” to autorska symulacja Altkom Akademii skupiająca się na tematyce zarządzania projektami wg podejścia kaskadowego, która odzwierciedla realne sytuacje projektowe. Uczestnicy mają możliwość zastosowania w praktyce konkretnych technik zarządzania projektami oraz poznania dobrych praktyk, wykorzystywanych w pracy współczesnego Kierownika Projektu.

Główne elementy symulacji, będące jednocześnie najczęściej identyfikowanymi przyczynami porażek projektowych, to: planowanie, komunikacja i zarządzanie interesariuszami, identyfikacja i zarządzanie ryzykiem, oraz korzystanie z doświadczeń. Kolejnym istotnym aspektem jest współpraca na linii Zespół Projektowy – Główny Dostawca oraz wypracowanie takich metod działania, które będą satysfakcjonujące dla obu stron. W symulacji uwzględniono zagadnienia związane z etyką w zarządzaniu projektami.

„Akropolis” prowadzi uczestników przez kompletny cykl życia projektu. Poszczególne elementy uczą korzystania z szeregu narzędzi projektowych, takich jak WBS, harmonogram, rejestr zagadnień, rejestr ryzyka, matryca interesariuszy, wnioski o zmianę, raporty okresowe,  ścieżka krytyczna czy metoda wartości wypracowanej (EVM). Wcielając się w różne role Uczestnicy muszą podejmować decyzje i działania mające wpływ na sukces lub porażkę projektu. 

Symulacja biznesowa „Flerow”

Symulacja „Flerow” autorstwa Altkom Akademii podejmuje tematykę analizy procesów biznesowych poprzez umożliwienie uczestnikom zapoznania się z nią w sposób empiryczny. Główny nacisk położono na transformację organizacji ze struktury silosowej w matrycową oraz dostrzeżenie procesu biznesowego jako zasobu, dzięki któremu organizacja może zarówno sprawniej funkcjonować, jak i wkraczać w kolejne etapy rozwoju.

W trakcie trwania symulacji uczestnicy przejdą przez szereg zagadnień merytorycznych o rosnącym stopniu trudności. Szkolenie rozpoczyna definicja procesu oraz zrozumienie co jest, a co nie jest procesem; kolejnym krokiem będzie identyfikacja procesów biznesowych oraz sposoby ich opisywania, a także wprowadzenie takich pojęć jak KPI, mapowanie strumienia wartości i technologiczny koszt wytworzenia.

Symulacja w istocie przeprowadza uczestników przez wszystkie etapy dojrzałości procesu, kierując ich ku dążeniu do ciągłej optymalizacji (elementy lean, pojęcie mudy). Dodatkowo skłania do postrzegania procesów biznesowych także z perspektywy klienta (procesy end-2-end). Trzon warsztatu stanowi cykl Demminga, wg którego odbywają się wszystkie aktywności na przestrzeni dnia szkoleniowego.

 

Chmielewski

Adam Chmielewski

Architekt rozwiązań/trener/coach

 • Ekspert w zakresie konstruowania i wdrażania zasad zarządzania projektami, programami i portfolio oraz biur projektów w organizacjach sektora biznesowego i publicznego.
 • Dodatkowa specjalizacja w obszarze zarządzania ryzykiem i analizy biznesowej.
 • Wieloletnie doświadczenie w roli kierownika projektu, programu, analityka biznesowego dla największych organizacji krajowych oraz na rynku międzynarodowym.
 • Obecnie nadzór projektów oraz interim manager w zakresie P3 (projekty, programy, portfolio) i ryzyka.
 • Równolegle trener i coach w obszarach: PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, PMBOK® Guide, BABOK® Guide, M_o_R®, IMPA, AgilePM®, Scrum, ITIL®, MSP®, MoP®, Microsoft Priject, Jira.
 • Motto: if a thing is worth doing it is worth doing well
 • Wybrani klienci: Asseco, Comarch, HP, IBM, Oracle, SAP, Veracomp, VSoft, PZU, ING, NBP, mBank, PKO S.A. PKO BP, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Najwyższa Izba Kontroli, Urząd Miasta Lublin, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Orlen, BP, Lotos, PERN, Poczta Polska, Impel, ARiMR, KRUS, PGE, PGNiG, Energa, Enea, Państwowe Porty Lotnicze, Jednostki Samorządu terytorialnego: Boguchwała, Jasło, Sanok, Jarosław.

Kaganiec

Katarzyna Kaganiec

Trener/doradca

 • Trener i praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem we współpracy z klientami, partnerami w wielu branżach w Polsce i poza granicami (rejon EMEA). Ponad 15 letnie doświadczenie we współpracy z branżą IT.
 • Z wykształcenia ekonomista, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Audytor wiodący i Ekspert Polskiej Nagrody Jakości. Posiada certyfikacje w zakresie:  Agile, Scrum, ITIL, Lean IT
 • Audytor, trener, konsultant project management (metodyki klasyczne i zwinne). Specjalizuje się w: strategiach produktowo- usługowych i zarządzaniu ich realizacją, projektowaniu i wdrażaniu procesów, struktur i  systemów zarządzania oraz podnoszeniu ich efektywności, zarządzaniu portfelami projektów strategicznych oraz procesach wytwarzania oprogramowania.
 • Brała udział w międzynarodowych programach UNDP Polski, Japonii i Holandii  „wdrażanie systemów zarządzania” w oparciu o japońskie techniki doskonalenia. Współpracowała m.in. Onet.pl – system zarządzania  spółką , Matrix SA – zarządzanie PMO, Infovide – Matrix – realizacja projektu fuzji, Sage zarządzanie ofertą produktowo –usługowa i jej realizacja , PKP Informatyka – system zarządzania jakością. 
 • Jest twórcą autorskich szkoleń i programów szkoleniowych Altkom Akademia

Witek Janicki

Architekt rozwiązań/trener

 • Architekt rozwiązań w obszarze Zarządzanie Projektami Altkom Akademia
 • 17 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami w bankowości, ubezpieczeniach, telekomunikacji
 • Prowadził m. in. projekty w ramach migracji systemu bankowego w PKO BP, wdrożenie systemu w Pekao SA.
 • Jako kierownik projektu  m. in. prowadził w Altkom wdrożenie systemu dla Axa Germany
 • Jako szef pionu wytwarzania oprogramowania prowadził wdrożenie systemów zapewnienia jakości i metodyk projektowych.
 • Dla TP S.A. prowadził projekt rozwoju systemu wspomagającego zarządzanie projektami
 • Jako trener realizuje szkolenia w obszarze Project Management: metodyka PRINCE2 , PMI/PMBOK,  Agile PM, Scrum, harmonogramowanie i kontrola realizacji projektów, zarządzanie ryzykiem w projektach, zarządzanie dostawcami, zarządzanie jakością, komunikacja w zespołach projektowych
 • W obszarze Inżynierii Oprogramowania: prowadzi szkolenia z tematyki zarządzanie wymaganiami oraz analiza wymagań metodą przypadków użycia.
 • Jest twórcą autorskich szkoleń i programów szkoleniowych Altkom Akademia
Pionoczek

dr Piotr Pinoczek

Trener/konsultant

 • Od 16 lat czynny kierownik projektów z dziedziny: optymalizacji procesów, inicjatyw jakościowych, rozwoju pracowników, zarządzania projektami, budowania strategii, rekrutacji, szkoleń, sprzedaży i teleinformatyki. Oprócz szkoleń prowadzi również coaching dla specjalistów i menedżerów.
 • Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (doktor nauk o zarządzaniu, studia podyplomowe Public Relations). 
 • Autor kilkunastu referatów na konferencje naukowe i komercyjne, opublikowanych w wydawnictwach uniwersyteckich. Współautor naukowych projektów badawczych. Współredaktor polskiej edycji książki „Making Sense of Change Management”. Wykładowca uniwersytecki z dziedziny zarządzania.
 • Ponadto trener realizujący szkolenia z obszaru: PMBoK Guide®, zarządzania strategicznego (moduły menedżerskie), zarządzania jakością, optymalizacji procesów oraz tzw. kompetencji społecznych (komunikacja, coaching, motywowanie).
 • Certyfikowany menedżer w obszarach: PRINCE2 Practitioner, P3O Practitioner, MoP Practitioner, Change Management Practitioner, AgilePM Practitioner, MSP Foundation, IPMA, Six Sigma Green Belt.
 • Akredytowany trener: PRINCE2®, P3O®, MoP® i Change Management®.
 • Praktyk managementu. Doświadczenie zawodowe zdobywał przez 18 lat jako menedżer operacyjny i szef projektów w małych i dużych spółkach, zarówno polskich, jak i z kapitałem zagranicznym. Za swoje działania wielokrotnie wyróżniony nagrodami, listami gratulacyjnymi i licznymi referencjami.
Warunki rekrutacji

Nabór na studia podyplomowe rozpocznie się 18 kwietnia 2017 roku i będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Rekrutacja przedłużona do 20 października 2017 roku.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz  złożyć następujące dokumenty:

 • podanie do JM Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankietę osobową (wydrukowaną z formularza rekrutacyjnego),
 • dwie podpisane kserokopie umowy (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej,
 • jedno zdjęcie,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej 300 zł.
Sposób składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć w Centrum Organizacji Dydaktyki, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, pokój R038) najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

 

zapisz się


Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

W cenie studiów Zarządzanie projektami słuchacze otrzymują certyfikat PRINCE2® Foundation lub MSP® Foundation, każdy dodatkowy można otrzymać na preferencyjnych warunkach.


Opłaty rekrutacyjne:

 • do 31.07.2017 - 0 zł.
 • do 31.08.2017 - 100 zł.
 • do 30.09.2017 - 150 zł.

Absolwenci CDV:

 • zostają zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej,
 • otrzymują zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informację dotyczącą pierwszego zjazdu oraz indywidualnego numeru subkonta do wpłat czesnego.

Opłaty za studia w roku akademickim 2017/2018
Nazwa kierunku1 rata2 raty10 rat
Zarządzanie projektami 6 100 zł 3 050 zł 610 zł

  

zapisz się

Biuro Rekrutacji

Parter, pokój R034
tel.: 61 27 11 100
rekrutacja@cdv.pl

poniedziałek - piątek 9:00 - 16:00

Wypełnij formularz i zagwarantuj sobie miejsce na studiach! 


zapisz się