00_edukacja.jpg

Zarządzanie instytucją oświatową - przywództwo, kierowanie, rozwój

CEL

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry zarządzającej instytucjami oświatowymi. Absolwenci wyposażeni zostaną w wiedzę, umiejętności oraz praktyczne i skuteczne narzędzia wzmacniające przywództwo w uczącej się organizacji, trafne podejmowanie decyzji zarządczych i racjonalne administrowanie zasobami szkoły lub placówki, z  szczególnym ukierunkowaniem na doskonalenie procesów nauczania i uczenia się oraz osiąganie wyznaczanych celów edukacyjnych.    

UCZESTNICY

Studia adresowane są do:

 • dyrektorów oraz osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach,  przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz ośrodkach doskonalenia nauczycieli,
 • nauczycieli wszystkich specjalności i poziomów nauczania, którzy chcą ubiegać się o stanowisko kierownicze w szkole lub placówce oświatowe,
 • nauczycieli zainteresowanych wzmocnieniem kompetencji w obszarze doskonalenia procesów nauczania i wspierania rozwoju uczących się,
 • pracowników urzędów nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących szkoły i placówki
 • animatorów działań i organizacji oświatowych
 • osób niebędących nauczycielami, chcących ubiegać się o stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola  lub placówki zgodnie z art. 62.ust.2 Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz.59)

Wymagane od kandydata:

 • ukończone co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia

UWAGA! Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych w przedszkolach, szkołach podstawowych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na zajmowanie stanowisk kierowniczych  we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych.

PODSTAWA PRAWNA

Absolwenci studiów nabywają specjalistyczne kompetencje pożądane dla sprawnego i efektywnego zarządzania instytucją oświatową i kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2017 poz. 1597)

 

PROGRAM

Program studiów obejmuje obszary tematyczne:

 • Podstawy zarządzania i przywództwa w szkole
 • System oświaty, struktura i organizacja pracy szkół i placówek, zadania, odpowiedzialność i uprawnienia organów w systemie oświaty
 • Psychologiczne aspekty zarządzania
 • Szkoła jako organizacja ucząca się, przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego
 • Prawo oświatowe i administracyjne w szkole
 • Nadzór pedagogiczny
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie własnym rozwojem
 • Zarządzanie strategiczne, koncepcja pracy i rozwoju szkoły, planowanie pracy
 • Administrowanie i zarządzanie finansami w szkole,  zamówienia   publiczne
 • Kontrola zarządcza
 • Szkoła w środowisku lokalnym

Ponadto program obejmuje:

 • zadania praktyczne powiązane z ww. obszarami tematycznymi
 • wizyty studyjne w szkole Da Vinci i dwóch innych szkołach (placówkach), w zależności od składu grupy słuchaczy 
Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin dydaktycznych: 220 + 3 wizyty studyjne wsparcie tutorów przy wykonywaniu zadań indywidualnych 
Liczba punktów ECTS: 60 

Kierownik merytoryczny: Elżbieta Walkowiak

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie - w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

WARUNKI REKRUTACJI

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie internetowego formularza  oraz złożenie (najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego) kompletu dokumentów, tj.:
 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o posiadaniu przygotowania pedagogicznego, z wyłaczeniem kierunków doskonalących i kierunku Przygotowanie pedagogiczne (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kserokopia dowodu osobistego (do potwierdzenia najpóźniej na I zjeździe), 
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał nie jest przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
 • kopia suplementu dyplomu (dla dyplomów wydanych po 1 stycznia 2005r., oryginał nie przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
 • opłata rekrutacyjna w wysokości 300 zł.

Uwaga! W przypadku kierunków, na których wymagane jest przygotowanie pedagogiczne prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego nabycie tych kwalifikacji. Jeśli uprawnienia te wynikają bezpośrednio z dyplomu lub suplementu, nie ma konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Nabór na studia podyplomowe będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. 
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń. 

Dokumenty można składać:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsk
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk

 • tel.: 505 136 553 - dr Marta Holeksa - Koordynator merytoryczny
 • tel.: 61 27 11 033 - Lidia Radziszewska
  e-mail: gdansk@cdv.pl


OPŁATY

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Absolwenci CDV otrzymują:

 • zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).
Oplatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie - paragraf Finansowanie nauki).

 

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2017/2018

KIERUNEK

1 RATA

2 RATY

10 RAT

Zarządzanie instytucją oświatową - przywództwo, kierowanie, rozwój

2100 zł 

 1050 zł

 210 zł