Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa projektu pt. „Program rozwoju kompetencji specjalistów z branży ICT województwa wielkopolskiego w zakresie projektowania graficznego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi cateringowe  w zakresie przedstawionym w punkcie 4 niniejszego zapytania ofertowego.

Oferty prosimy składać na wzorach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:

a)    pisemnie na adres Zamawiającego, tj.: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa , ul. Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań pok. 040 lub
b)    drogą elektroniczną na adres e-mail: milena.fibikowska@wsnhid.pl

Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godziny 9.00 do godziny 17.00:

od dnia 14.09.2012 r. do dnia 01.10.2012 r.

Oferta złożona drogą elektroniczną musi zostać dostarczona w formie pisemnej w terminie do dnia 02 października  2012 r. do godziny 16.00 na adres Zamawiającego wskazany w punkcie 7a.

Treść zapytania ofertowego i załączniki dostępne są do pobrania poniżej:

Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy – Milena Fibikowska.

Osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta – Małgorzata Wróblewska.

Data publikacji: 2013-09-24Strony: 1 

Powrót do listy