00_edukacja.jpg

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Lublin

CEL

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest formą pomocy dzieciom i ich rodzinom obejmującą kompleksowe, wielospecjalistyczne oddziaływania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • organizowania i prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • opracowywania i realizowania indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny,
 • przeprowadzania wielospecjalistycznej diagnozy, terapii dziecka i oceny efektywności podejmowanych wobec niego działań wyboru i dostosowania metod do potrzeb rozwojowych dziecka,
 • prowadzenia konsultacji i instruktażu dla rodziców,
 • dokumentowania działań realizowanych z dzieckiem i jego rodziną,
 • prowadzenia zajęć terapeutycznych z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie, słuchowo, wzrokowo, z autyzmem, zaburzeniami zachowania i dysfunkcją ruchu,
 • pracy w zespole ds. wczesnego wspomagania rozwoju, wspólnego planowania i organizowania wsparcia rozwojowego dziecka i jego rodziny.

UCZESTNICY

Studia adresowane są do osób z przygotowaniem pedagogicznym pracujących lub planujących pracę z małymi dziećmi niepełnosprawnymi lub zagrożonymi niepełnosprawnością a posiadającymi ukończone:

 • studia magisterskie na kierunku psychologia,
 • studia wyższe na kierunku pedagogika,
 • studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna,
 • studia wyższe w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej lub terapii pedagogicznej,
 • posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy.

KWALIFIKACJE

Absolwenci nabywają umiejętności i kwalifikacje zawodowe do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w:

 • ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • ośrodkach wczesnej interwencji,
 • przedszkolach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz masowych,
 • szkołach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz masowych,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistycznych,
 • ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz ośrodkach rehabilitacyjnych,
 • instytucjach niepublicznych takich jak: ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia i inne prowadzące WWRD.

PODSTAWA PRAWNA

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin spełniają wymogi zawarte:

 • w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • w Rozporządzeniu MEN z dnia z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (z późniejszymi zmianami), oraz
 • w Rozporządzeniu MEN z dnia 11 października 2013 w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2013 poz 1257)

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym
 • Metodyka prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Wybrane metody terapii dzieci z różnymi zaburzeniami 
 • Podstawy komunikacji alternatywnej

Liczba semestrów: 3 semestry

Liczba godzin dydaktycznych: 350 godzin

Liczba godzin praktyk 120 godzin (miejsce odbywania praktyki: ośrodek wczesnego wspomagania rozwoju dzieckaośrodek wczesnej interwencji przedszkole: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi oraz masoweszkoła: specjalna, integracyjna, z oddziałami integracyjnymi oraz masow poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz specjalistyczna, ośrodek szkolno-wychowawczy oraz ośrodek rehabilitacyjny, instytucje niepubliczne takie jak: ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia i inne prowadzące WWRD).

Liczba punktów ECTS 60

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, 
 • egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolia słuchacza z działań praktycznych zrealizownych w ramach studiów.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie - w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.
Zajęcia w ramach III semestru realizowane są także w lipcu, w dni powszednie.
Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa lubelskiego.

WARUNKI REKRUTACJI

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie internetowego formularza  oraz złożenie (najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego) kompletu dokumentów, tj.:
 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o posiadaniu przygotowania pedagogicznego, z wyłaczeniem kierunków doskonalących i kierunku Przygotowanie pedagogiczne (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kserokopia dowodu osobistego (do potwierdzenia najpóźniej na I zjeździe), 
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał nie jest przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
 • kopia suplementu do dyplomu (dla dyplomów wydanych po 1 stycznia 2005r., oryginał nie przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
 • opłata rekrutacyjna w wysokości 300 zł.

Uwaga! W przypadku kierunków, na których wymagane jest przygotowanie pedagogiczne prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego nabycie tych kwalifikacji. Jeśli uprawnienia te wynikają bezpośrednio z dyplomu lub suplementu, nie ma konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Nabór na studia podyplomowe będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. 
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Dokumenty można składać:

 • osobiście w Biurze Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA
 • lub przesłać listem poleconym na adres:

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
ul. Kaprysowa 2
20-842 Lublin 


tel. 81 534 65 83
e-mail: biuro@klanza.org.pl

OPŁATY

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Kandydaci podejmujący studia są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej przy zapisie w terminie od 18 maja 2017 r. do 30 września 2017r.

Absolwenci CDV otrzymują:

 • zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).
Oplatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie - paragraf Finansowanie nauki).


 

KIERUNEK

1 RATA

2 RATY

10 RAT

 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

2540 zł

 1270 zł

254 zł