Uznawanie osiągnięć

Studenci odbywają studia w uczelni goszczącej na podstawie wcześniejszego porozumienia (Learning Agreement). Porozumienie między macierzystą, a goszczącą uczelnią powinno określić okres pobytu oraz listę przedmiotów realizowanych w tym czasie przez studenta. Za zaliczone pomyślnie przedmioty student otrzymuje stopnie oraz odpowiednią ilość punktów kredytowych (z góry ustaloną i taką samą dla wszystkich studentów, którzy ten przedmiot zaliczyli). Studenci nie otrzymują punktów ECTS za samo uczestniczenie w zajęciach - muszą oni uzyskać zaliczenie zgodnie z kryteriami oceny obowiązującymi w uczelni zagranicznej. Istnieją różne formy oceny pracy studenta: egzaminy pisemne lub ustne, aktywność na zajęciach, prezentacje, wspólne projekty.

Po powrocie do macierzystej uczelni zaliczone przedmioty i uzyskane za nie oceny będą w pełni uznane i wpisane do rejestru (indeksu) studenta. Następnie student kontynuuje naukę na kolejnym roku akademickim bez konieczności powtarzania semestru bądź przedmiotów, w których nie uczestniczył będąc w uczelni zagranicznej. W wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć, że egzaminy (przedmioty) z uczelni zagranicznej nie mogą zastąpić egzaminów (przedmiotów) w uczelni macierzystej. W takich przypadkach uczelnia macierzysta musi zobowiązać się, że przedmiot zagraniczny będzie uwzględniony w maksymalnym zakresie, na przykład poprzez częściowe zwolnienie z egzaminów w uczelni macierzystej.

Studenci mogą uczestniczyć w wymianie, jeśli spełniają warunki uzgodnione przez uczelnie partnerskie. Okres wymiany powinien wynosić od trzech miesięcy do jednego roku.

Jeśli student zdecyduje się pozostać w uczelni goszczącej w celu uzyskania dyplomu lub wybierze uczelnie trzecią, to będzie zobowiązany dostosować swój program studiów do wymogów (prawnych oraz instytucjonalnych) stawianych w uczelni macierzystej oraz uczelni goszczącej. Uczelnie same decydują, czy rozwiązania takie są możliwe oraz jakie warunki muszą być spełnione aby student mógł uzyskać dyplom lub zarejestrować zaliczone punkty. Przydaje się tu zwłaszcza wykaz zaliczeń, który pozwala prześledzić historię nauki studenta, co z kolei pozwala zainteresowanej uczelni na podjęcie odpowiedniej decyzji.

W każdej z wyżej wymienionych sytuacji student będzie musiał spełnić prawne i akademickie wymagania obowiązujące w danym kraju oraz uczelni, w której zamierza uzyskać dyplom.

 ECTS oferuje studentowi:

  • gwarancję uznania okresu studiów zrealizowanych za granicą,
  • możliwość uczestnictwa w regularnych zajęciach wśród "lokalnych" studentów i zdobywanie nowych doświadczeń,
  • kontynuację studiów za granicą.

Skala ocen ECTS

Skala ocen ECTS, (ECTS grading scale), to pomocnicza skala ocen przyjęta w Europejskim Systemie Transferu Punktów, która ułatwia przekładanie ocen uzyskanych przez studenta w jednej uczelni (tzn. według skali ocen obowiązującej w tej uczelni), na skalę ocen innej uczelni. Nie zastępuje ona ocen przyznanych przez daną uczelnię według jej własnego systemu, a jedynie daje dodatkowe informacje na temat pracy studenta. Uczelnie same decydują o tym, jak stosować skalę ocen ECTS w odniesieniu do ich własnego systemu.

 

Skala ocen stosowana w CDV

Collegium Da Vinci

ECTS

Definicja przyjęta w programach UE

 

5.0 bardzo dobry

A

wybitne osiągnięcia – wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów

4.5 dobry plus

B

powyżej średniego standardu – z pewnymi błędami

4.0 dobry

C

generalnie solidna praca z zauważalnymi błędami

3.5 dostateczny plus

D

zadowalający, ale ze znaczącymi brakami

3.0 dostateczny

E

praca spełnia minimalne kryteria

2.0 niedostateczny

F

praca nie spełnia minimalnych kryteriów – punkty będzie można przyznać, gdy student powtórzy całość materiału