baner_urban.png

Urban Management
Studia I stopnia, stacjonarne, inżynierskie

CZYM JEST URBAN MANAGEMENT?

Urban management to innowacyjny i jedyny w Polsce kierunek studiów w języku angielskim (wymagany poziom B1 – średnio zaawansowany), który powstał we współpracy z najlepszym holenderskim uniwersytetem nauk stosowanych NHTV Breda University of Applied Sciences. Kształci inżynierów odpowiedzialnych za zrównoważony rozwój miast. Program studiów został przygotowany w oparciu o zachodnie wzorce i realizowany jest przez holenderskich i polskich wykładowców oraz specjalistów z obszarów związanych z inteligentnym rozwojem miast.

Huub Droogh, wykładowca, holenderski urbanista, partner RDH Urban opisuje czym jest urban management.

DLA KOGO SĄ STUDIA NA KIERUNKU URBAN MANAGEMENT?

Urban management jest dla osób, które interesują się kreowaniem przestrzeni miejskiej i chciałyby w przyszłości zawodowo zajmować się zarządzaniem, projektowaniem i kształtowaniem nowoczesnych miast w kontekście architektonicznym, funkcjonalnym i społecznym, również w skali mikro, tj. budynku, ulicy, osiedla. Jest to również właściwy kierunek dla osób w różnych aspektach zajmujących się już projektowaniem przestrzeni, np. dla grafików, plastyków, architektów, dekoratorów wnętrz, które chcą poszerzyć swoje kompetencje, udoskonalić warsztat i zainspirować się.

Ed Ravensbergen, wykładowca, architekt, przedsiębiorca opisuje studentów kierunku urban management.

zapisz się

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ URBAN MANAGEMENT WŁAŚNIE W COLLEGIUM DA VINCI?

Na tle podobnych studiów inżynierskich urban management w Collegium Da Vinci wyróżnia duży nacisk na rozwój kompetencji interpersonalnych w połączeniu z niezbędną wiedzą techniczną i analityczną. Studia uczą nie tylko zasad projektowania przestrzeni miasta, ale też lepszej samoorganizacji i kreatywnej prezentacji. Dostarczają cennych umiejętności z zakresu komunikacji z odbiorcami projektu, użytkownikami przestrzeni czy inwestorami.

Studia przygotowane i prowadzone we współpracy z:
ICF
NHTV Breda University of Applied Sciences
(nr 1 w Holandii)
www.nhtv.nl/ENG/home.html
Refa
80 lat doświadczenia, jedna z największych firm architektonicznych w Holandii
www.rothuizen.eu
CIEKAWI W CDV

trzcinowicz"Fascynują mnie wszelkie przemiany. Przemiana zapewnia ciągłość trwania. Na co dzień obserwujemy ten proces w przyrodzie. Już wydaje się, że coś przemija, niszczeje, a okazuje się, że jest dobrą bazą dla czegoś nowego. Albo znajduje się ktoś, kto włoży w to nowego ducha. Tę właściwość możemy obserwować w każdej skali".

mgr inż. Błażej Trzcinowicz

wykładowca na kierunu urban management

przeczytaj cały wywiad


Huub"Miasta są żywymi organizmami. Żeby zrozumieć miasto, musisz zrozumieć ludzi, poznać ich potrzeby i motywację.".

Huub Droogh

wykładowca na kierunu urban management

przeczytaj cały wywiad

SPRAWDŹ, GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAĆ PO UKOŃCZENIU KIERUNKU URBAN MANAGEMENT!

Swoje rekomendacje przedstawia mgr inż. Błażej Trzcinowicz, Zastępca Dyrektora Biura Zrównoważonej Mobilności UM we Wrocławiu, wykładowca na kierunku urban management

JAK ZORGANIZOWANA JEST NAUKA I KTO BĘDZIE CIĘ UCZYŁ?
 • Nauka odbywa się w języku angielskim. Wystarczy znajomość języka na poziomie B1, w razie potrzeby zapewniamy intensywny kurs doszkalający.
 • Program nauczania opiera się na modelu holenderskiego NHTV Breda University of Applied Sciences i podzielony jest na trymestry (3 okresy nauczania po 11 tygodni).
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści polscy i holenderscy zajmujący się zrównoważonym rozwojem miast i planowaniem przestrzeni miejskiej, którzy rozumieją specyfikę Europy Środkowej i Wschodniej. Reprezentują oni partnerskie podejście do studentów, pobudzają ich kreatywność i wspierają w rozwiązywaniu problemów.
 • Zapewniamy zagraniczne praktyki zawodowe, wyjazdy naukowe, wymiany ze studentami z Holandii oraz kontakt z międzynarodowym środowiskiem urbanistycznym.
 • Zajęcia mają różnorodną formę – od warsztatów i projektów grupowych po prace w ramach otwartych atelier i pracowni.
 • Odbędziesz 2 trzymiesięczne indywidualnie przygotowane staże, m.in. pod okiem międzynarodowego zespołu specjalistów.
 • Praca dyplomowa jest indywidualną lub zespołową pracą, obejmującą projekt lub badanie wykonane na rzecz pracodawcy, określonego klienta lub uczelni.
NA KIERUNKU URBAN MANAGEMENT NAUCZYSZ SIĘ:
 • Zasad projektowych, technicznych i inżynieryjnych, umożliwiających planowanie i opracowanie programów, planów, strategii, koncepcji, projektów
 • Zarządzania miastem, konstruowania budżetu publicznego, planowania finansowego i inwestycyjnego, ich wzajemnych relacji oraz wpływu na efektywność zarządzania
 • Wieloaspektowej analizy i kompleksowego projektowania w skali lokalnej, w kontekście społecznym, funkcjonalnym i architektonicznym
 • Nowoczesnych rozwiązań technologicznych pozwalających na tworzenie projektów i wizualizacji oraz zarządzanie pracą zespołu
 • Korzystania z programów graficznych 2D i 3D niezbędnych w procesie projektowania oraz modelowania struktur przestrzennych
 • Projektowania działań rewitalizacyjnych na zdegradowanych obszarach miast (obecnie najważniejszego wyzwania dla władz wszystkich miast i obszarów wiejskich)
 • Skutecznego komunikowania się z przedstawicielami sektora publicznego i prywatnego, w tym wyciągania wniosków, proponowania rozwiązań i podejmowania decyzji
GDZIE MOŻESZ PODJĄĆ PRACĘ?
 • Firmy konsultingowe w Polsce i na świecie zajmujące się doradztwem w zakresie planowania przestrzennego i urbanistyki
 • Prywatna działalność w obszarze szeroko pojętych usług projektowych i planistycznych
 • Sektor publiczny: rządowy i samorządowy odpowiedzialny za rozwój miast i regionów, a także za inwestycje i planowanie przestrzenne
 • Biura projektowe
UNIKALNY PROGRAM
 • Program nauczania, opiera się na modelu holenderskiego NHTV Breda University of Applied Sciences i podzielony jest na trymestry.
 • Stworzenie unikalnych na skalę ogólnopolską studiów Urban Management zaproponował Huub Droogh, holenderski urbanista i planista przestrzenny, związany z biurem RDH Architekci Urbaniści oraz fundacją icSD. Polecamy lekturę wywiadu z Huubem Drooghem.

 

 
HUUB DROOGH

huub

Holenderski specjalista z zakresu miejskiego planowania oraz zrówno­ważonego rozwoju miast i regionów. Pracował dla Ministerstwa Gospodarki w Holandii. Od 1993 związa­ny jest z Rothuizen Archi­tecten Stedenbouwkundi­gen, holenderskim biurem z ponad 80-letnim doświadczeniem w dziedzinie urbanistyki i architektury.
Działa również w ramach firmy RDH Urban, która w 2008 roku utworzona została w Poznaniu, posze­rzając tym samym obszar działalności holenderskie­go biura.

Co jest dla Ciebie najważniejsze w nauczaniu?

Najważniejsze dla mnie jest dzie­lenie się swoimi doświadczeniami ze studentami. Jeśli ktoś chce zaj­mować się rozwojem miast, wiedza teoretyczna jest oczywiście niezbęd­na. Jednakże większe znaczenie ma samo zrozumienie miasta, jego krwioobiegu, dynamiki, ludzi, którzy je wypełniają swoimi codziennymi sprawami. Wczucie się w jego histo­rię, zrozumienie sukcesów i porażek, które kształtowały jego charakter, dotknięcie „blizn” po to, żeby w pełni odkryć jego potencjał. Miasta tworzą ludzie. To oni nadają znaczenie przestrzeni w kontekście ekono­micznym, społecznym i kulturowym. Miasta są żywymi organizmami. Żeby zrozumieć miasto, musisz zrozumieć ludzi, poznać ich potrzeby i motywację.

Czy istnieje zapotrzebowanie na świecie na nowoczesnych managerów miast?

Nowocześni managerowie w obsza­rze zarządzania procesami miejski­mi (tzw. urban/city managers) są dziś bardzo potrzebni. Trend w roz­woju tej profesji jest szczególnie widoczny w krajach wysokorozwinię­tych i będzie się umacniał. Stajemy dziś przed nowymi wyzwaniami zmieniającej się gospodarki i potrzeb społecznych. Model zarządza­nia miastem ulega sukcesywnej zmianie, w dużej mierze ze względu na szybki rozwój nowoczesnych technologii. Oczywiście polityczny wybór przywódców nie ulegnie gwałtownej zmianie z dnia na dzień. Coraz bardziej jednak pożądany bę­dzie specjalista łączący umiejętność współpracy i przewodzenia z wiedzą z obszaru kilku dyscyplin. Niezwykle potrzebni będą profesjonaliści, umiejętnie zarządzający procesami przemian, by zachodziły one w spo­sób płynny i bezpieczny zarówno dla mieszkańców miast, jak i środowi­ska naturalnego. City manager jest z pewnością pasjonującym zawodem przyszłości, definiowanym przez rosnące potrzeby miast europej­skich, wyzwania metropolii, które odgrywają kluczową rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym regionów.

Co Cię najbardziej ciekawi w życiu oraz w pracy?

Najbardziej fascynują mnie ludzie, a dokładnie ich zdolność do zaska­kiwania i inspirowania mnie każdego dnia. To oni tworzą atmosferę mia­sta, nadają znaczenie i koloryt jego przestrzeni. Wszystko jest ze sobą połączone: życie prywatne i biznes, przeszłość i przyszłość, funkcjonal­ność i estetyka. Życie samo w sobie jest holistyczne i tak właśnie staram się je przeżywać. Czytam dużo o historii, polityce i nowych osiągnię­ciach. Dużo podróżuję, obserwując, myśląc, pytając, unikając osądów na tyle, na ile to jest możliwe. Odkry­wanie połączeń pomiędzy czasami współczesnymi i przeszłością, po­między sztuką i ekonomią, pomiędzy tym, co nazywane jest nowoczesno­ścią, a tym, co uchodzi za przestarza­łe, bardzo mnie ciekawi.

Do czego dążysz? O czym marzysz?

Tak naprawdę każdego dnia spełniam swoje marzenia. Praca z ludźmi oraz odczuwanie miasta i jego dynamiki dają mi dużo sa­tysfakcji. Jestem w swoim żywiole, kiedy mogę kreować konkretne rozwiązania, monitorować postęp prac oraz udrażniać komunikację między ludźmi. Z niecierpliwością czekam na dzielenie się swoimi do­świadczeniami ze studentami, którzy zdecydują się wkroczyć na podobną, nietuzinkową ścieżką zawodową.

MARC HOLVOET 

holvet

Marc Holvoet is landscape architect, urbanist, researcher, lecturer and social entrepreneur.

He worked as a designer and project leader for leading and internationally concerned dutch firms in the field of landscape architecture and urban design, before starting his own office Nieuwbruut with Ed Ravensbergen, after winning a number of competitions in 2010.

He was trained as a landscape architect at the Wageningen University and the Technical University of Delft in the Netherlands, and gained recognition and experience with the construction of large housing projects and urban renewal and expansion projects as well as regional planning. He was a part of international collaborations on projects in various countries, such as Finland, United Kingdom, and U.S.A.

The work of Nieuwbruut, starting with urban planning and design, progressively included doing research. On exploring processes that are shaping today's cities and their suburbs, and the civic, social and economic domains. Last winter Marc completed a research called ‘Building Block for Liveable Neighbourhoods’. Currently he is conducting a EU-research Metamorphosis on the impact of children behaviour on mobility and liveability of city’s.
Marc Holvoet is currently also working as a lecturer and researcher for NHTV university of applied science at the department of Built Environment.


What is the most important for you in the teaching? How do you work with students? What would you like to teach them, what to transfer, what to share with them?

Creating awareness and an attitude in which students can create innovative solutions for the big challenges and questions in society. Ownership and knowledge, we can create this by coaching and debate. And especially by observing and being sensitive.
This is also my own focus at the office. I am a partner of NIEUWBRUUT Amsterdam, where I work in the field of Urban planning, Architecture and Landscape architecture.

What is interesting for you in life, art and at work?

All three questions I can catch in this one thing: How to involve people in processes concerning all questions in the city. People make things happen! 

What do you do in your spare time?

When all children are busy and there is spare time left, then I do like to bike, run, kitesurf and cook.

What is inspiring you?

The history of landscape. A good knowledge of the build-up of the landscape give you so much knowledge about the cultural history, urban development, architecture and population of the area.

What is your life's sense? What is the reason for you to get up in the morning?

Surprise, Surprise,… Carpe Diem! And mostly my two son’s and girlfriend (wife).

What are your goals, what do you dream about (not only in professional life)?

Travel around and discover the world with my family.

Is there anything else you think we should know about you?

I am married with Femke and dad of two sons, Fedde and Oscar, of 4 and 2. Recently we moved out of the city of The Hague to a little village. There we started to build-up a new live in-between the forest (for Dutch standards) and at the edge of the valley of the Ijssel. We thought It was hard to manage the change but living in a village give a lot of rest and peace.

ED RAVENSBERGEN 

ED RAVENSBERGEN

Architect, Urbanist, Researcher, Lecturer and Social Entrepreneur. Urban management lecturer.

He worked as a designer and project leader for leading and internationally acclaimed Dutch firms in the field of architecture and urban design, before starting his own office Nieuwbruut with Marc Holvoet, after winning a number of competitions (Europan, Eo Wijers) in 2010.

He was a part of international collaborations on projects in various countries, such as France, United Kingdom, Spain, Slovakia and Poland. Starting with urban planning and design, Nieuwbruut’s work gradually and increasingly came to include  doing research. Their research involves  exploring processes that are shaping today's cities and their suburbs, and the civic, social and economic domains.

Currently working as a lecturer for NHTV Breda University of Applied Sciences at the department of Built Environment.


What is the most important for you in the teaching? How do you work with students? What would you like to teach them, what to transfer, what to share with them?

For me, the essence of the work that I do as an urban designer in my own office NIEUWBRUUT is to improve the world around us by creating or improving the (built) environment. Therefore we need to know how exactly it is used and percieved, how it functions, the way it is shaped and how it is designed. How can we learn from the past? What will the future look like and how can we anticipate the challenges that urban designers will have to face? We should be committed to the future of the world around us.

As a teacher developing and sharing this commitment through knowledge and competences is my main focus and ambition.

What is interesting for you in life, art and at work?

Life can offer many interesting things, and things that are uninteresting at first glance have a way of coming back in different circumstances and surprise you. I always try to have an open mind and give attention to things and people around me to discover what qualities they may present. In short; the world is dynamic and I am easily distracted.
When I look at art, culture or politics, these things fascinate me mainly because I want to understand how they work. Who created them, and how? Why have they become what they are, what is their history and reason for existence?
Reading a book on 19th century city planning I was very excited to realize it helped me understand social, cultural and governmental processes around me. That history quite literally repeats itself and I could apply what I read to the here and now...

What do you do in your spare time?

I work as a teacher for two days a week. The rest of my time I am a partner in NEUWBRUUT, an office for Architecture, Landscape and Urban Design. But most importantly I am a father of two, so I try to maintain a healthy work-life balance.

I enjoy spending time with my family consisting of two daughters of 12 years old, my wife and me. We like food, travelling, sports and all things digital. We live in the centre of Amsterdam and enjoy all that the city has to offer us, like music, movies and international cuisine. To make up for the clean air and nature that we miss, we love to travel to the countryside and go visit family that live on an old farm in the northern part of the Netherlands.

What are your goals, what do you dream about (not only in professional life)?

My hopes and ambitions concern three things: my family, my person and my profession.
Having fun, enjoying each others company and making wonderful memories is what I hope for in my family life. As a person I want to keep growing and improving where I can, to treat people around me well and be wise, honest and pleasant company. My professional ambitions are to be an inspiring teacher that delivers enthousiastic students fully prepared for a succesful career. Likewise I hope to lead our office to be a innovative group of professionals making outstanding projects.

mgr inż. BŁAŻEJ TRZCINOWICZ

trzcinowiczAbsolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku gospodarka przestrzenna oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – nowoczesne zarządzanie jednostką administracji publicznej. Obecnie pracuje w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu jako zastępca dyrektora Biura Zrównoważonej Mobilności.

Co jest dla Ciebie najważniejsze w nauczaniu studentów? Czego najbardziej chciałbyś ich nauczyć, co zaszczepić, co przekazać, czym się podzielić?

Najistotniejsze są dwie rzeczy: kontekst i detal. Chcę, aby studenci otrzymali rzetelną, szczegółową wiedzę zarówno w zakresie detalu, jak i o szerokim znaczeniu otoczenia. Nawet tworząc rzeczy wielkie, należy pamiętać, aby były spójne w najmniejszym detalu. To nadaje charakter i pełnię wyrazu finalnego efektu.

Dlaczego mądre projektowanie przestrzeni miejskiej jest dziś ważne?

Żyjemy w miastach, które przyciągają coraz większą liczbę mieszkańców. Trzeba umieć odpowiedzieć na coraz więcej problemów związanych z brakiem przestrzeni. Miasto musi pełnić różne funkcje i zapewniać możliwość realizacji wielu aktywności. Jednocześnie miasta, miejsca naszego rozwoju, pracy i wypoczynku, muszą być piękne, aby jakość życia nie była tylko akceptowalna, ale dawała satysfakcję i radość. To zadanie dla planistów.

Jaką radę dałbyś osobom, które chcą zawodowo zajmować się planowaniem przestrzeni miejskiej, przyszłym studentom urban management?

Aby dbali zawsze o rozwój swojego warsztatu i nie przestawali się dziwić. Aby zadawali pytania i szukali rozwiązań. Aby nie osiadali na laurach myśląc, że już wszystko wiedzą, i aby zawsze byli na bieżąco z prawem. Dobra znajomość prawa jest konieczna do tego, żeby w sposób odpowiedzialny i dający bezpieczeństwo dopasowywać przestrzeń do realnych potrzeb. Planowanie przestrzeni to nie tylko zręczna metoda upychania wielu funkcji na małym terenie, ale przede wszystkim sztuka dobrze rozumianego kompromisu. Wymiana myśli i umiejętność słuchania są najlepszymi narzędziami do tworzenia rzeczy użytecznych i pomocnych.

Co Cię ciekawi w życiu oraz w pracy?

Fascynują mnie wszelkie przemiany. Przemiana zapewnia ciągłość trwania. Na co dzień obserwujemy ten proces w przyrodzie. Już wydaje się, że coś przemija, niszczeje, a okazuje się, że jest dobrą bazą dla czegoś nowego. Albo znajduje się ktoś, kto włoży w to nowego ducha. Tę właściwość możemy obserwować w każdej skali.

Do czego dążysz, o czym marzysz?

Na co dzień w magistracie wrocławskim kreujemy wygląd naszego miasta i aglomeracji. Mam ten przywilej, że moje decyzje naprawdę mają wpływ na otoczenie. Marzy mi się, aby kiedyś, u kresu kariery zawodowej, móc powiedzieć, że jestem dumny ze zmian, jakie się dokonały w tym rejonie, i że były one też moim udziałem.

Program nauczania, opiera się na modelu holenderskiego NHTV Breda University of Applied Sciences, trwa 3,5 roku i podzielony jest na trymestry. Po ukończeniu studiów otrzymujesz tytuł inżyniera gospodarki miejskiej.
Dlaczego trymestry?

System trymestralny (powszechnie stosowany w Polsce jest system dwusemestralny) zakłada trzy okresy nauczania w roku akademickim trwające 11 tygodni. Taki system pozwala na synchornizację organizacji roku akademickiego CDV z partnerską uczelnią NHTV w Bredzie i wspólną realizację projektów, wymianę studencką i optymalne wykorzystanie programu Erasmus+.

 • I, II i III rok: zajęcia w pracowni, seminaria, kursy oraz sesje szkoleniowe
 • II i III rok: praktyki zawodowe
 • IV rok: praca dyplomowa w wybranym obszarze na rzecz firmy lub instytucji publicznej w Polsce lub zagranicą.

Wybrane przedmioty:

 • Historia miasta - rozwój, funkcja, struktura
 • Analizy urbanistyczne - metodyka
 • Inteligentne miasta (smart cities) - nowy wymiar rozwoju miejskiego
 • Transport i komunikacja
 • Zrównoważone miasto
 • Zarządzanie strategiczne
 • Architektura współczesnych miast
 • Rysunek projektowy - CAD
 • Społeczne aspekty planowania
Uwaga! Studia w języku angielskim!
Nie zniechęcaj się :) Program nauczania zakłada stopniowe wprowadzanie specjalistycznego słownictwa a dla chętnych przewidujemy możliwość dodatkowych zajęć językowych.
Co wyróżnia Urban Management na tle podobnych studiów inżynierskich? Duży nacisk na rozwój kompetencji interpersonalnych w połączeniu z niezbędną do wykonywania zawodu urbanisty wiedzą techniczną i analityczną.

Twoja wiedza i umiejętności:

  • Znajomość zasad obowiązujących w obszarze zadań projektowych, technicznych i inżynieryjnych umożliwiających planowanie i nadzorowanie procesu opracowania programów, planów, strategii, koncepcji, projektów urbanistycznych i architektonicznych.

  • Zarządzanie zespołem ekonomistów, urbanistów i architektów w zakresie planowania i projektowania rozwiązań dla obszarów zurbanizowanych.

  • Opracowywanie koncepcji planów urbanistycznych, wstępnych prognoz oraz studiów wykonalności.

  • Znajomość nowoczesnych rozwiązań technologicznych pozwalających na tworzenie projektów, wizualizacji oraz zarządzanie pracą zespołu.

  • Umiejętność korzystania w praktyce z programów graficznych niezbędnych w procesie projektowania urbanistycznego, architektonicznego oraz analiz przestrzennych.

  • Umiejętność komunikowania się z przedstawicielami sektora publicznego i prywatnego, w tym wyciągania wniosków, proponowania rozwiązań i podejmowania decyzji.

  • Znajomość kluczowych elementów gospodarki miasta, konstruowania budżetu publicznego, planowania finansowego i inwestycyjnego, ich wzajemnych relacji oraz wpływu na efektywność zarządzania.

zapisz się

*Poniższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.


ZAJĘCIA - zajęcia realizowane na uczelni: warsztaty, ćwiczenia, konwersatoria, wykłady, lektoraty, seminaria, laboratoria, zajęcia WF oraz praktyki u pracodawców 

PROJEKTY - samodzielna praca studenta pod nadzorem nauczyciela akademickiego: realizacja projektów związanych z zajęciami, case study z praktykami, wykłady otwarte, koło naukowe, konsultacje z praktykami, szkolenia biura karier

Studia stacjonarne:


Trimester 1hours
Introduction 8
PA (1) 10
Language 1: English 20
Studio (1): Shaping The City 140
History of the City: growth, function and structure of the cities 10
Seminar (1): Knowledge Improving Skills 8
Writing and Oral Presentation 24
Creative Presentation (1) 21
Digital Presentation 21
Statistics, Statistical and Estimation Tools 22
Trimester 2hours
PA (2) 10
Language 2: English 20
Studio (2): Efficient City 110
Urban Analysis – Methodology 18
Public Areas – The Formation and operation 20
Transport 26
Green areas formation 20
Project Drawing - CAD (1) 26
Trimester 3hours
Studio (3): Living City 110
International Training Trip (1) 30
Social Aspects of Planning 23
Water in Urban Areas 18
Seminar (2): Communication with stakeholders 12
Urban Revitalisation 18
Creative Presentation (2) 36
Trimester 4hours
Case study after Internship (1) 10
Internship (1) 400
Trimester 5hours
Foreign Language 1 - free choice 20
Studio (4): Urban Tourism and Recreation 110
Economical Aspects of Urban Planning 20
Funding of the City - Sources, Opportunities and Problems 25
Spatial planning 28
Methods of Spatial Analysis (1) 18
Seminar (3): Psychology and Management 16
Graphical Presentation 30
Trimester 6hours
Foreign Language 2 - free choice 20
Studio (5): Smart City 110
Smart city - new dimension of urban development 18
Urban Engineering 30
Project Drawing - CAD (2) 26
Sustainable City 16
Seminar (4): Techniques and methods of conducting public meetings 16
Personal Brand and Entrepreneurship 20
Trimester 7hours
Case study after Internship (2) 10
Internship (2) 400
Trimester 8hours
Studio (6): Branding the Future 110
Strategic management 18
Methods of Spatial Analysis (2) 16
Cartography and infographics 28
Investments and the Future of Cities 18
Process Managing 14
Seminar (5) Visions of city development 16
Trimester 9hours
Studio (7): The Rapidly Growing Cities 110
International Training Trip (2) 30
The Architecture of Modern Cities 16
Urban Transformations 16
3D Presentation Graphics 24
Project management 24
Seminar (6) Cross-border Cooperation 12
Trimester 10hours
A specialized studio module (1, 2 or 3) 60
Trimester 11hours
A specialized studio module (1, 2 or 3) 60
Huub Droogh
Dutch urban planner

Specialist in the field of urban planning and sustainable development of cities and regions. After a career at the Dutch Ministry of Economic development since 1993 connected with Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen. During the period 2008–2012 he combined the role of managing partner establishing RDH Architekci Urbaniści in Poznań (Poland). Since 2013 his professional life mainly focuses on
Poland.

 

Roel Korten
First-year student NHTV

 

“The programme focuses on how to design and redevelop new areas in the city. We learn how to think of a design by analysing the city in a series of scale levels. By working on international projects we not only gain more theoretical knowledge, but also expand our designing skills and planning techniques. The combination of knowledge about the areas of design, planning and mobility gives us the opportunity to develop a complete package of content and skills, to find interesting internships and prepare for our future jobs!”

 

Danielle van de Kuil
First-year student NHTV

“This programme appealed to me because of its geographical and international aspects. I enjoy studying in English and have always had a fascination with the built environment abroad. In addition, an international degree also gives a great advantage in my future career. We have had a couple of international projects so far. Two in Belgium and for our third project we went to Hamburg, Germany. It was a fun and inspiring trip. We gradually learn all about the differences in spatial planning and land use management in the neighbouring countries. Next year we will probably have a project in Copenhagen, Denmark.”

 

Ed Ravensbergen
Architect, Urbanist, Researcher, Lecturer and Social Entrepreneur.

He worked as a designer and project leader for leading and internationally acclaimed Dutch firms in the field of architecture and urban design, before starting his own office Nieuwbruut with Marc Holvoet, after winning a number of competitions (Europan, Eo Wijers) in 2010. He was trained as an architect at the Delft University of Technology in the Netherlands, and gained recognition in and experience with the construction of housing projects, hotels and office buildings, and urban renewal and expansion projects as well as regional planning. He was a part of international collaborations on projects in various countries, such as France, United Kingdom, Spain, Slovakia and Poland. Starting with urban planning and design, Nieuwbruut’s work gradually and increasingly came to include  doing research. Their research involves  exploring processes that are shaping today's cities and their suburbs, and the civic, social and economic domains. Ed Ravensbergen is currently also working as a lecturer for NHTV Breda University of Applied Sciences at the department of Built Environment.

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Rekrutacja na rok akademicji 2018/2019 na kierunek urban management realizowana jest w dwóch turach.

W przypadku przyjęcia po pierwszej turze mniejszej liczby osób niż liczba miejsc, przeprowadzona zostanie druga tura rekrutacji.

 • Tura I – termin składania dokumentów 18.04.2018 roku – 31.07.2018 roku.

 • Tura II – termin składania dokumentów 1.08.2018 roku – 18.09.2018 roku.

W każdej turze Komisja:

 • zatwierdza kompletność wymaganych dokumentów;
 • dokonuje uznania dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym realizować studia w języku angielskim. Dokumentami uznawanymi automatycznie są: egzamin maturalny, certyfikat TELC na poziomie B1 lub wyższym, certyfikaty FCE, CAE, CPE;
 • przeprowadza on-line rozmowę kwalifikacyjną ze znajomości języka angielskiego u osób nie dysponujących certyfikatami lub poświadczeniami wymienionymi w punkcie 6.b;
 • przygotowuje listę przyjęć opracowaną na podstawie kolejności zgłoszeń z uwzględnieniem warunków preferencyjnych;
 • ocenia w skali 0-15 punktów esej złożony przez osoby wnioskujące o stypendium bytowe.

W trakcie rekrutacji stosowane są następujące warunki preferencyjne:

 • 9 miejsc zarezerwowanych jest dla kobiet, co oznacza, że mężczyźni w ramach limitu mogą zostać przyjęci na te miejsca wyłącznie, jeżeli w żadnej turze nie ma wystarczającej liczby kobiet do obsady miejsc;
 • niepełnosprawni traktowani są priorytetowo, co oznacza, że zostają umieszczeni na początku listy rankingowej w danej turze, bez względu na termin wypełnienia formularza rekrutacyjnego.

Ogłoszenie wyników w postaci listy osób przyjętych:

 • pierwszej tury nastąpi 07.08.2018 o godzinie 16.00;
 • drugiej tury nastąpi 25.09.2018 o godzinie 16.00.
Rekrutacja w 3 krokach

zapisz się

KROK 1

Przygotuj potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • świadectwo maturalne
 • zdjęcie w wersji cyfrowej

KROK 2

Wypełnij formularz rekrutacyjny. Po wypełnieniu formularza, w KROKU 2, otrzymasz dostęp do wszystkich wymaganych dokumentów.

KROK 3

Dostarcz komplet dokumentów do CENTRUM ORGANIZACJI DYDAKTYKI pokój R039, parter Rotunda:

A) osobiście

Wówczas wszystkie formularze i umowa o kształceniu zostaną wydrukowane przez pracownika biura.

Pamiętaj zabierz ze sobą:  

 • dowód osobisty
 • kserokopię świadectwa dojrzałości oraz oryginał lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości do wglądu
 • kserokopię dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303)

B) przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem biuro rekrutacji)

UWAGA! Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Pamiętaj aby podpisać dokumenty!
Sprawdź, czy skompletowałeś wszystkie dokumenty:

 • kserokopia dowodu osobistego
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (UWAGA! oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią musisz dostarczyć do wglądu lub przesłać pocztą. Oryginały dokumentów są zwracane przez biuro rekrutacji.)
 • podpisane podanie do Rektora – do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • podpisaną ankietę osobową ze zdjęciem w wersji cyfrowej (wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów) - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • kserokopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303)
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ LUB NAPISZ!

tel.: 61 27 11 100/101/102
rekrutacja@cdv.pl

Regulamin studiów

Zasady potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną w Collegium Da Vici w Poznaniu

zapisz się