www_UM_baner.jpg

Urban Management
Studia I stopnia, stacjonarne, inżynieryjne

 
REKRUTACJA NA ROK AKDEMICKI 2017/2018.
Jedyny taki kierunek w Polsce! Kształcimy inżynierów odpowiedzialnych za zrównoważony rozwój miast (smart cities) i obszarów zurbanizowanych.

Kierunek Urban Management powstał we współpracy z najlepszym holenderskim uniwersytetem nauk stosowanych NHTV Breda University of Applied Sciences. Program studiów został przygotowany w oparciu o zachodnie wzorce i realizowany jest przez holenderskich wykładowców i specjalistów z obszaru urbanistyki. W trakcie studiów będziesz zajmował się takimi zagadnieniami, jak: rozwój przestrzenny i rozwój gospodarczy miast, rozwój społeczny mieszkańców, czy planowanie przestrzeni

Studia przygotowane i prowadzone we współpracy z:
ICF
NHTV Breda University of Applied Sciences
(nr 1 w Holandii)
www.nhtv.nl/ENG/home.html
Refa
80 lat doświadczenia, jedna z największych firm architektonicznych w Holandii
www.rothuizen.eu

 

Atuty

Z badań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że absolwenci Collegium Da Vinci znajdują pracę w niespełna miesiąc po zakończeniu studiów lub kontynuują pracę rozpoczęta w trakcie nauki.

 • Program nauczania, opiera się na modelu holenderskiego NHTV Breda University of Applied Sciences i podzielony jest na trymestry.

 • Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści z wiodących holenderskich biur urbanistycznych zajmujący się zrównoważonym rozwojem miast, planowaniem przestrzeni miejskiej, którzy rozumieją specyfikę Europy Środkowej i Wschodniej.

 • Zagraniczne praktyki zawodowe, wyjazdy naukowe, wymiany ze studentami z Holandii oraz kontakt z międzynarodowym środowiskiem urbanistycznym.

 • Różnorodna forma zajęć od warsztatów i projektów grupowych po prace w ramach otwartych atelier i pracowni.

 • Trzymiesięczne staże pod okiem międzynarodowego zespołu specjalistów.

 • Partnerskie i indywidualne podejście wykładowców (specjalistów w zakresie rozwoju gospodarcego i przestrzennego miast), którzy pobudzają kreatywności studentów i wspierają w rozwiązywaniu problemów. 

  Język wykładowy: studia w języku angielskim!

Stworzenie unikalnych na skalę ogólnopolską studiów Urban Management zaproponował Huub Droogh, holenderski urbanista i planista przestrzenny, związany z biurem RDH Architekci Urbaniści oraz fundacją icSD. Polecamy lekturę wywiadu z Huubem Drooghem.

 

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ LUB NAPISZ!

tel.: 61 27 11 100

rekrutacja@cdv.pl

Jak uczymy?

Pracownie
Zajęcia w pracowni (Studio) to jeden z kluczowych elementów w programie studiów. Prowadzone są w formie pracy zespołowej lub indywidualnej i polegają na realizacji konkretnych zadań projektowych, począwszy od zaplanowania pracy, sporządzenia harmonogramu, poprzez wstępne analizy, koncepcje, aż po rozwiązanie oparte na kreatywnych pomysłach

Kursy i sesje szkoleniowe
W ramach  kursów i szkoleń zdobywasz podstawową wiedzę techniczną oraz umiejętności związane z projektowaniem, komunikowaniem się, prowadzeniem badań i wykonywaniem rysunku technicznego. Szkolenia prowadzone są w małych grupach i nastawione są na zdobywanie umiejętności niezbędne do realizacji zadań w ramach pracowni.

Zagraniczne wyjazdy szkoleniowe
W ciągu pierwszych 3 lat studiów będziesz miał możliwość wyjazdu na wizyty studyjne do takich miast, jak Amsterdam, Barcelona, Sewilla czy Kopenhaga. Wszystko po to, by poznać innowacyjne projekty i formy zarządzania oraz sposoby radzenia sobie z globalnymi wyzwaniami  miast europejskich.

Praktyki zawodowe
W ramach praktyk, które odbywają się na drugim oraz trzecim roku studiów poznasz realia przyszłego zawodu testując swoją wiedzę w biurach projektowania urbanistycznego, firmach konsultingowych, firmach inżynierskich oraz jednostkach samorządowych i rządowych.

Coaching
Indywidualne sesje coachingowe pozwolą rozwinąć kompetencje interpersonalne niezbędne dla efektywnej pracy w zespołach projektowych. We współpracy z coachem będziesz mógł w optymalny sposób kształtować swój plan rozwoju kariery zawodowej w oparciu o Twoje kwalifikacje i doświadczenie.

Wymiana międzynarodowa
Na drugim i trzecim roku studiów masz możliwość udziału w programie wymiany studenckiej z holenderskim uniwersytetem NHTV w Bredzie. Dzięki temu poszerzysz swoje doświadczenie  nie tylko pracę w międzynarodowym środowisku ale również o sieć cennych kontaktów.

Program nauczania, opiera się na modelu holenderskiego NHTV Breda University of Applied Sciences, trwa 3,5 roku i podzielony jest na trymestry. Po ukończeniu studiów otrzymujesz tytuł inżyniera gospodarki miejskiej.
Dlaczego trymestry?

System trymestralny (powszechnie stosowany w Polsce jest system dwusemestralny) zakłada trzy okresy nauczania w roku akademickim trwające 11 tygodni. Taki system pozwala na synchornizację organizacji roku akademickiego CDV z partnerską uczelnią NHTV w Bredzie i wspólną realizację projektów, wymianę studencką i optymalne wykorzystanie programu Erasmus+.

 • I, II i III rok: zajęcia w pracowni, seminaria, kursy oraz sesje szkoleniowe
 • II i III rok: praktyki zawodowe
 • IV rok: praca dyplomowa w wybranym obszarze na rzecz firmy lub instytucji publicznej w Polsce lub zagranicą.

Wybrane przedmioty:

Historia miasta - rozwój, funkcja, struktura
Analizy urbanistyczne - metodyka
Inteligentne miasta (smart cities) - nowy wymiar rozwoju miejskiego
Transport i komunikacja
Zrównoważone miasto
Zarządzanie strategiczne
Architektura współczesnych miast
Rysunek projektowy - CAD
Społeczne aspekty planowania

Uwaga! Studia w języku angielskim!
Nie zniechęcaj się :) Program nauczania zakłada stopniowe wprowadzanie specjalistycznego słownictwa a dla chętnych przewidujemy możliwość dodatkowych zajęć językowych.
Co wyróżnia Urban Management na tle podobnych studiów inżynierskich? Duży nacisk na rozwój kompetencji interpersonalnych w połączeniu z niezbędną do wykonywania zawodu urbanisty wiedzą techniczną i analityczną.

Twoja wiedza i umiejętności:

 • Znajomość zasad obowiązujących w obszarze zadań projektowych, technicznych i inżynieryjnych umożliwiających planowanie i nadzorowanie procesu opracowania programów, planów, strategii, koncepcji, projektów urbanistycznych i architektonicznych.

 • Zarządzanie zespołem ekonomistów, urbanistów i architektów w zakresie planowania i projektowania rozwiązań dla obszarów zurbanizowanych.

 • Opracowywanie koncepcji planów urbanistycznych, wstępnych prognoz oraz studiów wykonalności.

 • Znajomość nowoczesnych rozwiązań technologicznych pozwalających na tworzenie projektów, wizualizacji oraz zarządzanie pracą zespołu.

 • Umiejętność korzystania w praktyce z programów graficznych niezbędnych w procesie projektowania urbanistycznego, architektonicznego oraz analiz przestrzennych.

 • Umiejętność komunikowania się z przedstawicielami sektora publicznego i prywatnego, w tym wyciągania wniosków, proponowania rozwiązań i podejmowania decyzji.

 • Znajomość kluczowych elementów gospodarki miasta, konstruowania budżetu publicznego, planowania finansowego i inwestycyjnego, ich wzajemnych relacji oraz wpływu na efektywność zarządzania.
Miejsca pracy:

firmy konsultingowe w Polsce i na świecie zajmujące się doradztwem w zakresie planowania przestrzennego i urbanistyki, biura projektowe, biura urbanistyczne, sektor publiczny: rządowy i samorządowy odpowiedzialny za rozwój miast (smart cities) i regionów a także za inwestycje i planowanie przestrzenne

Huub Droogh
Dutch urban planner

Specialist in the field of urban planning and sustainable development of cities and regions. After a career at the Dutch Ministry of Economic development since 1993 connected with Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen. During the period 2008–2012 he combined the role of managing partner establishing RDH Architekci Urbaniści in Poznań (Poland). Since 2013 his professional life mainly focuses on
Poland.

 

Roel Korten
First-year student NHTV

 

“The programme focuses on how to design and redevelop new areas in the city. We learn how to think of a design by analysing the city in a series of scale levels. By working on international projects we not only gain more theoretical knowledge, but also expand our designing skills and planning techniques. The combination of knowledge about the areas of design, planning and mobility gives us the opportunity to develop a complete package of content and skills, to find interesting internships and prepare for our future jobs!”

 

Danielle van de Kuil
First-year student NHTV

“This programme appealed to me because of its geographical and international aspects. I enjoy studying in English and have always had a fascination with the built environment abroad. In addition, an international degree also gives a great advantage in my future career. We have had a couple of international projects so far. Two in Belgium and for our third project we went to Hamburg, Germany. It was a fun and inspiring trip. We gradually learn all about the differences in spatial planning and land use management in the neighbouring countries. Next year we will probably have a project in Copenhagen, Denmark.”

 

Ed Ravensbergen
Architect, Urbanist, Researcher, Lecturer and Social Entrepreneur.

He worked as a designer and project leader for leading and internationally acclaimed Dutch firms in the field of architecture and urban design, before starting his own office Nieuwbruut with Marc Holvoet, after winning a number of competitions (Europan, Eo Wijers) in 2010. He was trained as an architect at the Delft University of Technology in the Netherlands, and gained recognition in and experience with the construction of housing projects, hotels and office buildings, and urban renewal and expansion projects as well as regional planning. He was a part of international collaborations on projects in various countries, such as France, United Kingdom, Spain, Slovakia and Poland. Starting with urban planning and design, Nieuwbruut’s work gradually and increasingly came to include  doing research. Their research involves  exploring processes that are shaping today's cities and their suburbs, and the civic, social and economic domains. Ed Ravensbergen is currently also working as a lecturer for NHTV Breda University of Applied Sciences at the department of Built Environment.

 

REKRUTACJA NA ROK AKDEMICKI 2017/2018

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • dostarczyć do Biura Rekrutacji niezbędne dokumenty.

Rekrutacja w 3 krokach

KROK 1

Przygotuj potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • świadectwo maturalne
 • zdjęcie w wersji cyfrowej

Oprócz wszystkich dokumentów na studia I stopnia załącz również list motywacyjny w języku angielskim zawierający odpowiedzi na 3 pytania:

 • Dlaczego chcesz studiować na kierunku Urban Management?
 • Jakie masz pasje związane z kierunkiem?
 • Jakie aktualne zagadnienia związane z zarządzeniem miastem są w obszarze twoich zainteresowań?

KROK 2

Wypełnij formularz rekrutacyjny. Po wypełnieniu formularza, w KROKU 2, otrzymasz dostęp do wszystkich wymaganych dokumentów.

KROK 3

Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

A) osobiście

Wówczas wszystkie formularze i umowa o kształceniu zostaną wydrukowane przez pracownika biura.

Pamiętaj zabierz ze sobą:  

 • dowód osobisty
 • kserokopię świadectwa dojrzałości oraz oryginał lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości do wglądu
 • kserokopię dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303)

B) przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem biuro rekrutacji)

UWAGA! Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Pamiętaj aby podpisać dokumenty!
Sprawdź, czy skompletowałeś wszystkie dokumenty:

 • kserokopia dowodu osobistego
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (UWAGA! oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią musisz dostarczyć do wglądu lub przesłać pocztą. Oryginały dokumentów są zwracane przez biuro rekrutacji.)
 • podpisane podanie do Rektora – do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • podpisaną ankietę osobową ze zdjęciem w wersji cyfrowej (wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów) - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • kserokopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303)
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ LUB NAPISZ!

tel.: 61 27 11 100/101/102
rekrutacja@cdv.pl

 
KierunekForma studiówCzas trwania w latach
Czesne płatne  za rok z góryCzesne płatne za semestrCzesne płatne w 12 ratach
URBAN MANAGEMENT Studia I stopnia 3,5 3000 Euro 1500 Euro 250 Euro

 Za co płacisz:
 • zajęcia prowadzą uznani na rynku praktycy, Twoi potencjalni pracodawcy!
 • pracujesz w małych grupach
 • prowadzisz własne sesje coachingowe
 • otrzymujesz konsultacje mentorskie
 • masz dostęp do nowoczesnego sprzętu i oprogramowania
 • nad Twoim rozwojem czuwa mentor - opiekun kierunku
 • realne wsparcie Biura Karier w poszukiwaniu praktyk, staży i pracy
 • liczne zajęcia dodatkowe w postaci spotkań branżowych i warsztatów: KOMPAS, AULA POZNAŃ
 • udział w projektach biznesowych