00_edukacja.jpg

Terapia pedagogiczna
Sosnowiec

CEL

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia terapii dzieci ze specyficznymi z trudnościami w uczeniu się i/lub z zaburzeniami rozwoju ruchowego, emocjonalnego, społecznego. Wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności dotyczące:

 • przyczyn i przejawów zaburzeń rozwojowych i specyficznych trudności w uczeniu się,
 • diagnozy pedagogicznej,

warsztatu pracy nauczyciela terapii pedagogicznej w praktyczne metody i sposoby pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i/lub z zaburzeniami rozwoju ruchowego, emocjonalnego, społecznego.

 

UCZESTNICY

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie posiadające przygotowanie pedagogiczne (w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r.), a w szczególności do: nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, pedagogów, psychologów szkolnych, wychowawców placówek opiekuńczo – wychowawczych, pedagogów poradni psychologiczno–pedagogicznych oraz innych nauczycieli zainteresowanych problematyką trudności w uczeniu się. 

Wymagane od kandydata:

 • ukończone studia wyższe,
 • przygotowanie pedagogiczne.

KWALIFIKACJE

Absolwent zdobywa kwalifikacje „nauczyciela - specjalisty terapii pedagogicznej” (kod: 235909, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności opracowaną przez MPRiPS) i jest przygotowany do rozpoznawania indywidualnych możliwości rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom przejawiającym trudności w realizacji wymagań edukacyjnych szkoły. Absolwent zdobywa kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela zajęć specjalistycznych:

 • w przedszkolu oraz w szkole na wszystkich etapach edukacyjnych, a w szczególności do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz 
 • w poradni psychologiczno-pedagogicznej, a w szczególności do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

 

PODSTAWA PRAWNA

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin spełniają w wymogi zawarte w:

 • Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • Rozporządzeniu MEN z dnia z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
 • Rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Psychologiczne i prawne podstawy terapii pedagogicznej
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego
 • Wspomagające metody w terapii pedagogicznej (arteterapia, pedagogika zabawy, technologie informacyjno-komunikacyjne w terapii pedagogicznej).

Liczba semestrów: 3 semestry
Liczba godzin dydaktycznych: 360 
Liczba godzin praktyk: 120
Liczba punktów ECTS: 60 

 

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, 
 • egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolia słuchacza z działań praktycznych zrealizowanych w ramach studiów.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie - w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.
Zajęcia w ramach III semestru realizowane są także w lipcu, w dni powszednie.
Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa śląskiego.

WARUNKI REKRUTACJI

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie internetowego formularza  oraz złożenie (najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego) kompletu dokumentów, tj.:
 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o posiadaniu przygotowania pedagogicznego, z wyłaczeniem kierunków doskonalących i kierunku Przygotowanie pedagogiczne (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kserokopia dowodu osobistego (do potwierdzenia najpóźniej na I zjeździe), 
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał nie jest przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
 • kopia suplementu do dyplomu (dla dyplomów wydanych po 1 stycznia 2005 r., oryginał nie przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
 • opłata rekrutacyjna w wysokości 300 zł.

Uwaga! W przypadku kierunków, na których wymagane jest przygotowanie pedagogiczne prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego nabycie tych kwalifikacji. Jeśli uprawnienia te wynikają bezpośrednio z dyplomu lub suplementu, nie ma konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Nabór na studia podyplomowe będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. 
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (przesyłając listem poleconym) na adres siedziby: 

Związek Nauczycielstwa Polskiego ZG – Filia OUPiS w Sosnowcu
ul. Legionów 9, 41-200 Sosnowiec
tel/fax: 691-741-367

e-mail: izalucka@oupis.pl

OPŁATY

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Kandydaci podejmujący studia są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej przy zapisie w terminie od 18 maja 2017 r. do 30 września 2017 r.

Absolwenci CDV otrzymują:

 • zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).
Oplatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie - paragraf Finansowanie nauki).

 

KIERUNEK

1 RATA

2 RATY

10 RAT

Terapia pedagogiczna

2550 zł 

 1275 zł

 255 zł