Tematyka

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa

z cyklu "Areterapia - Sztuka - Edukacja"

14-15 października 2013 r.

"Arteterapia - zdrowie dzięki sztuce.

Człowiek w świecie fizycznym i metafizycznym"

 

Przedmiotem rozważań pragniemy uczynić zagadnienia związane z różnymi dziedzinami sztuki i jej wymiarami uwarunkowanymi rolą, jaką pełni ona w życiu współczesnego człowieka. Szczególną wagę przywiązujemy jednak do zdrowiotwórczego aspektu sztuki osadzonego w przestrzeniach arteterapeutycznej teorii i praktyki oraz fizycznego i metafizycznego doświadczania i przezywania siebie i innych w przestrzeniach sztuki.

Cel konferencji:

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń, a także podjęcie dyskusji i pogłębienie refleksji nad stanem oraz coraz wyższą rangą arteterapii jako dziedziny nauki i praktyki w ujęciu mono-, inter- i multidyscyplinarnym, jak również szeroko rozumianą sztuką jako źródłem spotkań z samym sobą i drugim człowiekiem zarówno w wymiarze fizycznym, jak i głęboko duchowym - mistycznym.

Dla kogo?

Do wzięcia udziału w konferencji zapraszamy pedagogów, psychologów, terapeutów, pielęgniarki, pracowników socjalnych, socjologów, filozofów, kulturoznawców, animatorów kultury, artystów i wszystkich zainteresowanych tematyką arteterapeutyczną.

W ramach konferencji – obok prezentacji wystąpień, referatów, doniesień z badań, wystaw, koncertów – planujemy również przeprowadzić liczne warsztaty arteterapeutyczne.

Dopełnieniem całości konferencji, będzie obecność wydawnictw, w których ofercie znajduje się literatura arteterapeutyczna, materiały do twórczości arteterapeutycznej, płyty z muzyką relaksacyjną i terapeutyczną.

Zapraszając Państwa do uczestnictwa w konferencji proponujemy udział w dwóch częściach.

Cześć I - Arteterapia - człowiek w przestrzeniach oddziaływania sztuki

Pierwsza część konferencji koncentrować się będzie wokół rozważań w następujących blokach tematycznych:

 1. Człowiek w relacji arteterapeutyczne
 2. Specyficzne i niespecyficzne czynniki oddziaływań w arteterapii
 3. Badania nad arteterapią w różnych przestrzeniach jej stosowania
 4. Monitoring i ewaluacja efektów arteterapii
 5. Arteterapia kontra szkolna i pozaszkolna edukacja artystyczna
 6. Antynomie w dyskursie o arteterapii i w arteterapii
 7. Edukacja artystyczna w ciągłości kulturowej
 8. Sztuka jako komunikat
 9. Kreatywność jako wartość czasów współczesnych
 10. Akt twórczy- akt ludzki
 11. Sztuka- rzecz (nie)zbędna
 12. O sztuce w sztuce- wychowanie ku wartościom
 13. Przeprowadzenie warsztatu

Część II - Człowiek w świecie fizycznym i metafizycznym. Rozważania o ideach łączących różne dziedziny naukowe w kontekście połączenia materii i energii oraz integracji cielesności, intelektualności i duchowości człowieka poprzez perspektywę sztuki tańca

Druga część konferencji to innowacyjny projekt edukacyjny („Projekt 5 zmysłów. eMOTION”), będący platformą wymiany myśli dotyczących wybranych idei różnych dyscyplin naukowych, ich wzajemnych relacji i elementów wspólnych oraz ich odniesienia do sfery metafizycznej funkcjonowania człowieka.
Wydarzenie to połączy środowiska osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych w kontekście pytania o kondycję duchowości człowieka wobec jego miejsca w świecie współczesnym i postawy wobec stawianych przez niego wyzwań. Będzie to konfrontacja rozważań o tym co materialne i niematerialne, metafizyczne i fizyczne. Będzie to także spotkanie ducha i intelektu, sztuki i nauki, a także dziedzin i dyscyplin humanistycznych i ścisłych. Holistyczne spojrzenie na człowieka zostanie podkreślone przez nawiązanie do sztuki tańca, czyli wyjątkowego medium komunikacji włączającego i integrującego wszystke sfery funkcjonowania istoty ludzkiej w kontekście jej cielesności, intelektualności, emocjonalności i duchowości.

Duchowość człowieka często odnosi się do sfery mistyki. Mistycyzm jest tak naprawdę wieloznacznym terminem opisującym doświadczenie religijne, polegające na bezpośredniej, czyli niezależnej od rytów i obrzędów, relacji człowieka z rzeczywistością niematerialną, pozazmysłową lub transcendentną. Rzeczywistość ta jest różnie rozumiana przez poszczególne systemy religijno-filozoficzne. Różnorodność doświadczeń często przekłada się na odmienność poglądów, prowadzącą niestety do podziałów i konfliktów. Jednakże możliwe jest także poszukiwanie platformy porozumienia ponad barierami - wspólnej idei i celu, stąd założeniem Konferencji będzie poszukiwanie myśli wspólnej, łączącej różne stanowiska.

Istnieje przestrzeń, w której na pewnym poziomie spotykają się wszystkie nauki, filozofia i teologia. Udowadniają to najnowsze odkrycia fizyki kwantowej dotyczące cząstek elementarnych. Materia i energia współistnieją we wszystkich bytach. Najmniejszy gest, najmniejsza myśl produkują falę energii, która oddziaływuje na innych ludzi, a wręcz na cały wszechświat na wzór przysłowiowego „efektu motyla”. Piętno dualistycznego postrzegania świata, zaszczepione w tradycji zachodnioeuropejskiej, oddzieliło w naszej świadomości te dwie, tak naprawdę nierozłączne i koegzystujące sfery ducha i materii. Celem panelu dyskusyjnego Konferencji będzie próba przywrócenia tej jedności, poprzez poszukiwanie elementów łączących ich dziedziny.

Ruch, najbardziej elementarne doświadczenie ludzkiego życia, towarzyszy naszemu fizycznemu i społecznemu rozwojowi. To potężne i uniwersalne narzędzie komunikacji, które wyprzedza język werbalny. Ludzie różnych kultur mówią różnymi językami, jednak poruszają się w generalnie taki sam sposób i dla tych samych powodów. Taniec, podobnie jak inne motoryczne zjawiska, egzystuje w czasie i przestrzeni i pozostaje pod wpływem fizycznego otoczenia. Twórca i instrument tańca to jedność: jest nim ludzkie ciało. Nadzwyczajne użycie ciała, przestrzeni i czasu, a także wyjątkowa samoświadomość ruchowa służą ekspresji ludzkiego ciała. Intencje i konteksty pojawiania się tańca mogą być różnorodne: może być on elementem treningu ciała, może być pewnym zachowaniem społecznym mającym wpływ na wzajemne relacje jednostek i grupy, może być również aktywnością wpływającą na psychologiczną stronę człowieka, która włącza poznawcze i emocjonalne doświadczenia. Podobnie do idei rytuału lub zabawy, służy wtedy jako narzędzie poznawania i radzenia sobie z napięciami i agresją prowokowaną przez życie w społeczeństwie.

Tutaj staje się możliwa reprezentacja i wyrażenie emocji, a fragment duszy lub świata są sensorycznie dostrzegalne i uchwytne. Postrzeganie tańca jako kulturowej aktywności zawiera wszystkie wymienione powyżej sfery tańca. Fizyczność, struktura i zawartość, jak i konceptualizacja tańca są determinowane przez ludzkie wartości i wierzenia, stąd odzwieciedla on wartości uznawane w danej społeczności. Taniec stanowi odbicie, a także komentuje systemy myślowe – sposoby rozumowania. Może je podtrzymywać lub negować i przez to jest potężnym środkiem komunikacji. Taniec jest więc narzędziem wyrazu i przekazu integrującym całego człowieka we wszystkich jego sferach funkcjonowania.

Zaproszeni paneliści – wybitni specjaliści różnych dziedzin nauki i sztuki, a także przedstawiciele filozofii i teologii różnych religii spotkają się na wyjątkowej platformie wymiany myśli. Przedmiotem dyskursu będzie szeroko pojęta integracja i nastawienie interdyscyplinarne jako sposób przekraczania barier w komunikacji między ludźmi i środowiskami, a także pokonywania wewnętrznych trudności przeszkadzających w indywidualnym rozwoju człowieka.
Zaproszeni goście specjalni, a także uczestnicy Konferencji będą świadkami niezwykłej wymiany poglądów i poszukiwania wspólnych elementów łączących mistycyzm, sztukę i naukę.

Do głównych założeń merytorycznych Konferencji w syntetycznym ujęciu należą:

 1. Integracja środowisk osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych w kontekście pytania o kondycję duchowości człowieka wobec jego miejsca w świecie współczesnym – spotkanie panelistów i zaproszonych gości z różnych środowisk.
 2. Taniec jako sztuka, a także medium komunikacji włączające i integrujące wszystke sfery funkcjonowania człowieka w kontekście jego cielesności, intelektualności, emocjonalności i duchowości.
 3. Zderzenie tego, co materialne i niematerialne, fizyczne i metafizyczne. Spotkanie ducha i intelektu, sztuki i nauki, dziedzin i dyscyplin humanistycznych i ścisłych.
 4. Przedmiot dyskursu: szeroko pojęta integracja i myślenie interdyscyplinarne jako sposób przekraczania barier w komunikacji między ludźmi i środowiskami, a także barier wewnętrznych przeszkadzających w indywidualnym rozwoju człowieka.

UDZIAŁ W DRUGIEJ CZĘŚCI KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY !