Studia dla cudzoziemców

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Aby zapisać się na studia należy:

a) wypełnić elektroniczny formularz na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)

b) dostarczyć do Biura Rekrutacji, osobiście, pocztą lub przez osoby trzecie,  niezbędne dokumenty:

 • zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z przepisami o nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą. W przypadku studiów II stopnia – także zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą – nie dotyczy m.in. kandydatów z Ukrainy i Białorusi
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku i formie kształcenia
 • W ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów (nie później niż do 30.09.2017 r.) polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.
 • wszystkie dokumenty muszą być tłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego - zapytaj się o szczegóły: admissions@cdv.pl
 • dodatkowo dwa egzemplarze umowy wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie – do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • podpisane podanie do Rektora – do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • podpisaną ankietę osobową z załączonym zdjęciem w wersji cyfrowej - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • kserokopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni w wysokości 500 zł (nr konta 17175010190000000013034303).

 

 

 

Kontakt: 

Iuliia Kravtsova

tel. +48 61 27 11 052

admissions@cdv.pl

 

Obcokrajowcy zapisujący się na studia w CDV mają zagwarantowaną całoroczną pomoc Opiekuna Studentów. Studenci mogą liczyć na pomoc w trzech zakresach: 

 1. POMOC W PRZYGOTOWANIU DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

 • Przygotowanie i utworzenie pełnego pakietu dokumentów niezbędnych do wydania wizy studenckiej,
 • Pomoc w zorganizowaniu tłumaczeń dokumentów rekrutacyjnych na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • Umówienie do lekarza, aby zorganizować zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku i formie kształcenia,
 • Pomoc w uzyskaniu potwierdzenia dla uczelni, że przygotowanie kandydatów oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,
 • Pomoc w zorganizowaniu polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.

 2. PRZYGOTOWANIE DO STUDIÓW

 • Zwiedzanie Uczelni w czasie wakacji,
 • Zorganizowanie pokoju w mieszkaniu studenckim lub akademiku oraz pomoc w otrzymaniu oficjalnego pobytu czasowego na terenie Poznania,
 • Przedstawienie zasad transportu publicznego oraz wskazanie miejsc zakupu biletów,
 • Pomoc w założeniu konta w banku, oraz wskazanie miejsc wypłat pieniędzy,
 • Zapoznanie się z miejscami kultury i rekreacji: teatry, kina, biblioteki itp.,
 • Zapoznanie się z zasadami korzystania z Polskiej Służby Zdrowia, pomoc w rejestracji do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz pomoc w lokalizacji najbliższych obiektów medycznych i pierwszej pomocy,
 • Zapoznanie się z numerami alarmowymi.

3. ROCZNE WSPARCIE W TRAKCIE STUDIÓW

 • Pomoc koordynatora w kluczowych sprawach dotyczących procesu edukacyjnego oraz sprawach związanych z zamieszkaniem.