ATW4.jpg

Sekcja humanistyczna. Kultura języka

ZAKRES TEMATYCZNY ZAJĘĆ:

  1. Kultura języka polskiego – wprowadzenie do zagadnień językowych.

  2. Słów kilka o historii języka polskiego.

  3. Poprawność językowa, norma językowa, błąd językowy.

  4. Jak ocenić, czy wyraz jest poprawny?

  5. Poprawność w zakresie pisowni, doboru słownictwa, budowy zdania.

  6. Nowości językowe w polszczyźnie XXI wieku.

  7. Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny na tle globalizacji i regionalizacji językowej.

  8. Zjawisko mody językowej.

  9. Polska polityka językowa.

  10. Polszczyzna na tle innych języków europejskich (i światowych).

PROWADZĄCY:

dr hab. Michał Szczyszek

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polonistycznego, adiunkt Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w Zakładzie Frazeologii i Kultury Języka Polskiego. Zainteresowania naukowe: interpersonalna komunikacja językowa, wariant mówiony języka polskiego oraz werbalne i niewerbalne aspekty komunikacji międzyludzkiej, a także lingwistyka komputerowa. Zajmuję się zagadnieniami polszczyzny współczesnej, zwłaszcza jej słowotwórstwem, oraz problematyką związaną z normą językową. Publikacje książkowe: a) autorskie: O porozumiewaniu się międzyludzkim. Wariant mówiony języka polskiej wspólnoty komunikatywnej: słowotwórstwo, leksyka, składnia, Poznań 2013; Derywaty z przyrostkiem –owicz w języku polskim (doba nowopolska), Poznań 2006; b) współredagowane: Kształtowanie się wzorców i wzorów językowych, pod red. A. Piotrowicz, K. Skibskiego, M. Szczyszka, Poznań 2009. Jestem członkiem: Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, redakcji czasopisma „Investigationes Linguisticae”.