ATW4.jpg

Sekcja humanistyczna. Kultura języka

ZAKRES TEMATYCZNY ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI:

  1. Postawy użytkowników wobec języka (polskiego)
  2. Krótka historia pisma, zwłaszcza polskiego.
  3. „Ty mi tu…”, czyli na czym polega agresja werbalna (erystyka i retoryka w praktyce).
  4. „Drajwowałem stritem do mojego jobu”. Zapożyczenia w polszczyźnie (współczesne i historyczne); polonizmy w innych językach.
  5. „Jak na takiego swojaka potrafisz Pan elokwentnie prawić o imponderabiliach”.  Zróżnicowanie stylistyczne współczesnej polszczyzny.
  6. „Podej mi tytkę, tej”.  Dialekty i gwary polskie.
  7. „Na początku było słowo…” - słownictwo, frazeologia, przysłowia, powiedzonka, skrzydlate słowa.
  8. Jak powstaje wyraz, czyli o słowotwórstwie słów kilka.
  9. „Daję Ci imię…”, czyli: co to jest nazwa własna?
  10. „Był sobie słownik”, czyli słowniki, leksykony, encyklopedie - tradycyjne i cyfrowe (biblioteki cyfrowe).

PROWADZĄCY:

dr hab. Michał Szczyszek

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polonistycznego, adiunkt Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w Zakładzie Frazeologii i Kultury Języka Polskiego. Zainteresowania naukowe: interpersonalna komunikacja językowa, wariant mówiony języka polskiego oraz werbalne i niewerbalne aspekty komunikacji międzyludzkiej, a także lingwistyka komputerowa. Zajmuję się zagadnieniami polszczyzny współczesnej, zwłaszcza jej słowotwórstwem, oraz problematyką związaną z normą językową. Publikacje książkowe: a) autorskie: O porozumiewaniu się międzyludzkim. Wariant mówiony języka polskiej wspólnoty komunikatywnej: słowotwórstwo, leksyka, składnia, Poznań 2013; Derywaty z przyrostkiem –owicz w języku polskim (doba nowopolska), Poznań 2006; b) współredagowane: Kształtowanie się wzorców i wzorów językowych, pod red. A. Piotrowicz, K. Skibskiego, M. Szczyszka, Poznań 2009. Jestem członkiem: Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, redakcji czasopisma „Investigationes Linguisticae”.