REKRUTACJA

Studia I stopnia

KIERUNKI:

Nabór na rok akademicki 2017/2018 będzie prowadzony do wyczerpania limitu miejsc, jednak nie dłużej niż do 30.09.2017 roku zgodnie z określonym limitem miejsc.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

KRYTERIA PRZYJĘCIA

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów, który pobierzesz z formularza rekrutacyjnego. Dołącz do nich świadectwo maturalne - NIE LICZY SIĘ LICZBA PUNKTÓW ani wybrane na maturze przedmioty - wszystkiego nauczymy Cię na studiach!

KROK 1

Przygotuj potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • świadectwo maturalne (możesz dołączyć je później!),

KROK 2

Wypełnij formularz rekrutacyjny. Po wypełnieniu formularza, w KROKU 2, otrzymasz dostęp do wszystkich wymaganych dokumentów. (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)


zapisz się

KROK 3

Dostarcz komplet dokumentów do CENTRUM ORGANIZACJI DYDAKTYKI pokój R039, parter Rotunda:

UWAGA! W sierpniu, z uwagi na remonty, dokumenty można złożyć na poziomie -1

A) osobiście

Wówczas wszystkie formularze i umowa o kształceniu zostaną wydrukowane przez pracownika biura.
Pamiętaj zabierz ze sobą:  

 • dowód osobisty,
 • kserokopię świadectwa dojrzałości oraz oryginał lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości do wglądu,
 • kserokopię dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303) - sprawdź aktualne promocje!

B) przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem CENTRUM ORGANIZACJI DYDAKTYKI)

UWAGA! Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Pamiętaj aby podpisać dokumenty!
Sprawdź, czy skompletowałeś wszystkie dokumenty:

 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (UWAGA! oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią musisz dostarczyć do wglądu lub przesłać pocztą. Oryginały dokumentów są zwracane przez biuro rekrutacji.),
 • podpisane podanie do Rektora – do pobrania w formularzu rekrutacyjnym,
 • podpisaną ankietę osobową - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym,
 • kserokopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303) - sprawdź aktualne promocje!
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym,
Sprawdź interesujące Ciebie dokumenty:

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ LUB NAPISZ!

tel.: 61 27 11 100
tel. kom. 697 690 034
rekrutacja@cdv.pl

Umów się z Aniołem CDV

tel.: 697 690 588​​
aniol@cdv.pl
facebook.com/Aniol.CDV

 

 

REKRUTACJA NA GRAFIKĘ

REKRUTACJA NA KIERUNEK GRAFIKA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE DWUETAPOWO:

 • Etap I – termin składania dokumentów: 19.07.2017 roku – 01.09.2017 roku;
 • Etap II – rozmowa kwalifikacyjna z autoprezentacją swojego portfolio w terminach 13 i 14.09.2017 od godziny 9.00 do 17.00 
  Do II etapu rekrutacji przyjęte zostaną osoby, które do 07.07.2017 roku zarejestrują się na stronie www.cdv.pl wypełniając internetowy formularz rekrutacyjny oraz dostarczą do COD, pokój R039, parter Rotunda, dokumenty zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 3.
 • Etpa III –  Ogłoszenie wyników 15.09.2017 o godzinie 16.00

Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać swoje portfolio. Wymagana zawartość teczki to: rysunek, malarstwo, projekty graficzne, od 7 do 10 prac w preferowanym formacie: B2 (70/50cm). Prace nie mogą przekraczać formatu B1 (100x70cm). Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu poznanie motywacji i inspiracji kandydata oraz polega na autoprezentacji prac rysunkowych, malarskich i graficznych. Przy ocenie II etapu rekrutacji będą brane pod uwagę następujące kryteria: artystyczny poziom przedstawionych prac, kreatywność oraz wiedza ogólna. Dopuszczenie do egzaminu odbędzie się na podstawie okazania dowodu osobistego oraz pisemnego oświadczenia, że przedstawione prace są wyłącznego autorstwa kandydata i nie naruszają praw osób trzecich.

Kandydaci, którzy nie będą mieli ze sobą portfolio nie będą mogli podejść do rozmowy kwalifikacyjnej.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość wybrania mniejszej liczby osób w przypadku, gdy poziom prac będzie niezadowalający oraz do przeprowadzenia dodatkowej tury rekrutacji.​

REKRUTACJA NA URBAN MANAGEMENT

1. Rejestracja kandydatów na studia prowadzona będzie w formie elektronicznej.
2. Na pierwszy rok studiów I stopnia zostaną przyjęte osoby, które zarejestrują się na stronie rekrutacja.cdv.pl wypełniając internetowy formularz rekrutacyjny oraz dostarczą do Centrum Organizacji Dydaktyki komplet wymaganych dokumentów, posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym realizować studia w języku angielskim – odpowiadającym poziomowi B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
3. Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, zgodnie z datą wypełnienia formularza rekrutacyjnego, pod warunkiem dostarczenia dokumentów w terminach rekrutacji, zgodnie z harmonogramem.
4. Rekrutacja realizowana jest w dwóch turach. W przypadku przyjęcia po pierwszej turze mniejszej liczby osób niż liczba miejsc, przeprowadzona zostanie druga tura rekrutacji.
 • Tura I – termin składania dokumentów 18.04.2017 roku – 31.07.2017 roku.
 • Tura II – termin składania dokumentów 1.08.2017 roku – 18.09.2017 roku.

5. W trakcie rekrutacji stosowane są następujące warunki preferencyjne:
 • 9 miejsc zarezerwowanych jest dla kobiet, co oznacza, że mężczyźni w ramach limitu mogą zostać przyjęci na te miejsca wyłącznie, jeżeli w żadnej turze nie ma wystarczającej liczby kobiet do obsady miejsc;
 • niepełnosprawni traktowani są priorytetowo, co oznacza, że zostają umieszczeni na początku listy rankingowej w danej turze, bez względu na termin wypełnienia formularza rekrutacyjnego.
6. W każdej turze Komisja:
 • zatwierdza kompletność wymaganych dokumentów;
 • dokonuje uznania dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym realizować studia w języku angielskim. Dokumentami uznawanymi automatycznie są: egzamin maturalny, certyfikat TELC na poziomie B1 lub wyższym, certyfikaty FCE, CAE, CPE;
 • przeprowadza on-line rozmowę kwalifikacyjną ze znajomości języka angielskiego u osób nie dysponujących certyfikatami
 • przygotowuje listę przyjęć opracowaną na podstawie kolejności zgłoszeń z uwzględnieniem warunków preferencyjnych;
 • ocenia w skali 0-15 punktów esej złożony przez osoby wnioskujące o stypendium bytowe.
7. Ogłoszenie wyników w postaci listy osób przyjętych:
 • pierwszej tury nastąpi 07.08.2017 o godzinie 16.00;
 • drugiej tury nastąpi 25.09.2017 o godzinie 16.00.
 
 

Studia II stopnia

KIERUNKI

 

 

Nabór na rok akademicki 2017/2018 będzie prowadzony do wyczerpania limitu miejsc, jednak nie dłużej niż do 30.09.2017 roku zgodnie z określonym limitem miejsc.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

KROK 1

Przygotuj potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • świadectwo maturalne
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • dyplom ukończenia studiów wyższych oraz suplement

KROK 2

Wypełnij formularz rekrutacyjny. Po wypełnieniu formularza, w KROKU 2, otrzymasz dostęp do wszystkich wymaganych dokumentów.
(UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)


zapisz się

KROK 3

Dostarcz komplet dokumentów do COD, pokój R039, parter Rotunda:

UWAGA! W sierpniu, z uwagi na remonty, dokumenty można złożyć na poziomie -1

A) osobiście

Wówczas wszystkie formularze i umowa o kształceniu zostaną wydrukowane przez pracownika biura.

Pamiętaj zabierz ze sobą:  

 • dowód osobisty,
 • kserokopię świadectwa dojrzałości oraz oryginał lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości do wglądu,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplement (oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez uczelnię wyższą do wglądu),
 • kserokopię dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303) - sprawdź aktualne promocje!
 • dodatkowo zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen z III roku studiów I stopnia, jeśli jest ona wyższa niż 4,3, które daje Ci możliwość ubiegania się o stypendium Rektora,

B) przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem COD, pokój R039)

UWAGA! Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Pamiętaj aby podpisać dokumenty!

Sprawdź, czy skompletowałeś wszystkie dokumenty:

 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (UWAGA! oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią musisz dostarczyć do wglądu lub przesłać pocztą. Oryginały dokumentów są zwracane przez biuro rekrutacji.),
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplement (oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez uczelnię wyższą do wglądu)
 • podpisane podanie do Rektora – do pobrania w formularzu rekrutacyjnym,
 • podpisaną ankietę osobową ze zdjęciem w wersji cyfrowej (wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów) - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym,
 • kserokopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303) - sprawdź aktualne promocje!
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym,
 • dodatkowo zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen z III roku studiów I stopnia, jeśli jest ona wyższa niż 4,3, które daje Ci możliwość ubiegania się o stypendium Rektora,

Studia Podyplomowe

Warunki rekrutacji
Nabór na rok akademicki 2017/2018 będzie prowadzony do wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie słuchaczy następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz złożyć następujące dokumenty:

 • podanie do JM Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankietę osobową (wydrukowaną z formularza rekrutacyjnego),
 • dwie podpisane kserokopie umowy (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej,
 • jedno zdjęcie,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej 300 zł. - sprawdź aktualne promocje!
Sposób składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć w Centrum Organizacji Dydaktyki, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, pokój R039) najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.


zapisz się

 

Studia Podyplomowe dla Nauczycieli

Warunki rekrutacji

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie internetowego formularza oraz złożenie (najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego) kompletu dokumentów, tj.:

 • podanie do JM Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankietę osobową (wydrukowaną z formularza rekrutacyjnego),
 • dwie podpisane kserokopie umowy (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kserokopia dowodu osobistego (do potwierdzenia najpóźniej na I zjeździe),
 • dyplom ukończenia studiów wyższych, zwracany po zakończeniu nauki (oryginał lub odpis - nie kserokopia!),
 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej),
 • oświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego (dotyczy wybranych kierunków),
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej 300 zł. - sprawdź aktualne promocje!

Nabór na studia podyplomowe będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

 

Sposób składania dokumentów

 

Dokumenty można składać:

 • osobiście w Centrum Organizacji Dydaktyki, przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, pokój R039 (parter Rotunda)
 • lub przesłać listem poleconym na adres:

Sprawdź interesujące Ciebie dokumenty:

- Regulamin studiów

- Umowa

- Regulamin opłat

 

Collegium Da Vinci
Centrum Organizacji Dydaktyki
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,
61-719 Poznań

tel. 61 271 11 00
tel. kom. 697 690 034
rekrutacja@cdv.pl