Psychoedukacyjne kompetencje


Tytuł projektu:

PI: Innowacyjny program  rozwijający psychoedukacyjne kompetencje  interpersonalne u uczniów klas IV-VI z terenów wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców województwa wielkopolskiego.

 

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.

Funkcję Instytucji Pośredniczącej sprawuje Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl.

Celem projektu jest włączenie do procesu dydaktycznego w 6 klasach szkół podstawowych z terenów wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców województwa wielkopolskiego innowacyjnego programu rozwijania psychoedukacyjnych kompetencji interpersonalnych takich jak: 

  • komunikacyjne, współdziałania, innowacyjności i twórczego myślenia, pewności siebie, adaptacyjne, sprawnego zarządzania sobą, poznawcze, motywacyjne, kulturowe i aksjologiczne oraz budowania kapitału społecznego.

Te 10 kluczowych psychoedukacyjnych kompetencji interpersonalnych (PKI) sprzyja nauce każdego przedmiotu, wpływając na osiągnięcia ucznia i efektywność procesu dydaktycznego.

Program opracowany w ramach projektu przeznaczony jest do realizacji podczas procesu dydaktycznego klas IV-VI na godzinach wychowawczych.

Realizacja programu na godzinach wychowawczych zagwarantuje wysoką skuteczność, gdyż to wychowawca zna najlepiej uczniów danej klasy.

Program realizowany będzie poprzez metody psychoterapeutyczne  np.: rozwiązywanie problemów; rozwijanie tematów; gry interpersonalne; warsztaty poznawcze; treningi: autogenne, interpersonalne, twórcze, relaksacyjne; medytacje; techniki: dialogowe, interpretacji, analizy i interpretacji, oporu, przepracowywania, modelowania.

Program realizowany będzie podczas zajęć warsztatowych, przebiegających zgodnie z 4 poniższymi fazami postępowania psychoterapeutycznego:

  • początkowej – nawiązanie kontaktu i angażowanie ucznia,
  • wglądu – dążenia do zrozumienia własnych problemów,
  • przygotowania do zmian i ćwiczenia nowych zachowań (rozwiązań problemów),
  • utrwalania i rozszerzania zmian.