00_edukacja.jpg

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotów zawodowych
Wrocław

CEL

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki w powiązaniu z nauczanym przedmiotem lub innymi zajęciami. Absolwenci uzyskają kompetencje i praktyczne narzędzia służące realizacji zadań zawodowych - organizowaniu procesu nauczania i wychowania oraz projektowaniu prorozwojowych działań edukacyjnych; poznają metody pracy i skuteczne strategie zgodne z aktualną wiedzą o uczeniu się.

 

UCZESTNICY

Studia są adresowane do nauczycieli przedmiotów zawodowych (w tym przedsiębiorczości i informatyki), którzy nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych oraz osób zainteresowanych podjęciem pracy zawodowej w roli nauczyciela tych przedmiotów: absolwentów studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania określonego przedmiotu lub przedmiotów (prowadzenia zajęć).

 

KWALIFIKACJE

Absolwenci uzyskują kwalifikacje pedagogiczne do nauczania przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu zgodnie z kierunkiem ukończonych studiów dających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) w: liceach ogólnokształcących, technikach, zasadniczych szkołach zawodowych, szkołach branżowych, szkołach policealnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego

PODSTAWA PRAWNA

1. Absolwenci studiów posiądą kwalifikacje pedagogiczne,  o których mowa w:
 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenie szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (ze zm. tekst jednolity Dz.U. 2015 r. poz. 1264).
2. Program kształcenia oraz jego efekty wynikają z:
 •  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U z 2012 r. poz. 131)

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • podstawy psychologii ogólnej, wychowawczej i rozwojowej,  pedagogiki ogólnej z elementami pedagogiki społecznej i specjalnej oraz dydaktykę ogólną,
 • metodykę nauczania przedmiotu, w tym strategie nauczania, edukację poprzez projekty, zarządzanie oddziałem szkolnym (grupą uczniów) oraz motywowanie i wspieranie uczniów w ich rozwoju indywidualnym,
 • kształcenie w zawodzie, a w szczególności: podstawę programową, świat pracy, pracę i zawód, stanowisko pracy, czynności zawodowe, kwalifikacje i kompetencje zawodowe,
 • wiedzę prawną o systemie oświaty, organizacji pracy szkół oraz  możliwościach współpracy z otoczeniem szkoły,
 • poradnictwo edukacyjno-zawodowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 • koncepcję pracy nauczyciela (szkoły) opartą na wartościach, celach i relacjach między poszczególnymi podmiotami; komunikację interpersonalną w szkole; udział nauczyciela w procesie rozwoju szkoły jako organizacji uczącej się,
 • role zawodowe nauczyciela i jego powinności, pożądane kompetencje społeczne, wzór osobowy, budowanie autorytetu i profesjonalny rozwój osobisty,
 • organizację i ewaluację pracy nauczyciela,
 • bezpieczeństwo w szkole, dbałość o zdrowie uczniów i własne.
Wiodącymi metodami pracy są wykłady konwersatoryjne, ćwiczenia, warsztaty. 
W czasie praktyki słuchacz będzie kształtował kompetencje bezpośrednio  w środowisku szkolnym.
Liczba semestrów: 3 semestry
Liczba godzin dydaktycznych: 270 godzin
Liczba godzin praktyk: 150 godzin
Liczba punktów ECTS: 60

 

 

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, 
 • egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolia słuchacza z działań praktycznych zrealizowanych w ramach studiów.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie - w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.
Zajęcia w ramach III semestru realizowane są także w lipcu, w dni powszednie.
Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa dolnośląskiego.

WARUNKI REKRUTACJI

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie internetowego formularza  oraz złożenie (najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego) kompletu dokumentów, tj.:
 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o posiadaniu przygotowania pedagogicznego, z wyłaczeniem kierunków doskonalących i kierunku Przygotowanie pedagogiczne (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kserokopia dowodu osobistego (do potwierdzenia najpóźniej na I zjeździe), 
 • kopia dyplomu do ukończenia studiów wyższych (oryginał nie jest przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
 • kopia suplementu dyplomu (dla dyplomów wydanych po 1 stycznia 2005r., oryginał nie przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
 • opłata rekrutacyjna w wysokości 300 zł.

Uwaga! W przypadku kierunków, na których wymagane jest przygotowanie pedagogiczne prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego nabycie tych kwalifikacji. Jeśli uprawnienia te wynikają bezpośrednio z dyplomu lub suplementu, nie ma konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Nabór na studia podyplomowe będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. 
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Dokumenty można składać osobiście w biurze Fundacji Kolegium Tutorów lub przesłać listem poleconym na adres:

Fundacja Kolegium Tutorów
al. Kasztanowa 3A-5,
53-125 Wrocław,  
budynek DIT (Dolnośląski Inkubator Technologiczny) lokal "-6"


tel. 690 627 872
studia.podyplomowe@tutoring.pl

OPŁATY

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Kandydaci podejmujący studia są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej przy zapisie w terminie od 18 maja 2017 r. do 30 września 2017 r.

Absolwenci CDV otrzymują:

 • zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).
Oplatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie - paragraf Finansowanie nauki).


 

KIERUNEK

1 RATA

2 RATY

10 RAT

 Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotów zawodowych 

3600 zł 

 1800 zł 

 360 zł