Projekty zakończone

WZROST POTENCJAŁU WSNHID ORAZ SWPS POPRZEZ WDROŻENIE MODELI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I PROGRAMU ROZWOJU KADRY KIEROWNICZEJ

W okresie 01.09.2012 – 31.08.2014 Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w partnerstwie ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej realizowała projekt „Wzrost potencjału Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez wdrożenie modeli zarządzania jakością i programu rozwoju kadry kierowniczej”.
Uczelnie uzyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 7.1 mln zł. Kluczowe zadania w projekcie dotyczyły głównie wdrożenia systemu zarządzania jakością kształcenia. Wprowadzono nowe standardy w przygotowaniu oferty dydaktycznej, realizacji i ewaluacji procesu kształcenia oraz współpracy z pracodawcami w zakresie doboru praktyków do prowadzenia zajęć, sposobów ustalania ścieżek kształcenia, jak również określania sylwetek absolwentów WSNHiD i SWPS.


Modernizacji uległ system zarządzania finansami uczelni, co pozwala stabilnie i długofalowo planować ich rozwój, oraz system zarządzania kadrami i majątkiem. Atutem zmian w obszarze kadr jest polepszenie zarządzania zasobami personalnymi uzyskane za sprawą optymalizacji procesów zatrudniania i realizacji świadczeń pracowniczych oraz wdrożenia nowych standardów w zakresie rozwoju zawodowego pracowników. Zmiany w obszarze majątku usprawniły gospodarowanie budynkami, poszczególnymi pomieszczeniami, czy mieniem „ruchomym” uczelni; to wprost przekłada się na lepszą organizację procesu dydaktycznego i zwiększenie efektywności wykorzystywania zasobów majątkowych.
Realizacja powyższych zadań nie byłaby możliwa bez kompetentnej kadry zarządzającej, która miała okazję uczestniczyć w serii szkoleń rozwojowych oraz zapoznać się z innowacyjnymi rozwiązaniami uczelni zagranicznych podczas wizyt studyjnych. Dzięki realizacji projektu, w sumie przeszkolono 444 osób (kadra kierownicza, pracownicy dydaktyczni i administracyjni) w trakcie 940 godzin szkoleń.


Projekt był dużym wyzwaniem dla obu uczelni. W przeciągu dwóch lat obie szkoły wdrożyły 4 modele zarządzania jakością w zakresie dydaktyki, finansów, kadr, majątku. Dodatkowo dla każdego z tych modeli opracowano łącznie 8 katalogów procedur oraz wdrożono 17 narzędzi IT, m.in. portal do zarządzania dydaktyką, system kolejkowania, sieć bezprzewodowa, systemy do zarządzania finansami i elektronicznego obiegu dokumentów kosztowych, oprogramowanie do realizacji procesów kadrowych, generowania deklaracji PIT, system administrowania budynkiem i zasobami majątku. Korzyści wynikające z realizacji projektu pozwolą na dalszy rozwój uczelni oraz umożliwią wzmocnienie potencjału edukacyjno-biznesowego WSNHiD i SWPS. Dzięki projektowi obie uczelnie będą mogły lepiej sprostać wyzwaniom szkolnictwa wyższego oraz oczekiwaniom studentów i pracowników w zakresie wyższych standardów nauki i pracy.

 

Dodatkowe informacje:
www.projektjakosciowy.wsnhid.pl
Tel.: 61 271 1010
Mail: info@wsnhid.pl
Strony: 1 

Powrót do listy