Projekty zakończone

Nowe modele praktyk pedagogicznych dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Tytuł projektu:

„Nowe modele praktyk pedagogicznych dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego”

Okres realizacji:

01.02.2012 – 31.07.2014 r.

Całkowita wartość projektu:

1 798 102,00 zł

Wartość dofinansowania:

1 798 102,00 zł

Poziom dofinansowania:

100%

Beneficjent projektu:

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Poznań

O projekcie

Celem głównym projektu poprawa do VII 2014 r. jakości realizacji praktyk pedagogicznych przez 152 studentów WSNHiD ze specjalizacji Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolna poprzez wypracowanie i wdrożenie w 20 szkołach podstawowych i 20 przedszkolach 2 nowych modeli praktyk przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Zadania przewidziane do realizacji:

  • Zadanie 1 - Opracowanie nowych modeli praktyk
  • Zadanie 2 - Wdrożenie nowych modeli praktyk
  • Zadanie 3 - Upowszechnienie nowych modeli praktyk

Grupa docelowa projektu:

  • PLACÓWKI OŚWIATOWE: 19 szkół podstawowych i 20 przedszkoli publicznych, których organem prowadzącym jest Miasto Poznań oraz jedna szkoła  niepubliczna Szkoła Podstawowa "DaVinci", której organem prowadzącym jest WSNHiD. Placówki są uprawnione do realizacji praktyk na podstawie Rozporządzenia MENiS i muszą posiadać warunki do realizacji praktyk (uprawniona kadra, sprzęt ICT do prowadzenia zajęć) i doświadczenie w realizacji praktyk.
  • KADRA PEDAGOGICZNA: 80 nauczycieli z ww. placówek (w tym 94% kobiet) uprawnionych do sprawowania formalnego i merytorycznego nadzoru nad realizacją praktyk pedagogicznych, mających stopień mgr i stopień zawodowy nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.
  • STUDENCI: 160studentów (w tym 99% kobiet) WSNHiD, kierunku pedagogika, specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolna, przygotowywanych do zawodu nauczyciela wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego, studenci studiów stacjanarnych i zaocznych, z semestru V i VI.
Każdy student odbędzie praktykę w Szkole Podstawowej i przedszkolu przy zachowaniu wymogów z Rozporządzenia MENiS z dnia 07.09.2004 r. dotyczącego standardów kształcenia nauczycieli.Strony: 1 

Powrót do listy