Projekty zakończone

Dwuczynnikowy model motywowania nauczycieli do innowacyjności

Celem Projektu „Dwuczynnikowy model motywowania nauczycieli do innowacyjności” (POKL 09.01.02-30-367/10 ) było stworzenie efektywnego systemu motywującego do innowacyjnego nauczania w zakresie tworzenia nowych, innowacyjnych programów, metod, technik i narzędzi nauczania uwzględniając aktualny kontekst i historię sytemu oświaty. Cel ten zrealizowany został poprzez następujące cele szczegółowe:

  1. Pogłębioną diagnozę problemu, w którą zaangażowani zostaną przedstawiciele grup docelowych (Dyrektorzy szkół, Nauczyciele oraz Doradcy Metodyczni).
  2. Wypracowanie dwuczynnikowego modelu motywowania nauczycieli do innowacyjności.
  3. Przygotowanie Dyrektorów szkół, biorących udział w projekcie do pełnienia roli coachów (trening umiejętności osobistych)
  4. Przekazanie Doradcom Metodycznym najnowszej wiedzy na temat innowacyjnych metod nauczania (train the trainers).
  5. Upowszechnianie i promocję modelu i włączanie go do głównego nurtu polityki.

Pozostałe materiały: film instruktażowy, gry szkoleniowe, relacje z działań projektowych znajdą Państwo na stronie projektu: http://efs.instytut-hr.pl/.
Strony: 1 

Powrót do listy