Projekty zakończone

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI CZYLI DOBRZE, LEPIEJ, NAJLEPIEJ

W dniu 28 lipca 2011r. podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji projektu systemowego "AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI czyli dobrze, lepiej, najlepiej" pomiędzy Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IXRozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudniony dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).


Poniżej przedstawiamy kilka informacji szczegółowych nt. projektu:

OKRES REALIZACJI: 01.09.2011r. - 30.06.2012r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 71.650,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 71.650,00 zł

POZIOM DOFINANSOWANIA: 100%

ZADANIA W PROJEKCIE:

  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i psychoedukacyjne dla uczniów z deficytami percepcyjno-motorycznymi, w tym zakup sprzętu i oprogramowania,
  • zajęcia korekcyjne dla uczniów z wadami postawy, w tym zakup sprzętu,
  • zindywidualizowane zajęcia z uczniem szczególnie zdolnym, w tym zakup oprogramowania,
  • zajęcia psychoprofilaktyczne dla uczniów klas I.

OSOBA DO KONTAKTU: Dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Akademickiego DaVinci Pani Ewa Socha, tel. /61/ 844 55 41, 
e-mail: sekretariat@davinciszkola.pl
Strony: 1 

Powrót do listy