Projekty realizowane

PI: Innowacyjny program rozwijający psychoedukacyjne kompetencje interpersonalne u uczniów klas IV-VI z terenów wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców województwa wielkopolskiego

Tytuł projektu:

„PI: Innowacyjny program rozwijający psychoedukacyjne kompetencje interpersonalne u uczniów klas IV-VI z terenów wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców województwa wielkopolskiego”

Okres realizacji:

30.03.2013-28.03.2015

Całkowita wartość projektu:

647 838,00 zł

Wartość dofinansowania:

647 838,00 zł

Poziom dofinansowania:

100%

Beneficjent projektu:

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

O projekcie

Celem głównym projektu jest włączenie do marca 2015r. do procesu dydaktycznego w 6 klasach szkół podstawowych, z terenów wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców z województwa wielkopolskiego, innowacyjnego programu rozwijania psychoedukacyjnych kompetencji interpersonalnych u uczniów klas IV-VI.

W wyniku realizacji projektu opracowany zostanie Produkt finalny to jest:

 1. 3 programy zajęć (po jednym dla każdej z klas IV-VI) rozwijające 10 kompetencji  interpersonalnych: komunikacyjne, współdziałania, innowacyjności i twórczego myślenia, pewności siebie, adaptacyjne, sprawnego zarządzania sobą, poznawcze, motywacyjne, kulturowe i aksjologiczne oraz budowania kapitału społecznego
  Programy różnić się będą:
  • doborem metod psychoterapeutycznych zależnych od zmieniającego się z wiekiem rozwoju emocjonalnego dzieci, ich potrzeb w tym zakresie, także związanych z płcią,
  • proponowanymi adekwatnie do klasy treściami modułów.
  Odrębne, dla każdej klasy, programy umożliwią rozpoczęcie wdrażania produktu na każdym etapie procesu dydaktycznego klas IV-VI, bez konieczności stosowania go w całym tym okresie w sposób ciągły.
 2. 30 scenariuszy zajęć; 1 scenariusz = 1 moduł; 1 wersja programu = 10 scenariuszy
  Każdy scenariusz zawierać będzie wskazówki dotyczące przebiegu modułu, przykładowych treści i doboru metod psychoterapeutycznych, materiały dla uczniów.
 3. 3 podręczniki metodyczne dla nauczycieli klas IV,V i VI, po jednym dla każdej z tych klas
 4. podręcznik metodyczny dla trenera szkolącego nauczycieli (m.in. sposób diagnozy kompetencji wymaganych od nauczyciela stosującego program i metody ich rozwijania podczas szkolenia)
 5. program 16h szkolenia przygotowującego nauczycieli do realizacji programu.

Produkt finalny  jako nowe narzędzie procesu dydaktycznego dla klas IV, V, VI umożliwi szkołom podstawowym rozwijanie w uczniach psychoedukacyjnych kompetencji interpersonalnych w sposób usystematyzowany i atrakcyjny. Przełoży się to na wymierne efekty uczenia się dzieci w ramach poszczególnych przedmiotów.

Włączenie w proces dydaktyczny rozwoju kompetencji budowania kapitału społecznego, wpłynie na umiejętność budowania go przez uczniów w ramach społeczności ich klasy, szkoły i miejsca zamieszkania. Jest to bardzo istotne w małych miejscowościach, gdzie szkoła to miejsce (nierzadko jedyne) odrywające na tych obszarach znaczącą rolę w budowaniu kapitału społecznego.Strony: 1 

Powrót do listy