Projekt jakościowy

 

 

Projekt Jakościowy

W okresie  01.09.2012 – 31.08.2014 WSNHiD i SWPS realizowały projekt „Wzrost potencjału Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez wdrożenie modeli zarządzania jakością i programu rozwoju kadry kierowniczej”. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w partnerstwie ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej pozyskała dofinansowanie dzięki udziałowi w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w którym uczestniczyło 206 uczelni, a zaledwie 33 znalazły się w gronie laureatów. Zaprezentowanie w projekcie spójnej i przemyślanej wizji zarządzania uczelniami oraz ich rozwoju zostało docenione przez ekspertów oceniających projekt i zapewniło znalezienie się go w nielicznej grupie projektów rekomendowanych do 100% dofinansowania.

Koncepcja projektu obejmowała wzrost potencjału SWPS oraz WSNHiD poprzez wdrożenie modeli zarządzania jakością oraz rozwój kompetencji kadry kierowniczej szkół. W obu uczelniach zostały wdrożone 4 następujące modele zarządzania:

  • model zarządzania jakością kształcenia,
  • model zarządzania finansami,
  • model zarządzania zasobami kadrowymi,
  • model zarządzania zasobami majątkowymi.

Poniżej prezentujemy opis zadań projektowych:

  • podniesienie efektów kształcenia w uczelni (m.in. budowa portalu do zarządzania dydaktyką – nowa Wirtualna Uczelnia, rozbudowa systemu kolejkowania, sieci  bezprzewodowej, rozwój metod i narzędzi do ewaluacji jakości kształcenia, stworzenie metodyki do kształcenia e-learningowego, opracowanie dla studentów przewodników wyboru ścieżek kształcenia, przygotowanie stref studenta, ogólnodostępnych sektorów dla studentów typu open-space, szkolenia dla kadry dydaktycznej oraz administracyjnej związanej z planowaniem i organizacją dydaktyki),
  • polepszenie jakości zarządzania finansami uczelni (m.in. rozbudowa narzędzi informatycznych do zarządzania finansami, szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników działu kwestury),
  • polepszenie jakości zarządzania kadrami uczelni (m.in. rozbudowa narzędzi informatycznych do zarządzania kadrami, opracowanie i wdrożenie narzędzi ułatwiających zarządzanie zasobami ludzkimi uczelni, szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników działu personalnego),
  • udoskonalenie systemu zawiadywania majątkiem uczelni (m.in. rozbudowa systemu informatycznego do zarządzania majątkiem wraz z zakupem urządzeń potrzebnych dla prawidłowego działania tego systemu, szkolenia dla kardy kierowniczej i pracowników działu administracji). Przewidziano również szkolenia oraz zagraniczne wizyty studyjne dla najwyższej kadry kierowniczej uczelni. 

Projekt ze względu na swą specyfikę – przeprowadzenie wdrożeń we wszystkich podstawowych obszarach funkcjonowania uczelni – był dużym przedsięwzięciem. Do ułatwienia jego realizacji przyczynił się fakt, że projekt został przygotowany z bezpośrednim udziałem kierownictwa WSNHiD oraz SWPS, zarówno grona zarządzającego pionem dydaktycznym, jak i grona zarządzającego pionem administracyjnym. Realizacja projektu umożliwiła wdrożenie na Uczelniach programów rozwojowych, które rozwinęły potencjał WSNHiD i SWPS, pomogą sprostać wyzwaniom szkolnictwa wyższego, jak również studentów i pracowników oczekujących wyższych standardów nauki i pracy.

 

Informacja podsumowujące rezultaty projektu: pobierz załącznik

logotypy