Prelegenci

  • prof. Inger Eriksson 

Eriksson

Profesor edukacji w Uniwersytecie Sztokholmskim, prowadzi projekty, w których nauczyciele są współbadaczami procesów nauczania i uczenia się. Szczególną uwagę kieruje na rozwijanie praktyki nauczania matematyki, gdzie uczniowie rozwijają rozumowanie algebraiczne z wykorzystaniem zasad Dawydowa. Od wielu lat współpracuje z badaczami z Moscow State University of Psychology and Education. Jest koordynatorką państwowego seminarium CHAT w Sztokholmie. 

 

 

 


      • prof. zw. dr hab.  Ewa Maria Filipiak

Filipiak

Pedagog, kierownik Katedry Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji, kierownik Laboratorium Zmiany Edukacyjnej – Centrum Badań nad Uczeniem i Rozwojem w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół edukacji jako czynnika rozwoju jednostki, w szczególności dotyczą problemu rozwijania zdolności uczenia się oraz dydaktycznych aplikacji socjokulturowych koncepcji Lwa S.Wygotskiego i Jerome’a Brunera (seria wydawnicza z Wygotskim i Brunerem w tle, 2011, 2014). Autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu dydaktyki i pedagogiki wczesnoszkolnej (m.in. Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego, Od teorii do zmiany w praktyce (2015); Model nauczania rozwijającego we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego Gotowość studentów i nauczycieli. Możliwości aplikacji. Raport tematyczny z realizacji projektu Akademickie Centrum Kreatywności (2015). Współautorka sześciu poradników dla nauczycieli Niezbędnik Dobrego Nauczyciela (IBE).
Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych: Akademickie Centrum Kreatywności - Nauczanie rozwijające według koncepcji Lwa S. Wygotskiego we wczesnej edukacji dziecka (www.ack.edu.pl), (2014-2015); Rozwój zdolności uczenia się uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum (2006-2009); The Profession of Pre-primary School Teacher and Primary School Teacher within Dynamic Concept (APVV-0026-07) 2008-2011, Narrative environment of play and learning (NEPL) (2015-2017). Rozwój zdolności uczenia się uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum (MNiSW 2006-2009), Akademickie Centrum Kreatywności (2014-2015); Narrative environments for play and learning (NELP) 2015-2017; The Profession of Pre-primary School Teacher and Primary School Teacher within Dynamic Concept (APVV-0026-07) 2008-2011.  


      • dr Przemysław Gąsiorek 

Gąsiorek

Pedagog, psycholog, adiunkt w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest  psychologiem szkolnym oraz terapeutą rodzinnym. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli i rodziców, szkolenia i wykłady na zlecenia urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, centrów pomocy rodzinie. Swoje prace badawcze i zaangażowanie w praktykę edukacyjną prowadzi w  podejściu CHAT. Współpracuje w sieci badaczy ISCAR. Tłumacz prace Lwa. S. Wygotskiego.  Uczestniczył w 4th International ISCAR Summer University "Moving with and beyond Vygotsky: Developing Cultural-Historical Methodology". Podczas V Kongresu ISCAR, w Quebec, 2017 prowadził (wspólnie z B. Zamorską) warsztat na temat pracy węzłowej w interwencjach formatywnych. 

 

 

  • dr Sławomir Krzychała 

Krzychała

Dyrektor Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Publikuje prace z zakresu socjologii współczesności oraz badań edukacyjnych (między innymi monografie: Projekt własnego życia, Wrocław 2007; Ryzyko własnego życia, Wrocław 2007). Specjalizuje się w analizach jakościowych (metoda dokumentarna), wykorzystywanych również w badaniach partycypacyjnych i ewaluacyjnych (współautorstwo: Dokumentarna ewaluacja szkolnej codzienności, Wrocław 2009). Współpracuje z International Society for Cultural-Historical Activity Research (m. in. wystąpienia na Kongresie ISCAR w San Diego 2008 i w Rzymie 2011). Współpracownik zespołów badawczych w projektach Szkoła Kluczowych Kompetencji (2010) oraz  Szlifowanie diamentów - innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych (2011-2013). Aktualnie uczestniczy w radzie programowej Fundacji Kolegium Tutorów. Koordynuje projekt badawczy dotyczący tutoringu szkolnego: Relacyjność kolektywnych i indywidualnych wzorów działania w roli nauczyciela-tutora (OPUS 8; 2015-2018; publikacja w przygotowaniu).   


      • dr Ewa Lemańska-Lewandowska

Lewandowska

Pedagog wczesnoszkolny, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, badacz w Laboratorium Zmiany Edukacyjnej - Centrum Badań nad Uczeniem się i Rozwojem UKW. Interesuje się pedagogiką w zakresie podstaw kształcenia jednostki w całym cyklu życia (głównie kształcenie dziecka w wieku wczesnoszkolnym), filozofią edukacyjną nauczyciela oraz interakcjami edukacyjnymi (ich rolą w procesie tworzenia efektywnego środowiska uczenia się uczniów, rolą języka i sposobów mówienia w procesie uczenia się) w oparciu o koncepcje socjokulturowe Lwa S. Wygotskiego i Jeromea’a Brunera. Uczestniczyła i uczestniczy w realizacji projektów zorientowanych na podnoszenie jakości edukacji m.in.:2018-2010 Projekt International Perspectives in Teacher Education (IPTE), nr NOTED-2017-two-year/10021; 2015-2017 Projekt Narrative environments for play and learning (NEPL), Erasmus+  KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT   n° 2015-1-LT01-KA201-013443; 2014-2015 Akademickie Centrum Kreatywności (ACK), Staże na plus – wzmocnienie kompetencji studentów UKW 2014; 2008-2011The Profession of Pre-primary School Teacher and Primary School Teacher within Dynamic Concept (APVV-0026-07) ; 2006-2009 Rozwój zdolności uczenia się uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. 


      • dr Joanna Szymczak  

Szymczak

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, adiunkt w Katedrze Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autorka artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach krajowych i zagranicznych. Jej zainteresowania naukowe sytuują się głównie w zakresie dydaktyki i pedeutologii. Dotyczą one procesu uczenia się (uwarunkowania, rola i zadania nauczyciela, organizowanie warunków uczenia się, alternatywne koncepcje i metody w edukacji), refleksyjności i refleksji (szczególnie namysł nauczyciela i ucznia). W jej rozważaniach dotyczących określonych aspektów rzeczywistości edukacyjnej znaczącą rolę odgrywają koncepcje socjokulturowe L. S. Wygotskiego i J. S. Brunera. Jej poszukiwania teoretyczne i poczynania badawcze dotyczą głównie etapu edukacji wczesnoszkolnej. Bliska jest jej również terapia pedagogiczna.


 • PhD student Martina Wyszyńska- Johansson

Wyszyska--Johansson

University of Gothenburg, Department of Education and Special Education. Przygotowuje pracę doktorską na temat rozwoju tożsamości zawodowej ucznia  w szkolnictwie zawodowym. Jej zainteresowanie badawcze to vocational becoming czyli proces stawania się profesjonalnego w sektorze nowo rozwijających się usług.  W pracy porusza kontekst szkolnictwa ponadpodstawowego w Szwecji w ramach jednego z 12 tzw. programów zawodowych, zintegrowanych z szkolnictwem ogólnym. Interesuje się rozwojem tożsamości zawodowej ucznia z punktu widzenia jego/jej doświadczeń, experienced curriculum (Billett, 2006) oraz w ścisłej zależności z rozwojem tego, co w literaturze związanej z  vocational educational and training (VET) określa się jako vocational knowing.  


      • dr Beata Zamorska  

Zamorska

Katedra Edukacji i Nowych Mediów, Collegium Da Vinci. Interesuje się procesami szeroko rozumianego uczenia się i rozwoju w wymiarze indywidualnym i zespołowym. Od wielu lat współpracuje z nauczycielami w projektach rozwojowo-badawczych. W publikacjach podejmuje problematykę badania praktyki edukacyjnej oraz wypracowywania i wprowadzania zmiany. Ostatnie prace związane są z interwencjami formatywnymi prowadzonymi wspólnie z nauczycielami i pedagogami w ramach Laboratorium Rozwoju Profesjonalnego w CDV.
Od 2008 roku współpracuje w sieci badaczy ISCAR: wizyty studyjne, udział letnich szkołach, w Kongresach ISCAR (San Diego, 2008; Rzym, 2011, Sydney, 2014, Quebec, 2017). Krajowa koordynatorka ISCAR.