Prelegenci

  • prof. dr hab. Bogusława Gołębniak

Tytus Klepacz

Pedagożka, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Związana z tą Uczelnią do 2000 roku. W latach 2000-2015 pracowała w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Kierowała Zakładem Badań nad Rozwojem Profesjonalnym Nauczycieli oraz Zakładem Pedeutologii (2005-2015). Pełniła funkcje prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą (2003-2012) oraz prorektora ds. nauki (2012-2015). Uczestniczy w pracach programowych w zakresie europejskich doktoratów profesjonalnych dla nauczycieli (EDiTE/Horyzont 2020). Jest członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Brała udział w pracach Komitetu Rozwoju Polskiej Edukacji Narodowej PAN przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Pedagogicznym. Od 2012 roku pełni funkcję redaktorki naczelnej wydawanego we współpracy Towarzystwa z DSW Forum Oświatowego. Jest także członkiem rad programowych kilku innych punktowanych czasopism pedagogicznych. Należy do ISCAR-a - międzynarodowego stowarzyszenia badaczy lokujących swe projekty w perspektywie społeczno-kulturowej. Jest autorką wyróżnionych nagrodami ministrów podręczników akademickich, kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz kilku ekspertyz w zakresie współpracy szkół z uczelniami w edukacji


      • prof. dr hab. Wanda Krzemińska

Karolina Kałużna

Przebieg pracy: Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; w tymże uniwersytecie pracowała jako pracownik naukowo-dydaktyczny do uzyskania profesury. Wykładała równolegle na Uniwersytecie Warszawskim (1998-2001), a jako visiting profesor, również we Francji (Paryż, Lyon, Saint Nazaire, Besancon) i w Rosji (Moskwa). W latach 2005-2017 pracowała w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, a od roku 2016 – w Colegium Da Vinci w Poznaniu.

Dokonania: w latach 90., w ramach prac ministerialnej komisji ds. reformy szkolnictwa wyższego ówczesnego MEN, współtworzyła nowy system edukacji dla uczelni wyższych (3+2). Opublikowała ok 80 publikacji naukowych, w większości artykułów, w dziedzinach glottodydaktyki, lingwistyki stosowanej (do 1989) i nauk o komunikowaniu (od 1990); wypromowała 6 doktorów i 230 magistrów. Przez 18 lat zarządzała strukturami uczelnianymi, głównie w Poznaniu i Wrocławiu. Kierowała zakładami naukowymi w UAM i DSW, współkierowała dwoma instytutami naukowymi UAM. Była też viceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej oraz senatorem (DSW). W latach 1994-1997 pracowała w Paryżu jako vice dyrektor, w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk; promowała naukę polską we Francji oraz budowała zręby współpracy pomiędzy uczelniami polskimi i francuskimi. W ramach projektu UE przez 12 lat współpracowała z francuską organizacją ARAPEN na rzecz integracji kulturowej młodzieży europejskiej i jej przygotowania do ochrony środowiska.

Wiedza i zainteresowania naukowe – obszary: języki i ich funkcjonowanie, komunikowanie językowe, wielojęzyczność i wielokulturowość, nowe media, komunikacja wizualna, zmiany zachowań językowych zachodzące pod wpływem cyfryzacji, przyszłość narzędzi komunikowania, prognozowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, kompresja przekazów językowych i multimedialnych, europejska polityka językowa.

Umiejętności: 1/ edukacja, w tym kształcenie: głównie dorosłych – studentów i doktorantów, w grupach polskich, francuskich i międzynarodowych, w j polskim i francuskim; 2/ komunikowanie i praca z ludźmi, w tym kierowanie zespołami ludzkimi i zarządzanie, 3/ praca w środowisku dwu- i wielokulturowym (kontekst międzynarodowy).

Nagrody i odznaczenia: 2 nagrody Rektora UAM za osiągnięcia dydaktyczne (1986, 1991), nagroda naukowa Rektora UAM (1989), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1994).

Zainteresowania i hobby: historia kultury materialnej w Europie (architektura, szczeg. gotyk francuski, secesja, pruskie budownictwo z cegły), ceramika (w tym szczeg. stara porcelana), rozwój pisma (typografia i grafika), wystrój wnętrz (historia mebli, gobeliny), filmy on line, oglądane pod kątem środków gry aktorskiej (jako formy komunikacji niewerbalnej) i efektów (re)konstrukcji cyfrowej starych taśm filmowych.

Ulubiona forma relaksu: rower.


      • dr hab. Michał Głowacki

Michał Głowacki

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o mediach. W pracy naukowej zajmuje się polityką medialną, mediami publicznymi, systemami odpowiedzialności mediów i kulturą innowacji. W 2010 r. w Departamencie Mediów i Społeczeństwa Informacyjnego w Radzie Europy w Strasburgu koordynował pracami grupy ekspertów w zakresie zarządzania mediami publicznymi (Ad hoc Advisory Group on Public Service Media Governance, MC-S-PG). Obecnie prowadzi badania w ramach projektu NCN pt. "Kultura organizacyjna mediów publicznych: ludzie, wartości procesy" (2015-2018); celem projektu jest zdiagnozowanie w jakim stopniu kultury organizacyjne mediów publicznych w Austrii, Belgii, Danii, Estonii, Kanadzie, Polsce, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wspierają innowację i kreatywność - creativemediaclusters.

Celem wystąpienia jest ukazanie podstaw teoretycznych i metodologicznych projektu “Kultura organizacyjna mediów publicznych w ekosystemach cyfrowych: ludzie, wartości, procesy”, który jest realizowany na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach programu NCN, SONATA 8 (2015-2018). W oparciu o studium przypadku projektu badawczego autor zaprezentuje proces tworzenia się i rozwoju tematu badawczego. Podejmie także próbę odpowiedzi na pytanie: co decyzuje o sukcesie uzyskanego grantu? 


 • dr hab. Tomasz Misiak 

Misiak

Autor książek „Estetyczne konteksty audiosfery” i „Kulturowe przestrzenie dźwięku” oraz wielu artykułów w czasopismach naukowych i opracowaniach zbiorowych. Podstawowy obszar zainteresowań: sound studies, ekologia akustyczna, obecność dźwięku w kulturze współczesnej, muzyka. W swoich badaniach, łącząc refleksję filozoficzną i historyczną podejmuje namysł nad tymi kontekstami współczesnej kultury, w których istotną rolę odgrywa dźwięk i sprzężone z nim rozmaite sposoby słuchania. Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu