00_edukacja.jpg

Postgraduate Study in Teaching Credentials - Przygotowanie Pedagogiczne
Wrocław

CEL

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki w powiązaniu z nauczanym przedmiotem lub innymi zajęciami. Absolwenci uzyskają kompetencje i praktyczne narzędzia do realizacji zadań zawodowych – do organizowania procesu nauczania i wychowania oraz projektowania prorozwojowych działań edukacyjnych, poznają metody i strategie pracy zgodne z współczesną wiedzą o uczeniu się.

 

UCZESTNICY

Studia adresowane są do nauczycieli, którzy nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych oraz osób zainteresowanych podjęciem pracy nauczyciela - absolwentów studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania określonego przedmiotu lub przedmiotów (prowadzenia zajęć).  

Absolwenci studiów I stopnia uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w klasach I-III. Absolwenci studiów II stopnia  oraz jednolitych studiów magisterskich do prowadzenia zajęć na wszystkich poziomach w szkołach i instytucjach należących do systemu oświaty.

KWALIFIKACJE 

Absolwenci otrzymują kwalifikacje pedagogiczne w zakresie nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć w szkołach i instytucjach oświatowych, zgodnie z kierunkiem ukończonych studiów dających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć).

PODSTAWA PRAWNA

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin spełniają wymogi zawarte w:

 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U z 2012 r. poz. 131)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenie szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (ze zm. tekst jednolity Dz.U. 2015 r. poz. 1264)

 

PROGRAM

Obejmuje następujące zagadnienia:

 • Wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii oraz  jej wykorzystywanie w identyfikowaniu i analizowaniu procesów zachodzących w kulturze szkoły, społecznej sytuacji rozwoju ucznia, w praktykach własnych i innych nauczycieli
 • Umiejętności do projektowania procesu dydaktycznego, opracowania zadań dydaktyczno – rozwojowych i przeprowadzenia różnych rodzajów ewaluacji procesu nauczania i uczenia się
 • Umiejętności tworzenia projektów edukacyjnych z zastosowaniem zróżnicowanych metod pracy, różnorodnych środków dydaktycznych, w tym narzędzi interaktywnych i nowych technologii
 • Kompetencje do badania i rozwoju własnej praktyki zawodowej
Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.
Liczba semestrów: 3 semestry
Liczba godzin dydaktycznych: 280 (w tym 102 godziny w e-learningu)
Liczba godzin praktyk: 150
Liczba punktów ECTS: 60

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, 
 • egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolia słuchacza z działań praktycznych zrealizowanych w ramach studiów.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie - w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.
Zajęcia w ramach III semestru realizowane są także w lipcu, w dni powszednie.
Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa dolnośląskiego.

WARUNKI REKRUTACJI

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie internetowego formularza  oraz złożenie (najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego) kompletu dokumentów, tj.:
 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o posiadaniu przygotowania pedagogicznego, z wyłaczeniem kierunków doskonalących i kierunku Przygotowanie pedagogiczne (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kserokopia dowodu osobistego (do potwierdzenia najpóźniej na I zjeździe), 
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał nie jest przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
 • kopia suplementu do dyplomu (dla dyplomów wydanych po 1 stycznia 2005r., oryginał nie przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
 • opłata rekrutacyjna w wysokości 300 zł.

Uwaga! W przypadku kierunków, na których wymagane jest przygotowanie pedagogiczne prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego nabycie tych kwalifikacji. Jeśli uprawnienia te wynikają bezpośrednio z dyplomu lub suplementu, nie ma konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Nabór na studia podyplomowe będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. 
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Dokumenty można składać osobiście w biurze Fundacji Kolegium Tutorów lub przesłać listem poleconym na adres:

Fundacja Kolegium Tutorów
al. Kasztanowa 3A-5,
53-125 Wrocław,  
budynek DIT (Dolnośląski Inkubator Technologiczny) lokal "-6"


tel. 690 627 872
studia.podyplomowe@tutoring.pl

OPŁATY

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Kandydaci podejmujący studia są zwolnieni z opłaty wpisowej przy zapisie w terminie od 18 maja 2017 r. do 30 września 2017 r.

Absolwenci CDV otrzymują:

 • zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).
Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie - paragraf Finansowanie nauki).


 

KIERUNEK

1 RATA

2 RATY

10 RAT

 Postgraduate Study in Teaching Credentials

4140 zł

 2070 zł

 414 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basic educational goals of the course.

The aim of the course  is to provide students with knowledge on psychology, pedagogics, didactics — all connected with the subject taught or other educational activities performer by the individual. Graduates will gain competences and practical tools helpful when undertaking professional activities. The gained knowledge will be useful when it comes to developing the educational or upbringing program and designing pro-developmental educational activities. Students will learn different methods and strategies based on the contemporary knowledge on the learning process.

Professional qualifications of the graduate, potential workplace/work position.

Our graduates acquire pedagogical qualifications in teaching specific subjects or other classes offered at schools and various educational institutions due to the field of study a person previously graduated in and due to the substantive knowledge a person has.

Who will be accepted? Recruitment requirements.

The course is addressed to teachers, who have no pedagogical qualifications and people interested in becoming teachers, like graduates of bachelor, master studies or long-cycle programs, who have substantive knowledge in one or more fields of studies (they are prepared to teach a specific subject).

Program (key subjects that will be discussed in the course of studies)

The completion of the program will enable:

 • gaining knowledge on psychology, pedagogics, sociology; using knowledge on sociology in identifying and analyzing  school culture phenomena, the role of the social situation in pupil development; learning through the individual and other teachers’ practices
 • gaining skills of designing a didactic process,  preparing didactic and development tasks, and  learning about evaluation of the process of teaching and learning
 • developing the ability  to design educational projects using different work methods, different tools, including modern technologies and interactive tools 
 • gaining competences to evaluate and develop one’s work practice
Field of study — legal basis
 • Minister of Science and Higher Education Ordinance of 17 January 2012 regarding teacher training education (Journal of Laws of 2012, item 131)
 • Minister of Science and Higher Education Ordinance of 12 March 2009 regarding specific teacher qualifications as well as description of types of schools and cases when it possible to hire a teacher without a degree or without completed course in a teacher training institution (consolidated text Journal of Laws of 2015, item 1264 with amendments)