Polityka językowa

Polityka językowa.


Studenci zakwalifikowani na wyjazd w ramach programu Erasmus+ powinni znać język kraju docelowego (lub obowiązujący język wykładowy), w stopniu umożliwiającym uczestniczenie w zajęciach.
CDV umożliwia studentom zakwalifikowanym na wyjazd nieodpłatne uczestniczenie w 20-godzinnym kursie przygotowawczym języka angielskiego lub niemieckiego, jeżeli jest on językiem wykładowym uczelni goszczącej. Celem kursu jest polepszenie znajomości języka specjalistycznego z danej dziedziny. Warunkiem organizacji kursu jest zgłoszenie się określonej liczby osób. Termin rozpoczęcia kursu ogłaszany będzie na stronach internetowych uczelni. Studenci mogą również korzystać z odpłatnych kursów językowych oferowanych przez CDV w preferencyjnych cenach.


UWAGA! W programie Erasmus+, od roku akademickiego 2014/15, kursy EILC nie będą już organizowane.


Przed wyjazdem CDV sprawdza stopień znajomości języka wykładowego uczelni goszczącej w jeden z następujących sposobów:
• nieodpłatny (jednorazowy) test sprawdzający znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, jeżeli jest on językiem wykładowym uczelni goszczącej,
lub
• przedłożenie Uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus+ w CDV stosownego dokumentu instytucji zewnętrznej potwierdzającego znajomość języka wykładowego uczelni goszczącej.
CDV oferuje studentom zagranicznym dwutygodniowy kurs języka polskiego, organizowany na przełomie sierpnia i września (warunkiem jest uczestnictwo w kursie minimum 5 osób). Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zwrotami w języku polskim przydatnymi w życiu codziennym. Studenci ci mają również możliwość wyboru modułu z języka polskiego oferowanego im w ramach dostępnych na uczelni kursów.