Polityka jakości

Collegium Da Vinci deklaruje podejmowanie działań mających na celu stałe podnoszenie jakości kształcenia na wszystkich prowadzonych kierunkach i poziomach studiów oraz studiach podyplomowych. Deklaracja realizowana będzie poprzez sprawne zarządzanie, zgodne z wymaganiami przepisów prawa oraz wewnętrznymi regulacjami.

Wysoką jakość kształcenia w Collegium Da Vinci zagwarantuje wdrożony i ciągle doskonalony Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia, który uwzględnia specyficzne potrzeby Uczelni.

Stałe podnoszenie jakości kształcenia zapewni realizacja ustalonych priorytetów, do których należą:

  • przygotowywanie oferty i formy kształcenia optymalnie dostosowanej do oczekiwań odbiorców, tj. studentów i słuchaczy, oraz potrzeb rynku pracy w oparciu o wymagania prawne i strategię Collegium Da Vinci,
  • zapewnienie odbiorcom możliwości zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności
    i kompetencji niezbędnych, by osiągnąć sukces na rynku pracy,
  • aktywna współpraca ze środowiskiem gospodarczym w ramach tworzenia oraz realizacji procesu dydaktycznego,
  • podejmowanie działań mających na celu efektywne wspieranie absolwentów na rynku pracy oraz budowanie trwałych relacji Uczelni zarówno z absolwentami, jak i pracodawcami,
  • profesjonalna obsługa studentów i słuchaczy.

Władze Collegium Da Vinci oświadczają, iż zapewniają kadrę oraz dysponują środkami finansowymi koniecznymi do wdrożenia założeń Polityki jakości kształcenia oraz zobowiązują się do ciągłego doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania.