00_edukacja.jpg

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Warszawa

CEL

Celem studiów jest umożliwienie poznanie zasad prowadzenia działań opiekuńczych i wychowawczych oraz zasad funkcjonowania państwowego i społecznego systemu opieki i wychowania dzieci i młodzieży, wyposażenie słuchacza w wiedzę z zakresu pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi młodzieżą w placówce oświatowej, organizacji działań pomocowych w ramach systemu opieki oraz wsparcia społecznego jednostkom i grupom (rodzinom) w realizacji ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Słuchacz uzyska umiejętności praktyczne z zakresu diagnozowania specyficznych problemów opiekuńczo-wychowawczych w środowisku szkolnym i rodzinnym, nabędzie praktyczne umiejętności projektowania i animacji działań opiekuńczo-wychowawczych w różnych środowiskach, realizacji programów pomocowych oferowanych przez instytucje samorządowe, rządowe i pozarządowe poszerzy swoje kompetencje społeczne w obszarach komunikacji interpersonalnej i profesjonalnej współpracy ze specjalistami z zakresu pracy opiekuńczo-wychowawczej, aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania opiekuńczo-wychowawcze.

UCZESTNICY

Studia adresowane są do osób posiadających:

 • wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie,
 • posiadające przygotowanie pedagogiczne.

Studia skierowane są również do nauczycieli, absolwentów kursu kwalifikacyjnego z zakresu "Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza", zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji na poziomie studiów podyplomowych (możliwość zaliczenia przedmiotów z kursu kwalifikacyjnego).

 

KWALIFIKACJE

Absolwenci zdobywa kwalifikacje „wychowawcy w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczo-opiekuńczych oraz instytucji opieki zastępczej” (kod: 235914, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności opracowaną przez MPRiPS). Przygotowany on jest do pracy opiekuńczo-wychowawczej:

 • w placówkach i instytucjach tworzących system oświaty (pedagog szkolny, świetlica szkolna, internat, bursa, zespół zajęć pozalekcyjnych itp.), jeśli uzyskał przygotowanie pedagogiczne (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku, Dz. U. nr 50, poz. 400)
 • w instytucjach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, rodzinnego i wielofunkcyjnego (wychowawca w domu dziecka, domu małego dziecka, w pogotowiu opiekuńczym, w pogotowiu rodzinnym, itp.; Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych Dz. U. z dnia 4 marca 2005 r., Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz.U.2011.147.887);
 • w placówkach wychowania pozaszkolnego, centrach edukacji i kultury dla dzieci i młodzieży (wychowawca w świetlicy środowiskowej, socjoterapeutycznej, ogniskach wychowawczych, placówkach TPD itp.);
 • w instytucjach i placówkach systemu pomocy społecznej (doradca- konsultant w poradni psychologiczno-pedagogicznej, ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, centrach pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, dom pomocy społecznej, placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodki wsparcia, ośrodek interwencji kryzysowej, placówki zajmujące się opieką nad osobami w wieku podeszłym);
 • w organizacjach pożytku publicznego oraz w warsztatach terapii zajęciowych.

PODSTAWA PRAWNA

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin spełniają wymogi zawarte:

 • w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz
 • w Rozporządzeniu MEN z dnia z dnia12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (z późniejszymi zmianami).

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 • Psychologiczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Diagnostyka w pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Warsztaty metodyczne
 • Trening umiejętności wychowawczych

 

Liczba semestrów: 3 semestry

Liczba godzin dydaktycznych: 350 godzin

Liczba godzin praktyk: 60 godzin praktyk (miejsce odbywania praktyk: np. szkoła u pedagoga szkolnego, w świetlicy szkolnej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, ośrodek szkolno- wychowawczy, internat, bursa szkolna, poradnia psychologiczno- pedagogiczna,  dom dziecka,  dom małego dziecka, rodzinny dom dziecka,  ognisko opiekuńczo-wychowawcze, świetlica środowiskowa, świetlica  socjoterapeutyczna, pogotowie opiekuńcze,  zawodowa rodzina zastępcza)

Liczba punktów ECTS: 60

 


WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, 
 • egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolia słuchacza z działań praktycznych zrealizowanych w ramach studiów.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, nie częściej niż co dwa tygodnie - w soboty i niedziele, w godzinach od 8.00 do 18.00.

Zajęcia w ramach 3-go semestru realizowane są także w lipcu, w dni powszednie.

Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w niektóre piątki od godziny 17-tej oraz w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych.

WARUNKI REKRUTACJI

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie internetowego formularza  oraz złożenie (najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego) kompletu dokumentów, tj.:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o posiadaniu przygotowania pedagogicznego, z wyłaczeniem kierunków doskonalących i kierunku Przygotowanie pedagogiczne (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kserokopia dowodu osobistego (do potwierdzenia najpóźniej na I zjeździe), 
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał nie jest przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
 • kopia suplementu do dyplomu (dla dyplomów wydanych po 1 stycznia 2005r., oryginał nie przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
 • opłata rekrutacyjna w wysokości 300 zł.

Uwaga! W przypadku kierunków, na których wymagane jest przygotowanie pedagogiczne prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego nabycie tych kwalifikacji. Jeśli uprawnienia te wynikają bezpośrednio z dyplomu lub suplementu, nie ma konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów.

 

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Nabór na studia podyplomowe będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. 
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (przesyłając listem poleconym) na adres siedziby Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy Prywatnym Centrum Doskonalenia Zawodowego w Biurze Studiów Podyplomowych
ul. Kijowska 3
03-738 Warszawa
Tel.: 22 618-96-92
pckz3@wp.pl

OPŁATY

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.
Kandydaci podejmujący studia są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej przy zapisie w terminie od 18 maja 2017 r. do 30 września 2017 r.

Absolwenci CDV otrzymują:

 • zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).
Oplatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]
 

Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie - paragraf Finansowanie nauki).


KIERUNEK

1 RATA

2 RATY

10 RAT

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

3 400 zł 

 1 700 zł

 360 zł