00_edukacja.jpg

Pedagogika lecznicza z arteterapią /lub/ z opieką paliatywną
Szczecin

CEL

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę na temat charakterystyki pracy instytucji leczniczych i ról jakie w instytucjach tych pełnią pedagodzy. Przygotowanie słuchaczy w zakresie:

 • planowania pracy pedagogicznej z dzieckiem chorym, przewlekle chorym (także umierającym) i jego rodziną w zależności od bio - medycznej specyfiki choroby i jej przebiegu
 • analizowania i organizowania odpowiednich do potrzeb chorych dzieci i ich rodzin systemów wsparcia społecznego, przy uwzględnianiu  określonych form i metod wsparcia oraz zasad organizacji procesu psychospołecznej pomocy
 • komunikowania się z personelem medycznym, dzieckiem chorym (także umierającym) i jego bliskimi na każdym etapie choroby
 • planowania i organizowania określonych działań z zakresu opieki i wychowania w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, chorym i przewlekle chorym, w tym hospitalizowanym, dostosowanych do potrzeb, możliwości, wieku i aktualnego biopsychospołecznego funkcjonowania dziecka
 • udzielania pomocy psychologicznej dziecku choremu i jego rodzinie (także rodzinie dziecka umierającego)
 • planowania i organizowania  zajęć pozalekcyjnych z dzieckiem chorym, przewlekle chorym, w tym hospitalizowanym oraz niepełnosprawnym

W modułach dodatkowych między innymi:

 • planowanie i realizacja działań arteterapeutycznych w obszarze wybranych dziedzin sztuki
 • współpraca w interdyscyplinarnym zespole pediatrycznej opieki paliatywnej  

UCZESTNICY

Studia adresowane są do pedagogów i nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, a nieposiadających kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą chorą i przewlekle chorą w placówkach oświatowych zorganizowanych w podmiotach leczniczych.

Na studia zapraszani są też pracownicy służby zdrowia (pielęgniarki, dietetycy, rehabilitanci). Zdobędą oni dodatkowe kompetencje w zakresie pracy z przewlekle chorym dzieckiem i jego rodziną, także w zakresie współpracy w interdyscyplinarnym zespole leczącym i opiekującym się dzieckiem chorym i przewlekle chorym. Osoby te nie  zdobędą kwalifikacji zawodowych.

Wymagane od kandydata:

 • ukończone studia wyższe,
 • przygotowanie pedagogiczne (nie dotyczy pielęgniarek, dietetyków oraz rehabilitantów)

KWALIFIKACJE

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada kwalifikacje zawodowe do pracy w roli nauczyciela w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych (w odniesieniu do tych etapów, do których wcześniej nabył kwalifikacje nauczycielskie).
 • posiada kwalifikacje zawodowe do pracy na stanowisku nauczyciela wychowawcy w przedszkolach zorganizowanych w podmiotach leczniczych (gdy wcześniej nabył kwalifikacje nauczycielskie do pracy w przedszkolu).
 • posiada kwalifikacje zawodowe do pracy na stanowisku nauczyciela wychowawcy w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych (jeśli podczas studiów I lub/i II stopnia uzyskał przygotowanie pedagogiczne).

PODSTAWA PRAWNA

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin spełniają wymogi zawarte w:

 • Rozporządzeniu MEN z dnia 12 marca 2009 r w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U.2013.1207)

 

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Podstawowe zagadnienia psychologii zdrowia
 • Opieka i wychowanie w zakładzie leczniczym
 • Podstawy interwencji i pomocy psychologicznej w chorobie przewlekłej
 • Elementy pedagogiki specjalnej
 • Metodyka zajęć pozalekcyjnych z dzieckiem przewlekle chorym
 • Systemy wsparcia społecznego w różnych fazach choroby przewlekłej

Moduły dodatkowe (organizator zastrzega sobie prawo do realizacji tylko jednego z modułów o czy zadecyduje ilość zgłoszeń na dany moduł):

 • Artetetapia
 • Arteterapia w pedagogice leczniczej
 • Metody arteterapii w pracy z dzieckiem przewlekle chorym
 • Opieka paliatywna
 • Podstawy opieki paliatywnej i tanatologii
 • Pediatryczna opieka paliatywna (założenia, cele i zasady)
 • Formy i organizacja opieki paliatywnej

 

 

Liczba semestrów: 3
Liczba godzin dydaktycznych: 350
Liczba godzin praktyki: 120
Liczba punktów ECTS: 60                                                             

 

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, 
 • egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolia słuchacza z działań praktycznych zrealizowanych w ramach studiów.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, nie częściej niż co dwa tygodnie - w soboty i niedziele, w godzinach od 8.00 do 18.00.

Zajęcia w ramach 3-go semestru realizowane są także w lipcu, w dni powszednie.

Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w niektóre piątki od godziny 17-tej oraz w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych.

WARUNKI REKRUTACJI

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie internetowego formularza  oraz złożenie (najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego) kompletu dokumentów, tj.:
 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o posiadaniu przygotowania pedagogicznego, z wyłaczeniem kierunków doskonalących i kierunku Przygotowanie pedagogiczne (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kserokopia dowodu osobistego (do potwierdzenia najpóźniej na I zjeździe), 
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał nie jest przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
 • kopia suplementu dyplomu (dla dyplomów wydanych po 1 stycznia 2005r., oryginał nie przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej),
 • opłata rekrutacyjna w wysokości 300 zł.

Uwaga! W przypadku kierunków, na których wymagane jest przygotowanie pedagogiczne prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego nabycie tych kwalifikacji. Jeśli uprawnienia te wynikają bezpośrednio z dyplomu lub suplementu, nie ma konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Nabór na studia podyplomowe będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. 
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń. 

Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (przesyłając listem poleconym) na adres siedziby 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EuropaBiz.pl w Szczecinie
ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 B)
70–035 Szczecin
europabiz.pl@gmail.com
tel. kom. 724 464 000

Sekretariat czynny:

wtorek 9.00-13.00

czwartek 9.00-13.00

piatek 16.30-19.00

sobota 8.00-14.30

OPŁATY

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Kandydaci podejmujący studia są zwolnieni z opłaty wpisowej przy zapisie w terminie od 18 maja 2017 r. do 30 września 2017 r.

Absolwenci CDV otrzymują:

 • zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).
Oplatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie - paragraf Finansowanie nauki).


 

KIERUNEK

1 RATA

2 RATY

10 RAT

Pedagogika lecznicza

3200 zł

 1600 zł

 320 zł