szkolenia_cover.png

Organizacja wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zmiany wprowadzone rozporządzeniami w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej stawiają przed środowiskiem oświatowym duże wymagania, których sprostanie warunkuje poprawę funkcjonowania ucznia w placówce oświatowej.  Stąd konieczność pracy nad optymalnym sposobem organizacji pomocy i jej skutecznym wprowadzaniem.  

Cele szkolenia

 • Szkolenie ma na celu przybliżenie zmian i pomoc dyrektorom szkół i placówek oświatowych w ich wdrożeniu.

Dlaczego warto

"Nowe rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej postawiło przed nauczycielami i dyrektorami duże wyzwania. Również pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także przedstawiciele organów prowadzących odgrywają w procesie realizacji i organizacji tej pomocy ważną rolę, która jest tym bardziej trudna, że jej realizacja nie skutkuje dodatkowymi środkami w postaci subwencji. W takiej sytuacji ważna staje się współpraca wszystkich uczestników procesu organizacji i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dobra ucznia".. 

Aleksandra Kuźniak

Twórca szkolenia

 Korzyści dla uczestnika

 • Zapoznają się ze zmianami, dotyczącymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz indywidualizacji nauczania uczniów w szkole, wynikającymi z nowych rozporządzeń MEN. 
 • Poznają procedury opracowania planu i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i placówce oświatowej. 
 • Poznają narzędzia nadzoru pedagogicznego mierzące efektywność działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 • Poznają sposoby realizacji w praktyce indywidualizacji kształcenia uczniów. 
 • Znać będą zadania wychowawcy, nauczyciela, specjalistów wynikające z tych rozporządzeń.

Czas trwania

 • Szkolenie trwa 5h 

Cena

 • 260 zł 

Termin

 • 03.07.2018
 • 10.00-15.00

Miejsce

  • Collegium Da Vinci
   ul. Kutrzeby 10
   61-719 Poznań

Progran szkolenia

 • Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w nowej formule.
 • Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, m.in.: zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, kompetencje emocjonalno-społeczne, zindywidualizowana ścieżka kształcenia.
 • Organizacja oraz opracowanie planu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z perspektywy dyrektora.
 • Propozycje narzędzi nadzoru pedagogicznego mierzące zakres i jakość pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i placówce oświatowej.
 • Nowe zadania dla szkół, wychowawców, nauczycieli, specjalistów.
 • Propozycja wskaźników mierzących zakres i jakość pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Indywidualne nauczanie zgodne z nowym rozporządzeniem w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
 • Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju.