01_podyplomowe_1.png

Organisational Consultant (podejście systemowe)

Dlaczego warto? 

Idea powstania kierunku ma swoje źródła w naszej praktyce. Praktycy pracując z organizacjami posługują się perspektywą, która wynika z ich przygotowania profesjonalnego oraz doświadczeń. Praktyka pokazuje, że ta perspektywa może się w wielu przypadkach okazać niewystarczająca. Stąd idea powstania kierunku która dostarcza umiejętności spojrzenia na organizacje w nowy sposób. Taka perspektywa umożliwia pracę z organizacją, która wykracza poza funkcje zawodowe doradcy, coacha lub trenera. Rolą konsultanta jest wspieranie rozwoju organizacji. Studia dostarczają praktycznych narzędzi służących do rozpoznania sytuacji w danej organizacji, a następnie uruchomienia wewnątrz niej takich mechanizmów, żeby mogła sama skutecznie rozwiązywać w przyszłości swoje problemy.

 

Magdalena Sękowska,
Kierownik merytoryczny kierunku

 

zapisz się

Wiedza i umiejętności
 • umiejętności pracy z organizacją jako złożonym systemem,
 • umiejętności tworzenia dynamicznej diagnozy organizacji oraz planowania i prowadzenia w niej konkretnych interwencji,
 • umiejętności projektowania zmiany w systemach organizacyjnych,
 • umiejętności prowadzenia konsultacji indywidualnych i grupowych,
 • wiedza, umiejętności i doświadczenia, które pozwolą na pobudzanie zmiany u innych w sposób kompetentny i etyczny,
 • umiejętności pozwalające podejmować pracę w roli konsultanta w organizacjach.
Dla kogo? 

Studia Organisational Consultant  skierowane są do:

 • osób pracujących z organizacjami w charakterze, menedżera, pracownika działu HR, coacha, trenera,
 • managerów, którzy chcą zmienić swoją ścieżkę kariery w kierunku konsultingu zewnętrznego,
 • osób posiadający odniesienia zawodowe, które mogą stać się podstawą do własnego rozwoju,
 • osób zainteresowanych nabyciem zawodu, który polega na pracy z systemami organizacyjnymi w roli konsultanta.
Perspektywy zawodowe 

Kierunek przygotowuje słuchaczy do pełnienia roli:

 • zawodowej konsultanta w pracy z organizacją lub wewnątrz niej,
 • pełnienia funkcji konsultanta systemowego w organizacji - funkcja taka może być pełniona w ramach organizacji (np. dodatkowa kompetencja trenera wewnętrznego, czy pracownika działu HR), jak również przez osobę z zewnątrz jako działalność usługowa dla firm.
Partner kierunku 
Transmisja
Program

MODUŁ I – Konsultant, czyli kto? 

 • Czym się różni rola konsultanta od roli trenera, doradcy czy coacha?
 • Jakie są założenia filozoficzne pracy konsultanta i jak się przejawiają w realnych działaniach?
 • Jakie narzędzia pracy są dostępne konsultantowi, czyli przejście od metod „schoolingu” do metod rozwojowych?
 • Sposoby kontraktowania w sytuacji konsultacyjnej: rodzaje kontraktów, poziomy kontraktu, pułapki procesu kontraktowania
 • Koncepcja paradygmatu
 • Koncepcja mapy i terytorium

MODUŁ II – Jak można rozumieć organizację?

 • Podejście systemowe w pracy z organizacjami
 • Zasady i prawidłowości myślenia systemowego
 • Koncepcja skryptu organizacyjnego (Analiza Transakcyjna)
 • Metody diagnozy organizacji (diagnoza struktury organizacyjnej oraz procesów działających w organizacji) - model K. Camerona, diagnoza skryptu organizacyjnego
 • Diagnoza struktur zespołowych (imago grupy, egogram zespołu, diagnoza przywództwa w organizacji)
 • Diagnoza w przypadku zespołów rozproszonych.Diagnoza organizacji wielokulturowych oraz problemów w nich występujących

MODUŁ III - Nad czym pracuje konsultant, czyli o zjawisku zmiany w pracy z organizacjami 

 • Koncepcja Physis
 • Czym jest zmiana w organizacji?
 • Pojęcie wzorca
 • Zmiana wg P. Watzlawicka oraz G. Batesona
 • Autonomia jako cel pracy z organizacją – rozumienie autonomii na poziomie organizacyjnym, zespołowym, indywidualnym

MODUŁ IV – Narzędzia pracy konsultanta

 • Kontraktowanie i rekontraktowanie
 • Praca zespołu konsultantów i zespołu reflektującego
 • Zasada 3P w pracy konsultanta (przyzwolenie, potencja, ochrona)?
 • Etyczne aspekty pracy konsultanta

MODUŁ V – Narzędzia pracy konsultanta – elementy pracy z jednostką

 • Diagnoza indywidualna w pracy konsultanta.
 • Diagnoza psychologicznej fazy rozwojowej klienta.
 • Narracja jako narzędzie pracy z klientem indywidualnym.
 • Interwencje w pracy indywidualnej.

MODUŁ VI – Narzędzia pracy konsultanta – perspektywy widzenia dynamiki organizacji

 • Diagnoza wzorców relacji w organizacji
 • Wykorzystanie koncepcji pozycji życiowych
 • Diagnoza rodzajów transakcji (transakcje komplementarne, transakcje skrzyżowane, transakcje ukryte, transakcje szubienicze)
 • Diagnoza procesów symbiotycznych w organizacjach
 • Diagnoza gier transakcyjnych w organizacjach
 • Diagnoza ekonomii stroków
 • Diagnoza sposobów strukturyzacji czasu w organizacjach

MODUŁ VII – Narzędzia pracy konsultanta - konsultant jako narzędzie pracy

 • Procesy przeniesienia i przeciwprzeniesienia (ich rodzaje oraz sposoby wykorzystania w pracy konsultanta)
 • Procesy paralelne
 • Rola superwizji w pracy konsultanta
 • Etyka pracy konsultanta

MODUŁ VII – Zastosowanie poznanych narzędzi do analizy własnych case-study

 • Jak budować pozycję Ja OK-Ty OK w pracy konsultanta
 • Prezentacja własnych case–study
Organizacja nauki

Studium podyplomowe trwa 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 10 zjazdów i trwają od soboty do niedzieli (do godz. 16.00). Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

Czas trwania: 2 semestry, 160 godzin

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie egzaminu praktycznego polegającego na opisaniu oraz prezentacji (1h) przykładowej sytuacji konsultacyjnej z realnych działań zawodowych uczestnika: opis sytuacji, diagnoza sytuacji wg. poznanych narzędzi diagnozy, prezentacja planu interwencji bądź zmiany. Kryterium oceny podczas sesji egzaminacyjnej będzie wykazanie się umiejętnościami rozwijanymi w trakcie trwania kierunku. 


zapisz się

Sękowska

Magdalena Sękowska

 • Właściciel, dyrektor Grupy Doradczo-Szkoleniowej Transmisja.
 • Psycholog, psychoterapeuta, trener, konsultant, coach.
 • Członek ITAA (International Transactional Analysis Association).
 • Prezes PITAT (Polskie Integratywne Towarzystwo Analizy Transakcyjnej).
 • Vice-Prezydent EATA 2009-2016 (European Association for Transactional Analysis).
 • Współautorka książki „Analiza Transakcyjna w zarządzaniu”.
 • Wydawca i konsultant naukowy książki Julie Hay „Analiza Transakcyjna dla trenerów”.
 • Twórca metody realizacji AC/DC w ujęciu systemowym.
 • Od 1985 roku prowadzi szkolenia, treningi, coaching, konsultacje, wykłady i warsztaty wspierając rozwój organizacji. Na podstawie własnej praktyki rozwinęła filozofię pracy z organizacjami w ujęciu systemowym.
 • Prekursorka wprowadzania Analizy Transakcyjnej w praktykę organizacyjną.
Olsztyński

Maciej Olsztyński

 • Absolwent Psychologii na UAM w Poznaniu.
 • W trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej.
 • Od 1996 roku  prowadzi szkolenia, konsultacje, warsztaty, badania oraz coaching.
 • Członek PITAT (Polskiego Integratywnego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej) od 2009 roku.
 • Współtwórca metody pracy z organizacją w oparciu o podejście systemowe.
 • Specjalizuje się w tworzeniu diagnozy kultury organizacyjnej w korporacjach oraz w  firmach  rodzinnych i na bazie diagnozy tworzy projekty rozwojowe przystosowane specjalnie dla określonej firmy.
 • Prowadzi konsultacje dla zarządów firm, pracuje z kadrą managerską zarówno prowadząc szkolenia jak i konsultacje indywidualne. 
Warunki rekrutacji

Nabór na studia podyplomowe rozpocznie się 18 kwietnia 2017 roku i będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Rekrutacja przedłużona do 20 października 2017 roku.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz  złożyć następujące dokumenty:

 • podanie do JM Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankietę osobową (wydrukowaną z formularza rekrutacyjnego),
 • dwie podpisane kserokopie umowy (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej,
 • jedno zdjęcie,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej 300 zł.
Sposób składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, pokój 034) najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

 

zapisz się

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Opłaty rekrutacyjne:

 • do 31.07.2017 - 0 zł.
 • do 31.08.2017 - 100 zł.
 • do 20.10.2017 - 150 zł.

Absolwenci CDV:

 • zostają zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej,
 • otrzymują zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informację dotyczącą pierwszego zjazdu oraz indywidualnego numeru subkonta do wpłat czesnego.

Opłaty za studia w roku akademickim 2017/2018
Nazwa kierunku1 rata2 raty10 rat
Organisational Consultant 10 500  zł 5 250  zł 1050  zł

 


zapisz się

Biuro rekrutacji

Parter, pokój R034
tel.: 61 27 11 100/101/102
fax: 61 27 11 199
rekrutacja@cdv.pl


Wypełnij formularz i zagwarantuj sobie miejsce na studiach!

 

zapisz się