00_edukacja.jpg

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

CEL

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do organizowania i realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, rozumianego jako wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację dziecka ze spektrum autyzmu oraz dziecka z grupy ryzyka. A także - pomoc i wsparcie udzielane rodzicom, rodzinie oraz placówkom edukacyjnym w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania. 

UCZESTNICY

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie, co najmniej studia wyższe z zakresu pedagogiki lub pedagogiki specjalnej, a w szczególności do kadry pedagogicznej żłobków, przedszkoli, poradni psychologiczno - pedagogicznych, ośrodków wczesnej interwencji oraz pozostałych osób pracujących z dziećmi autystycznymi oraz ich rodzinami.

KWALIFIKACJE

Absolwenci otrzymają kwalifikacje do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w następujących placówkach: ośrodkach wczesnego wspomagania, dziennych ośrodkach rehabilitacji, ośrodkach rehabilitacyjnych, placówkach edukacyjnych realizujących zadanie wczesnego wspomagania rozwoju, a także w placówkach specjalnych oraz integracyjnych (żłobki, przedszkola, szkoły).

PROGRAM

Czas trwania: 3 semestry, 350 godzin (oraz 120 godzin praktyk)
60 punktów ECTS

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik merytoryczny kierunku: dr Marta Majorczyk

Marta Majorczyk

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

  • obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni,
  • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, 
  • egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolia słuchacza z działań praktycznych zrealizownych w ramach studiów.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie - w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.
Zajęcia w ramach III semestru realizowane są także w lipcu, w dni powszednie.
Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego.

WARUNKI REKRUTACJI

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie internetowego formularza oraz złożenie (najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego) kompletu dokumentów, tj.:
• podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
• kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o posiadaniu przygotowania pedagogicznego, z wyłaczeniem kierunków doskonalących i kierunku Przygotowanie pedagogiczne (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
• dwie podpisane kserokopie umowy (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
• kserokopia dowodu osobistego (do potwierdzenia najpóźniej na I zjeździe),
• dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał nie jest przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
• 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej),
• opłata rekrutacyjna w wysokości 300 zł.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Nabór na studia podyplomowe będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. 
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń. 

Dokumenty można składać:

  • osobiście w Biurze Rekrutacji Collegium Da Vinci, przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, pokój R034 (parter)
  • lub przesłać listem poleconym na adres:

Collegium Da Vinci
Biuro Rekrutacji 
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań


tel. 61 271 11 00/01/02
rekrutacja@cdv.pl

OPŁATY

PROMOCJA - do 30 czerwca 2016r. 300zł 0zł

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 9 ratach.

Absolwenci CDV otrzymują:

  • zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziewięciu rat).
Oplatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 3 lub 9 ratach.

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie - paragraf Finansowanie nauki).


 

KIERUNEK

1 RATA

3 RATY

9 RAT

 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

3600

 1200

 400