00_edukacja.jpg

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

CEL

Słuchacze zdobywają kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

UCZESTNICY

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie co najmniej I stopnia w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej, fizjoterapii, rehabiliatcji ruchowej, terapii pedagogicznej, psychologii lub posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy.
Wymagane od kandydata:

 • ukończone co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjlanej, fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej, psychologii lub posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy
 • przygotowanie pedagogiczne.

UWAGA! Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Dydaktyka prowadzenia zajęć
 • Podstawy rozwoju psychosomatycznego i psychomotorycznego dziecka od poczęcia
 • Neurologopedia dziecięca
 • Diagnostyka i terapia niemowląt z zaburzeniami neurofizjologicznymi
 • Możliwości i ograniczenia wczesnej diagnozy i terapii pedagogicznej
 • Pedagogiczne wspomaganie rozwoju małego dziecka
 • Praktyki w wymiarze 60 godzin

Czas trwania: 3 semestry, 350 godzin

Termin realizacji: październik 2015 - lipiec 2016 r.
60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie - w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.
Zajęcia w ramach III semestru realizowane są także w lipcu, w dni powszednie.
Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego.

WARUNKI REKRUTACJI

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie internetowego formularza rekrutacyjnego ( będzie dostępny po rozpoczęcieu rekrutacji) oraz złożenie ( najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego) kompletu dokumentów, tj.:

 • podanie do J.M. Rektora CDV ( wydrukowane z formularza rekrutacyjnego)
 • kwestionariusz osobowy ( wydrukowany z formularza rekrutacyjnego)
 • kserokopia dowodu osobistego (do potwierdzenia przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych i Kursów Kwalifikacyjnych najpóźniej na I zjeździe)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych, zwracany po zakończeniu nauki (oryginał lub odpis - nie kserokopia!)
 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej)
 • potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł (opłata wpisowa)
 • potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji z przygotowania pedagogicznego, jeżeli nie wynikają one bezpośrednio z ukończonego kierunku studiów, wypisanego na dyplomie

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty można składać:

 • osobiście w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów Kwalifikacyjnych, znajdującym się w Collegium Da Vinci, przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, pokój 037 (parter)
 • za pośrednictwem poczty, przesyłając listem poleconym na adres:
  Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów Kwalifikacyjnych Uni-Terra,
  ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,
  61-719 Poznań
  z dopiskiem na kopercie: pokój 037

OPŁATY

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 200 zł oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 3 lub 9 ratach.
Opłatę wpisową należy wnosić na konto:
Odbiorca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra, os. B. Śmiałego 23, 60-682 Poznań
Nr rachunku: 32 1160 2202 0000 0002 2179 5966

Kwota: 200 zł
Tytułem: wpisowe, imię i nazwisko, nazwa kierunku studiów
Potwierdzenie opłaty wpisowej
Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł należy dostarczyć do Biura Studiów Podyplomowych i Kursów Kwalifikacyjnych na jeden z poniższych sposobów:

 • osobiście (pokój 037 w budynku CDV - ul. Gen. T. Kutrzeby 10, Poznań);
 • pocztą tradycyjną, wysyłając na adres: Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów Kwalifikacyjnych, ul. Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, z dopiskiem pokój 037;
 • e-mailem przesyłając na adres uniterra@cdv.pl wydruk potwierdzenia internetowego przelewu bankowego lub zeskanowany dowód wpłaty.

Dostarczenie dowodów wpłat za czesne nie jest wymagane.
Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego.

Cena
Opłata wpisowa: 200 zł
Czesne:

CzesnePromocja*3 raty9 rat
3420 zł 3220zł  1140 zł  380 zł

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 15.11.2014 r.

Zaufało nam
7000 studentów

Mamy już
12000 absolwentów

350 wykładowców
47 profesorów
25 doktorów habilitowanych
143 doktorów
135 praktyków, specjalistów