00_edukacja.jpg

Terapia pedagogiczna z elementami systemu Marii Montessori

CEL

Przygotowanie nauczycieli do stwarzania optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających nietypowe potrzeby edukacyjne oraz przygotowanie do stosowania metody Marii Montessori

UCZESTNICY

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Wymagane od kandydata:

 • ukończone studia wyższe,
 • przygotowanie pedagogiczne.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Dydaktyka prowadzenia zajęć
 • Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka
 • Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej, rozwojowej i klinicznej
 • Organizacja procesu terapeutycznego
 • Społeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży
 • Metoda Montessori
 • Praktyki w wymiarze 60 godzin

Czas trwania: 3 semestry, 350 godzin

Termin realizacji: październik 2015 - lipiec 2016 r.
60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie - w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.
Zajęcia w ramach III semestru realizowane są także w lipcu, w dni powszednie.
Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego.

Nabór na studia podyplomowe będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. 
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Warunki rekrutacji

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie internetowego formularza oraz złożenie ( najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego) kompletu dokumentów, tj.:
• podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego)
• kwestionariusz osobowy (wydrukowany z formularza rekrutacyjnego)
• dwie podpisane kserokopie umowy ( wydrukowane z formularza rekrutacyjnego)
• kserokopia dowodu osobistego (do potwierdzenia przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych i Kursów Kwalifikacyjnych najpóźniej na I zjeździe) 
• dyplom ukończenia studiów wyższych, zwracany po zakończeniu nauki (oryginał lub odpis - nie kserokopia!) 
• 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej) 
• potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł (opłata wpisowa).


 SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty można składać:

 • osobiście w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów Kwalifikacyjnych, znajdującym się w Collegium Da Vinci, przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, pokój 037 (parter)
 • lub przesłać listem poleconym na adres:

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów Kwalifikacyjnych Uni-Terra,
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,
61-719 Poznań
z dopiskiem na kopercie: pokój 037

OPŁATY

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 200 zł oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 3 lub 9 ratach.
Opłatę wpisową należy wnosić na konto:
Odbiorca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra, os. B. Śmiałego 23, 60-682 Poznań
Nr rachunku: 32 1160 2202 0000 0002 2179 5966
Kwota: 200 zł
Tytułem: wpisowe, imię i nazwisko, nazwa kierunku studiów
Potwierdzenie opłaty wpisowej
Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł należy dostarczyć do Biura Studiów Podyplomowych i Kursów Kwalifikacyjnych na jeden z poniższych sposobów:

 • osobiście (pokój 037 w budynku CDV - ul. Gen. T. Kutrzeby 10, Poznań);
 • pocztą tradycyjną, wysyłając na adres: Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów Kwalifikacyjnych, ul. Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, z dopiskiem pokój 037;
 • e-mailem przesyłając na adres uniterra@cdv.pl wydruk potwierdzenia internetowego przelewu bankowego lub zeskanowany dowód wpłaty.

Dostarczenie dowodów wpłat za czesne nie jest wymagane.
Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego.

Cena
Opłata wpisowa: 200 zł
Czesne:

CzesnePromocja*3 raty9 rat
3870 zł 3670 zł 1290 zł 430 zł

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 15.11.2015 r.