01_podyplomowe.png

Negocjacje i mediacje
Studia podyplomowe

Dlaczego warto? 
Na kierunku Negocjacje i mediacje uczymy profesjonalnego podejścia do rozwiązywania konfliktów, zrozumienia psychologii konfliktu i wyciągania z tego pozytywnych wniosków. Umiejętności negocjacyjne mogą przydać się na każdym etapie życia osobistego i zawodowego, pozwalają zachować dobre relacje i koncentrować się na problemie. W trakcie studiów słuchacze zdobędą też wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów poprzez mediację, poznają metody prowadzenia mediacji w biznesie. Zdobyte umiejętności i kwalifikacje są szansą na nowy zawód i karierę w obszarze radzenia sobie z konfliktami w różnych dziedzinach życia społecznego. Zajęcia prowadzone są metodą wykładowo - warsztatową przez cenionych wykładowców, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie i łączą teorię z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Jolanta Graczyk-Őgdem,
kierownik merytoryczny kierunku
Wiedza i umiejętności:
 • wiedza teoretyczna i praktyczna, dotycząca komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu oraz manipulacji w negocjacjach i obrony przed nimi;
 • umiejętności stosowania strategii i taktyk negocjacyjnych i mediacyjnych, które są podstawą do generowania różnych rozwiązań i prowadzenia skutecznych rozmów służących obustronnemu porozumieniu;
 • wiedza z zakresu prawa, niezbędną w zakresie pokojowego, konstruktywnego, a przede wszystkim pozasądowego rozwiązywania konfliktów politycznych, społecznych, gospodarczych i rodzinnych;
 • ukończenie studiów daje uprawnienia do samodzielnego prowadzenia mediacji i ubiegania się o wpis do Sądu Okręgowego na listę stałych mediatorów sądowych

Studia są prowadzone wg standardów Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zgodnie z wymogami Społecznej Rady ds. alternatynego rozwiązywania sporów i konfliktów przy MS.

Uczestnicy

Studia Mediacje i negocjacje w biznesie skierowane są do:

 • specjalistów, menedżerów, pracowników firm, administracji państwowej i samorządowej, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe o umiejętności samodzielnego prowadzenia różnego typu negocjacji i mediacji
 • osób, które myślą o zawodzie mediatora, negocjatora, a także są zainteresowanych profesjonalnym podjęciem mediacji i negocjacji w biznesie oraz dialogu w sferach handlowych, biznesowych, rodzinnych czy międzynarodowych
Partner kierunku


Terenowy Komitet Ochrony Praw DzieckaTerenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Ośrodek Mediacji w Poznaniu - organizacja pozarządowa działająca na terenie Poznania i Wielkopolski, od 1984 roku posiadająca status organizacji pożytku publicznego. Misją Stowarzyszenia jest ochrona praw   interesów dziecka. W 2007 roku przy TKOPD powstał Ośrodek Mediacji, który oferuje pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w obszarach m.in.: ustalanie opieki rodzicielskiej nad dzieckiem, ustalenia wysokości alimentów, spraw majątkowych, konfliktów partnerskich.

Program
 1. Autodiagnoza (8 godz.)
  • Ćwiczenia i testy umożliwiające poznanie swoich mocnych i słabych stron
  • Narzędzia do analizy i doskonalenia kompetencji
 2. Komunikacja (10 godz.)
  • Komunikacja interpersonalna (z asertywnością)
  • Komunikacja niewerbalna
  • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 3. Wywieranie wpływu na ludzi (8 godz.)
  • Istota wywierania wpływu
  • Różnice pomiędzy wpływem, władzą a manipulacją
  • Postawy i ich zmiany
  • Dostosowywanie technik wywierania wpływu do ukrytych potrzeb ludzi, zgodnie z ich typem osobowości
 4. Psychologia konfliktu (14 godz.)
  • Istota konfliktów
  • Źródła konfliktów
  • Zarządzanie konfliktem
  • Psychologiczne uwarunkowania skutecznego rozwiązywania sporów
 5. Wprowadzenie i etapy negocjacji (26 godz.)
  • Istota negocjacji
  • Strategie i taktyki negocjacyjne
  • Fazy negocjacji (McKay, Davis, Fanning)
  • Typy negocjacji
  • Przygotowanie się do negocjacji
  • Faza badania potrzeb
  • Faza wysuwania propozycji
  • Faza zakończenia negocjacji
 6. Skuteczne negocjacje (10 godz.)
  • Analiza umysłu negocjatora
  • Struktura zespołu negocjacyjnego
  • Style negocjacji
  • Narzędzia skutecznych negocjacji
 7. Negocjacje międzynarodowe (4 godz.)
  • Relacje międzykulturowe
  • Bariery negocjacji międzynarodowych
  • Kulturowe zróżnicowanie stylów negocjowania
  • Przegląd narodowych stylów negocjowania
 8. Etykieta biznesu (4 godz.)
  • Rola dobrych obyczajów; kultura współżycia
  • Postępowanie w kontaktach międzyludzkich (przedstawianie, pozdrawianie)
  • Bilety wizytowe (rodzaje, funkcje)
  • Pierwsze wrażenie
  • Ubiory w życiu oficjalnym i towarzyskim
  • Zachowanie przy stole
  • Zasada precedencji, jej praktyczne zastosowanie
 9. Mediacja i jej praktyczne zastosowanie (60 godz.)
  • Etapy i efekty mediacji
  • Zasady prowadzenia postępowania mediacyjnego
  • Zarządzanie komunikacją
  • Specyfika sporów rodzinnych
  • Dziecko w mediacji, w sytuacji rozstania rodziców
  • Przemoc w rodzinie
  • Trudności w sytuacjach rodzinnych
 10. Mediacje międzykulturowe i trans graniczne (8 godz.)

 11. Mediacje w biznesie (8 godz.)

 12. Uregulowania prawne dotyczące mediacji (12 godz.)

 13. Symulacje postępowań mediacyjnych i negocjacyjnych (8 godz.)
Organizacja nauki

Studium podyplomowe trwa 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 9-10 zjazdów i trwają od piątku (od godz. 16.00) do niedzieli (do godz. 16.00). Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

Czas trwania: 2 semestry, 180 godzin

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie na ocenę pozytywną egzaminów kończących I i II semestr – mających formę testu (po I sem.) i rozmowy mediacyjnej (po II sem.). Absolwenci uzyskują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych CDV.

Robert Boch

Mediator, Facylitator i Trener w ośrodku mediacyjnym Mediatorzy.pl

Pracuje nad rozwojem komunikacji oraz zajmuje się rozwiązywaniem konfliktów od końca lat 90-tych. Wiceprezes Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych i członek Szwedzkiego Forum Mediacji. Absolwent Media & Communication na uniwersytecie w Goeteborgu, tam też podyplomowo studiował Rozwiązywanie Konfliktów. W Polsce pracuje od 2005 roku prowadząc mediacje i szkolenia dla osób prywatnych, organizacji i firm. Autor wielu publikacji na temat mediacji i rozwiązywania konfliktów.

Andrzej Byrt

Ekonomista, Dyplomata, Wykładowca, Ambasador RP

Od 1978r. związany z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi: przewodniczący rady nadzorczej MTP, od 2006r. ponownie dyrektor MTP - doradca zarządu ds. rozwoju. Od 1987r. w dyplomacji gospodarczej: attaché handlowy w Ambasadzie PRL w Brukseli, radca handlowy, szef Biura Radcy Handlowego w Brukseli, wiceminister współpracy gospodarczej z zagranicą, główny negocjator RP ws. strefy wolnego handlu Polski z EFTA, CEFTA, ws. rundy urugwajskiej GATT i wejścia Polski do Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), polski przewodniczący komitetów dwustronnych Polska - UE, EFTA, CEFTA, OECD, doradca gospodarczy prezydenta L. Wałęsy i kilku premierów w tym okresie. W 1997 prezydent Aleksander Kwaśniewski przyznał mu Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, a w 2011 prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Komandorskim tego orderu. Otrzymał także Wielki Krzyż Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, a także estoński Order Białej Gwiazdy II klasy.

Jolanta Graczyk-Őgdem

Pedagog, wiceprzewodnicząca TKOPD w Poznaniu

I stopień Brief Solution Focussed Teraphy (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu), certyfikowany trener Aggression Replacement Training (Trening Zastępowania Agresji), certyfikowany mediator rodzinny, członek SMRu, Trener „Przyjaciół Zippego”, uczestnik Zimowej Szkoły Uzależnień; szkolenia własne w zakresie podstawowych procedur psychologicznych, ukończony kurs - „Program Wspierania Rodziny”, socjoterapii dzieci z rodzin uzależnionych PTP, diagnoza dzieci-ofiar przemocy fizycznej oraz emocjonalnej; uczestnik szkoleń na temat przemocy emocjonalnej, seksualnej wobec dzieci i młodzieży, profilaktyki uzależnień, komunikacji, asertywności; twórca programów profilaktycznych oraz warsztatów dotyczących krzywdzenia dzieci. Prowadzi warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, współpracuje z UAM. W TKOPD zajmuje się diagnozą, terapią oraz opiniowaniem w sprawach rodzinnych, prowadzi mediacje rodzinne.

Agnieszka Jasińska

Asystent Sędziego, członek Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Asystent Sędziego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu w wydziale cywilnym - odwoławczym. Członek Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, w którym udziela porad prawnych z zakresu prawa  rodzinnego i cywilnego. Od 2012 r. prowadzi zajęcia z prawnych aspektów mediacji w CDV w Poznaniu.

Piotr Wiśniewski

Psycholog, Trener, Wykładowca

Praktyk biznesu specjalizujący się w podnoszeniu jakości pracy z klientem oraz harmonizacji pracy w zespołach pracowniczych. Autor i realizator kompleksowych projektów szkoleniowych, doradczych oraz badawczych wykonanych na rzecz: Kulczyk Tradex, Skoda Auto Polska, Skoda Auto Rosja oraz VW Chiny. Autor i realizator projektów budowy wewnętrznych zespołów wdrożeniowych dla potrzeb racjonalizacji zarządzania organizacją w Victaulic Polska, Gestamp Polska, FAM S.A. Autor koncepcji i metodologii upowszechniania zmian rozwojowych w organizacji wraz z narzędziami dydaktycznymi i scenariuszem kierowania tym procesem.

 

 

 

Warunki rekrutacji

Nabór na studia podyplomowe rozpocznie się 18 kwietnia 2016 roku i będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Rekrutacja trwa do 15 października 2016!

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz  złożyć następujące dokumenty:

 • podanie do JM Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankietę osobową (wydrukowaną z formularza rekrutacyjnego),
 • dwie podpisane kserokopie umowy (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej,
 • jedno zdjęcie,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej 300 zł.
Sposób składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, pokój 034) najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

 

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Absolwenci CDV:

 • zostają zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej,
 • otrzymują zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informację dotyczącą pierwszego zjazdu oraz indywidualnego numeru subkonta do wpłat czesnego.

Opłaty za studia w roku akademickim 2016/2017
Nazwa kierunku1 rata2 raty10 rat
Negocjacje i Mediacje 4 500  zł 2 250  zł 450  zł

 

Biuro rekrutacji

Parter, pokój R034
tel.: 61 27 11 100/101/102
fax: 61 27 11 199
rekrutacja@cdv.pl

poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
sobota 9:00 - 14:00


Wypełnij formularz i zagwarantuj sobie miejsce na studiach!