00_edukacja.jpg

Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Poznań

CEL

Celem studiów jest:

 • pozyskanie niezbędnych kwalifikacji umożliwiających nauczanie języka angielskiego w przedszkolu oraz klasach I-III szkoły podstawowej,
 • pozyskanie metodycznego i merytorycznego przygotowania do pracy z dziećmi w charakterze nauczyciela języka angielskiego,
 • pozyskanie praktycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do planowania i organizacji treści nauczania, konstruowania scenariuszy lekcji w oparciu o sprawdzone praktyki oraz prowadzenia metodycznie poprawnych i atrakcyjnych dla dzieci zajęć językowych,
 • wzbogacenie wiedzy i doskonalenie umiejętności pedagogiczno-psychologicznych kluczowych w pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • podniesienie własnych kompetencji językowych (przygotowanie do egzaminu językowego na poziomie B2). 

UCZESTNICY

Studia podyplomowe „Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” adresowane są do nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym i uprawnieniami do pracy w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej, którzy chcieliby zdobyć kwalifikacje metodyczne niezbędne do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż A2 (w celu potwierdzenia deklarowanej znajomości języka, przewidziany jest test diagnozujący).

KWALIFIKACJE

Absolwent zdobywa kwalifikacje „nauczyciela języka obcego” (kod: 234104, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności opracowaną przez MRPiPS)  i otrzymuje kwalifikacje metodyczne do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz. U. 2012, poz. 131).

 

PARTNER  STRATEGICZNY I MERYTORYCZNY

papuga

Szkoła Językowa Papuga z Poznania specjalizuje się w nauczaniu dzieci i młodzieży.

 

Początek zajęć - 7 kwietnia 2018

PODSTAWA PRAWNA

Nazwa kierunku, plan, program, wymiar godzin dydaktycznych i godzin praktyk spełniają wymogi zawarte w:

 • Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • Rozporządzeniu MEN z dnia 1 września 2014 (par.11, pkt 4) dotyczące, kto może nauczać języków obcych nowożytnych w przedszkolu i szkole podstawowej,
 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575)
 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356)

PROGRAM - zajęcia rozpoczynają się w kwietniu 2018

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia: 
1.Moduł kształcenia psychopedagogicznego:
 • Psychopedagogiczne aspekty edukacji lingwistycznej dzieci
 • Glottodydaktyka z elementami pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
2. Moduł kształcenia metodyczno-dydaktycznego:
 • Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Neurodydaktyka
 • Warsztat twórczego myślenia
 • Pedagogika zabawy
 • CLIL - zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe
 • Warsztaty metodyczne m.in.: gry i zabawy, piosenka i ruch, techniki plastyczne, techniki teatralne, storytelling w nauczaniu języka angielskiego
 • Planowanie i organizacja treści nauczania
 • Przegląd dostępnych podręczników i pomocy dydaktycznych
 • Dziecięca literatura anglojęzyczna
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języków obcych
3. Moduł praktycznej nauki języka angielskiego:
 • Praktyczna nauka języka angielskiego
 • Przygotowanie do egzaminu Cambridge English: First (FCE)

Liczba semestrów: 3 semestry
Liczba godzin dydaktycznych: 380 godzin
Liczba godzin praktyk: 60 godzin praktyk 

Liczba punktów ECTS 60

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, 
 • egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolia słuchacza z działań praktycznych zrealizownych w ramach studiów.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie - w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.
Zajęcia realizowane są w lipcu, również w dni powszednie. 

WARUNKI REKRUTACJI

UWAGA! Rekrutacja przedłużona do 30 marca 2018!

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie internetowego formularza  oraz złożenie (najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego) kompletu dokumentów, tj.:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o posiadaniu przygotowania pedagogicznego, z wyłaczeniem kierunków doskonalących i kierunku Przygotowanie pedagogiczne (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kserokopia dowodu osobistego (do potwierdzenia najpóźniej na I zjeździe), 
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał nie jest przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
 • kopia suplementu do dyplomu (dla dyplomów wydanych po 1 stycznia 2005r., oryginał nie przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
 • opłata rekrutacyjna w wysokości 300 zł.

Uwaga! W przypadku kierunków, na których wymagane jest przygotowanie pedagogiczne prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego nabycie tych kwalifikacji. Jeśli uprawnienia te wynikają bezpośrednio z dyplomu lub suplementu, nie ma konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Nabór na studia podyplomowe będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. 
 • Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.
 • Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń. 

Dokumenty można składać:

 • osobiście w Centrum Obsługi Dydaktyki (COD), znajdującym się w Collegium Da Vinci, przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, pokój R038 (parter)
 • lub przesłać listem poleconym na adres:

Collegium Da Vinci
(z dopiskiem COD)
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań


tel.: 61 27 11 100
tel. kom. 697 690 034
rekrutacja@cdv.pl

 OPŁATY

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Promocje:

 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej - do końca marca
 • zniżka dla absolwentów CDV/WSNHiD - wielkość pierwszej z dziesięciu rat

 

Oplatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie - paragraf Finansowanie nauki).

 

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2017/2018

KIERUNEK

1 RATA

2 RATY

10 RAT

Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

4140 zł

 2070 zł

 414 zł