00_edukacja.jpg

Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Poznań

CEL

Celem studiów jest:

 • wyposażenie absolwenta w podstawową wiedzę dotyczącą metod oraz zasad nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • wyposażenie absolwenta w umiejętności i kompetencje niezbędne do konstruowania scenariuszy zajęć oraz przeprowadzania zajęć z języka angielskiego z dziećmi, opierając się na właściwie dobranych materiałach językowych oraz metodach nauczania,
 • kształtowanie umiejętności uczenia się i doskonalenia kompetencji nauczycielskich z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji jako środka uczenia się i nauczania.

UCZESTNICY

Studia podyplomowe „Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej” adresowane są do nauczycieli, nie będących absolwentami kierunku filologicznego, a posiadających:

 • przygotowanie pedagogiczne,
 • kwalifikacje do pracy w przedszkolach i klasach I-III podstawowej na poziomie licencjackim, magisterskim,
 • legitymujących się uznawanym przez MEN certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie B1*/B2 (wykaz świadectw uznawanych przez MEN znajduje się w załączniku do ww. rozporządzenia),
 • którzy chcieliby zdobyć kwalifikacje metodyczne niezbędne do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Young Learners).

KWALIFIKACJE

Absolwent zdobywa kwalifikacje „nauczyciela języka obcego” (kod: 234104, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności opracowaną przez MPRiPS)  i otrzymuje kwalifikacje metodyczne do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz. U. 2012, poz. 131).

 

PODSTAWA PRAWNA

Nazwa kierunku, plan, program, wymiar godzin dydaktycznych i godzin praktyk spełniają wymogi zawarte w:

 • Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • Rozporządzeniu MEN z dnia 1 września 2014 (par.11, pkt 4) dotyczące, kto może nauczać języków obcych nowożytnych w przedszkolu i szkole podstawowej,
 • Rozporządzeniu MEN z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (z późniejszymi zmianami)

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Gry i zabawy w nauczaniu języka angielskiego
 • Piosenka i ruch w nauczaniu języka angielskiego
 • Techniki plastyczne w nauczaniu języka angielskiego
 • Technik teatralne w nauczaniu języka angielskiego
 • Storytelling w nauczaniu języka angielskiego
 • Praktyczna nauka języka angielskiego (gramatyka, czytanie, słuchanie, mówienie z elementami fonetyki 

Liczba semestrów: 3 semestry

Liczba godzin dydaktycznych: 380 godzin

Liczba godzin praktyk: 60 godzin praktyk (miejsce odbywania praktyk: zajęcia języka angielskiego w przedszkolu, zajęcia języka angielskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej)

Liczba punktów ECTS 60

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni,
 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, 
 • egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolia słuchacza z działań praktycznych zrealizownych w ramach studiów.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie - w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.
Zajęcia w ramach III semestru realizowane są w lipcu, również w dni powszednie. Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego.

WARUNKI REKRUTACJI

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie internetowego formularza  oraz złożenie (najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego) kompletu dokumentów, tj.:
• podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
• kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o posiadaniu przygotowania pedagogicznego, z wyłaczeniem kierunków doskonalących i kierunku Przygotowanie pedagogiczne (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
• kserokopia dowodu osobistego (do potwierdzenia najpóźniej na I zjeździe), 
• kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał nie jest przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
• kopia suplementu dyplomu (dla dyplomów wydanych po 1 stycznia 2005r., oryginał nie przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
• 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej),
• opłata rekrutacyjna w wysokości 300 zł.

Uwaga! W przypadku kierunków, na któych wymagane jest przygotowanie pedagogiczne prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego nabycie tych kwalifikacji. Jeśli uprawnienia te wynikają bezpośrednio z dyplomu lub suplementu, nie ma konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Nabór na studia podyplomowe będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. 
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń. 

Dokumenty można składać:

 • osobiście w Biurze Rekrutacji Collegium Da Vinci, przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, pokój R034 (parter)
 • lub przesłać listem poleconym na adres:

Collegium Da Vinci
Biuro Rekrutacji 
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań


tel. 61 271 11 00/01/02
rekrutacja@cdv.pl

 OPŁATY

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 3 lub 9 ratach.

Absolwenci CDV otrzymują:

 • zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziewięciu rat).
Oplatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 3 lub 9 ratach.

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie - paragraf Finansowanie nauki).


KIERUNEK

1 RATA

3 RATY

9 RAT

Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

3870

 1290

 430