00_edukacja.jpg

Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Wrocław

CEL

Celem studiów jest:

 • pozyskanie niezbędnych kwalifikacji umożliwiających nauczanie języka angielskiego w przedszkolu oraz klasach I-III szkoły podstawowej,
 • pozyskanie metodycznego i merytorycznego przygotowania do pracy z dziećmi w charakterze nauczyciela języka angielskiego,
 • pozyskanie praktycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do planowania i organizacji treści nauczania, konstruowania scenariuszy lekcji w oparciu o sprawdzone praktyki oraz prowadzenia metodycznie poprawnych i atrakcyjnych dla dzieci zajęć językowych,
 • wzbogacenie wiedzy i doskonalenie umiejętności pedagogiczno-psychologicznych kluczowych w pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • podniesienie własnych kompetencji językowych (przygotowanie do egzaminu językowego na poziomie B2). 

UCZESTNICY

Studia podyplomowe „Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” adresowane są do nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym i uprawnieniami do pracy w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej, którzy chcieliby zdobyć kwalifikacje metodyczne niezbędne do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż A2 (w celu potwierdzenia deklarowanej znajomości języka, przewidziany jest test diagnozujący).

KWALIFIKACJE

Absolwent zdobywa kwalifikacje „nauczyciela języka obcego” (kod: 234104, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności opracowaną przez MPRiPS)  i otrzymuje kwalifikacje metodyczne do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz. U. 2012, poz. 131).

 

PODSTAWA PRAWNA

Nazwa kierunku, plan, program, wymiar godzin dydaktycznych i godzin praktyk spełniają wymogi zawarte w:

 • Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • Rozporządzeniu MEN z dnia 1 września 2014 r. (par.11, pkt 4) dotyczące, kto może nauczać języków obcych nowożytnych w przedszkolu i szkole podstawowej,
 • Rozporządzeniu MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (z późniejszymi zmianami)

PROGRAM

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia: 
1. Moduł kształcenia psychopedagogicznego:
 • Psychopedagogiczne aspekty edukacji lingwistycznej dzieci
 • Glottodydaktyka z elementami pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
2. Moduł kształcenia metodyczno-dydaktycznego:
 • Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Neurodydaktyka
 • Warsztat twórczego myślenia
 • Pedagogika zabawy
 • CLIL - zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe
 • Warsztaty metodyczne m.in.: gry i zabawy, piosenka i ruch, techniki plastyczne, techniki teatralne, storytelling w nauczaniu języka angielskiego
 • Planowanie i organizacja treści nauczania
 • Przegląd dostępnych podręczników i pomocy dydaktycznych
 • Dziecięca literatura anglojęzyczna
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języków obcych
3. Moduł praktycznej nauki języka angielskiego:
 • Praktyczna nauka języka angielskiego
 • Przygotowanie do egzaminu Cambridge English: First (FCE)

Liczba semestrów: 3 semestry
Liczba godzin dydaktycznych: 380 godzin
Liczba godzin praktyk: 60 godzin praktyk 

Liczba punktów ECTS 60

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, 
 • egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolia słuchacza z działań praktycznych zrealizowanych w ramach studiów.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie - w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.
Zajęcia w ramach III semestru realizowane są w lipcu, również w dni powszednie. Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa dolnośląskiego.

WARUNKI REKRUTACJI

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie internetowego formularza  oraz złożenie (najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego) kompletu dokumentów, tj.:
 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o posiadaniu przygotowania pedagogicznego, z wyłaczeniem kierunków doskonalących i kierunku Przygotowanie pedagogiczne (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kserokopia dowodu osobistego (do potwierdzenia najpóźniej na I zjeździe), 
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał nie jest przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
 • kopia suplementu do dyplomu (dla dyplomów wydanych po 1 stycznia 2005r., oryginał nie przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
 • opłata rekrutacyjna w wysokości 300 zł.

Uwaga! W przypadku kierunków, na których wymagane jest przygotowanie pedagogiczne prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego nabycie tych kwalifikacji. Jeśli uprawnienia te wynikają bezpośrednio z dyplomu lub suplementu, nie ma konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Nabór na studia podyplomowe będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. 
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Dokumenty można składać osobiście w biurze Fundacji Kolegium Tutorów lub przesłać listem poleconym na adres:

Fundacja Kolegium Tutorów
al. Kasztanowa 3A-5,
53-125 Wrocław,  
budynek DIT (Dolnośląski Inkubator Technologiczny) lokal "-6"


tel. 690 627 872
studia.podyplomowe@tutoring.pl

 OPŁATY

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Kandydaci podejmujący studia są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej przy zapisie w terminie od 18 maja 2017 r. do 30 września 2017 r.

Absolwenci CDV otrzymują:

 • zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).
Oplatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie - paragraf Finansowanie nauki).


KIERUNEK

1 RATA

2 RATY

10 RAT

Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

4140 zł

 2070 zł

 414 zł