01_podyplomowe.png

Lean Management Advanced
Studia podyplomowe

Dlaczego warto wybrać studia Lean Manager w CDV?

Lean studia podyplomowe, to pierwsze takie studia dla managerów w Polsce!

"Te studia to dużo więcej niż tylko wyjście ponad narzędzia. Stawiamy na rozwój kompetencji menadżerskich, które wspierają wdrożenie i przede wszystkim utrzymanie Lean w przedsiębiorstwie. Studia zbudowane są w oparciu o case studies, gry symulacyjne i warsztaty prowadzone przez uznanych praktyków."

Jakub Marczak,
kierownik merytoryczny kierunku

Dla kogo?

Celem kierunku jest rozwijanie kompetencji menadżerskich, które wspierają wdrożenie i utrzymanie Lean w przedsiębiorstwach.

Lean manager to studia dla managerów przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, wdrażających, bądź funkcjonujących wg zasad Lean Management.

Wiedza i umiejętności

Jako absolwent kierunku:

 • będziesz potrafił samodzielnie wdrażać i rozwijać szczupłą strategię funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • będziesz swobodnie poruszać się w złożonych systemach i procesach,
 • będziesz w sposób obiektywny identyfikował najbardziej newralgiczne obszary funkcjonowania firmy,
 • nauczysz się, jak sprawnie zarządzać projektem zmiany i angażować do niego innych pracowników.
Partner kierunku

Program
 1. Złożoność i dynamika systemów (8 godz.)
  • Zajęcia prowadzone w oparciu o Grę Piwną
  • Amplifikacja popytu
  • Bullwhip efekt
  • Organizacja silosowa
  • Myślenie systemowe
 2. Szczupły łańcuch dostaw (8 godz.)
  • Koordynacja działań w łańcuchu dostaw
  • Ustalanie przepływu w dużym łańcuchu dostaw
  • Zasady tworzenia powtarzalnego i stabilnego planu produkcji
  • Metody obniżania zapasów
 3. Hoshin Kanri (16 godz.)
  • Proces Hoshin Kanri
  • Określenie ról i odpowiedzialności w określeniu i wdrożeniu Hoshin Kanri
  • Określenie, reakcja i przeciwdziałanie ryzykom
  • Jak przejść z organizacji silosowej do organizacji procesowej
 4. Toyota Kata (16 godz.)
  • Coaching Kata
  • Gemba
  • Performance Management
 5. Lean Leadership (16 godz.)
  • Szczupły model przywództwa
  • Rozwijanie Lean Liderów
  • Podstawowe zasady przywództwa w szczupłej organizacji
 6. Kaikaku (16 godz.)
  • Kaizen vs Kaikaku
  • Niwelowanie Muda
  • Jakość, koszt, harmonogram dostaw
  • Zmiana procesów biznesowych
  • Jak zarządzić innowacją
 7. Zarządzanie wskaźnikami (16 godz.)
  • Kluczowe mierniki
  • Cechy dobrego wskaźnika
  • Rozwijanie wskaźników
  • Zależności pomiędzy wskaźnikami w organizacji
 8. Statystyczna Kontrola Procesów (SPC) (8 godz.)
  • Karty kontrolne
  • Statystyki procesów
  • Wnioskowanie na podstawie statystyk
  • Cechy stabilnego procesu
 9. Motywowanie do zmiany (8 godz.)
  • Poszukiwanie potrzeby zmiany
  • Przygotowanie organizacji na zmianę
  • Angażowanie organizacji do zmiany
  • Radzenie sobie z oporem na zmiany
 10. Zarządzanie zmianą (16 godz.)
  • Planowanie zmiany
  • Komunikowanie zmiany
  • Reagowanie na problemy
  • Kluczowe elementy zmiany
 11. Teoria Ograniczeń (16 godz.)
  • Podstawy ToC
  • Narzędzia logicznego myślenia
  • Wąskie gardła w porcesie
  • Umożliwianie przepływu w porcesie wg ToC
  • Toc a Lean
 12. Six Sigma (8 godz.)
  • Podstawowe pojęcia SixSigma
  • Metodyka DMAIC
  • SixSigma a Lean
 13. Seminarium dyplomowe (16 godz.)
Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 9-10 zjazdów i trwają od piątku (od godz. 16.00) do niedzieli (do godz. 16.00). Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

Czas trwania: 2 semestry, 168 godzin, 60 ECTS

Warunki zaliczenia
 1. Min 80% obecności na zajęciach.
 2. Zaliczenie kolokwiów zaliczeniowych z poszczególnych przedmiotów na poziomie min. 80%.
 3. Zrealizowanie w trakcie trwania studiów projektu wykorzystującego kompetencje zdobyte w trakcie studiów i obrona tego projektu w czasie seminarium dyplomowego.

zapisz się

Jakub Marczak

Opiekun merytoryczny kierunku

Posiada wieloletnie szerokie doświadczenie w obszarze jakości Lean i SixSigma. Pracował jako Menadżer ds. Doskonalenia i Lean w branży meblarskiej. Jako ekspert doskonałości operacyjnej w branży farmaceutycznej, uczestniczył m.in. we wdrożeniu systemu produkcyjnego opartego na Lean w jednej z zagranicznych fabryk koncernu - pracując jako coach systemu. Członek zarządu Perfectus Group. Współorganizator największej konferencji o tematyce Lean w Europie. Skupia się głównie na metodyce Lean Manufacturing. Współpracuje z firmami m.in. z branż spożywczej, medycznej, metalowej i kosmetycznej przy wdrażaniu narzędzi i metodyki Lean.

Emilia Mochort

Absolwentka Towaroznawstwa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Akademii Kaizen (Politechnika Warszawska), obecnie studiuje Psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu. Praktyk ciągłego doskonalenia w takich branżach jak motoryzacja oraz branża spożywcza. Wieloletnie doświadczenie jako Kierownik Jakości i jako Kierownik Działu Doskonalenia Procesów. Obecnie Manager Działu Sprzedaży w dużej międzynarodowej firmie spożywczej. Certyfikowany coach ICC. Współorganizator Otwartej Konferencji Lean w Poznaniu.

Krzysztof Firlik

Absolwent Zarządzania i inżynierii produkcji na Politechnice Poznańskiej, a także studiów podyplomowych Zarządzania produkcją w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Przez rok studiował również na uczelni technicznej we Francji.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce i Francji głównie w przemyśle motoryzacyjnym i medycznym. Od 2007 roku zafascynowany ideą Lean Manufacturing zgłębia jej tajniki. Pod koniec 2009 roku został współtwórcą portalu LeanManufacturing.pl którego ideą jest szerzenie idei Lean Manufacturing i stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń dla praktyków Lean.

Oprócz szczupłego zarządzania interesuje się również motoryzacją (zwłaszcza ergonomią i historią polskiej motoryzacji), turystyką górską i rowerową, a także kreowaniem wizerunku w Internecie. W chwili obecnej pracuje w firmie Solaris.

Maciej Wiertel

Wieloletni praktyk Lean i Kaizen. Doświadczenie zdobył pracując kilkanaście lat na stanowiskach menedżerskich w firmach z branży motoryzacyjnej. Zarządzał Działami Planowania i Kontrolowania Produkcji, Zarządzania Łańcuchem Dostaw i Logistyki Wewnętrznej. Współpracował jako dostawca z: Toyota, Porsche, GM, Ford Motor Company, Nissan, Renault, Audi, Volkswagen. Kierował projektami wdrożenia produkcji nowych wyrobów oraz transferami linii produkcyjnych do Polski. Opracował i wdrożył kompletny system typu pull flow, zarządzany kartami Kanban dla zarządzania wyrobami gotowymi, produkcją w toku oraz dostawami.
Od 5 lat zajmuje się szkoleniami i projektami wdrożeniowymi. Specjalizuje się w: optymalizacji przepływu materiałów oraz przepływu informacji, standaryzacji pracy, wdrożeniach Lean w procesach administracyjnych.
Uczestniczy w opracowaniu i wdrożeniu elementów systemów produkcyjnych w firmach produkcyjnych w Europie, Azji i USA.
Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja Organizacja i Zarządzanie oraz Studiów Podyplomowych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Miłosz Dziewulski

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu Łańcuchem Dostaw w branży farmaceutycznej i spożywczej. Certyfikowany Lean Sigma Green Belt. W przeszłości lider projektu wdrożenia przepływu oraz autor systemu kanban na obszarze produkcji w firmie z branży farmaceutycznej. Pracował w roli Koordynatora Łańcucha Dostaw, Project Managera odpowiedzialnego za usprawnienia Łańcucha Dostaw. Obecnie Menedżer Logistyki i Planowania w branży spożywczej.

Zbigniew Jarząbek

Ekspert Lean, trener wewnętrzny, audytor. Ukończył Biotechnologię na Politechnice Śląskiej, a w roku 2001 na Uniwersytecie Śląskim uzyskał tytuł doktora nauk biologicznych w dziedzinie biochemii. Od 14-tu lat praktyk Lean, zawodowo związany z sektorem farmaceutycznym. W roku 2005 certyfikowany jako Black Belt, od tego czasu prowadził liczne projekty usprawniające w działach Jakości, Produkcji i Logistyki. Współautor publikacji na temat Lean, opiekun prac magisterskich na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, autor wykładów na temat Lean i SixSigma na Politechnice Poznańskiej. Pracował jako Ekspert Lean, Menadżer Lean, Koordynator Laboratorium, a obecnie pełni funkcję  Kierownika Projektu.

Paweł Schmidt

Specjalizuje się w zarządzaniu zgodnie z Teorią Ograniczeń (TOC) stworzoną przez E. Goldratt.

Certyfikowany ekspert TOCICO w zakresie: Zarządzanie Projektami (Łańcuch Krytyczny), Rachunkowości Przerobowej i Narzędzi Logicznego Myślenia. Uczestnik konferencji i warsztatów prowadzonych osobiście przez największe autorytety TOC: Dr Eliyahu M. Goldratt, Eli Schragenheim, Amir Schragenheim, Dr Alex Klarman, Oded Cohen, Dr Alan Barnard, Kathy Suerken.

Audytor, autor strategii optymalizacji i koordynator wdrożeń organizacji z takich branż jak: metalowa, drzewna, poligraficzna, budowlana, tworzyw sztucznych, edukacyjna, doradcza, samorządowa, FMCG, detaliczna.

Obecnie najwięcej pracuje w dystrybucji: zmniejsza zapasy, zwiększa dostępność.

.
Warunki rekrutacji

Nabór na studia podyplomowe rozpocznie się 18 kwietnia 2017 roku i będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz  złożyć następujące dokumenty:

 • podanie do JM Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankietę osobową (wydrukowaną z formularza rekrutacyjnego),
 • dwie podpisane kserokopie umowy (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej,
 • jedno zdjęcie,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Sposób składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, pokój R034) najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.


 

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Opłaty rekrutacyjne:

 • do 31.07.2017 - 0 zł.
 • do 31.08.2017 - 100 zł.
 • do 20.10.2017 - 150 zł.

Absolwenci CDV:

 • zostają zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej,
 • otrzymują zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informację dotyczącą pierwszego zjazdu oraz indywidualnego numeru subkonta do wpłat czesnego.

Opłaty za studia w roku akademickim 2017/2018
Nazwa kierunku1 rata2 raty10 rat
Lean Manager Advanced  6 900 zł  3 450 zł  690 złzapisz się

Biuro Rekrutacji

Parter, pokój R034
tel.: 61 27 11 100/101/102
kom. 697 690 034
rekrutacja@cdv.pl

Wypełnij formularz i zagwarantuj sobie miejsce na studiach!