Kredyt studencki

Kto może ubiegać się o kredyt?
Kredyty studenckie mogą otrzymać studenci i doktoranci uczelni, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia oraz posiadają obywatelstwo polskie.

Podstawą ubiegania się o kredyt są:

  • wniosek złożony w banku kredytującym wraz z potwierdzeniem dochodów rodziny studenta;
  • zaświadczenie szkoły wyższej stwierdzające, że wnioskodawca jest studentem;
  • dokumenty wymagane przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.


W jakim terminie należy składać wniosek o kredyt?
Wnioski o kredyt, według wzoru określonego przez bank, można składać do 15 listopada każdego roku, w dowolnym Oddziale jednego z Banków, które zawarły z BGK umowę o współpracy. Student może złożyć tylko jeden wniosek.

Kto ma pierwszeństwo w otrzymaniu kredytu?
Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytu mają studenci o niskich dochodach na osobę w rodzinie. Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego, ustalana jest corocznie na podstawie wszystkich złożonych wniosków i ogłaszana jest w Dzienniku Urzędowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Informację o tej kwocie można uzyskać w każdym z banków udzielających kredytów studenckich.

Decyzja o udzieleniu kredytu
Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank kredytujący. Kredyt wypłacany jest w comiesięcznych transzach przez 10 miesięcy w roku. Uruchomienie wypłat następuje po podpisaniu umowy kredytu, za okres od 1 października.
Bank rozpatrujący wniosek o kredyt zobowiązany jest poinformować studenta, do dnia 15 lutego, czy przedstawione zabezpieczenie spłaty kredytu jest wystarczające. W przypadku, gdy przedstawione zabezpieczenie jest dla banku niewystarczające, student ma możliwość przeniesienia do dnia 28 lutego wniosku o udzielenie kredytu do innego banku.

Na jaki okres udzielany jest kredyt?
Kredyt studencki udzielany jest na okres studiów, nie dłuższy niż 6 lat oraz na okres studiów doktoranckich, nie dłuższy niż 4 lata. Bank wstrzymuje wypłatę transz kredytu w okresie urlopu udzielonego studentowi zgodnie z regulaminem studiów.

Wysokość rat kredytu
Wysokość miesięcznych transz kredytu wynosi 600 zł. W przypadku kredytów udzielanych z poręczeniem BGK wysokość transzy kredytu również wynosi 600 zł i zostaje pomniejszona o opłatę prowizyjną w wysokości 1,5% poręczanej części wypłacanej miesięcznej transzy kredytu.

Warunki wypłacania kredytu
Warunkiem kontynuowania wypłat transz kredytu jest przedstawienie w banku kredytującym, w terminie do dnia 31 marca i 31 października każdego roku, ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej.
W przypadku gdy student nie przedstawi w wymaganym terminie ważnej legitymacji, bank zaprzestaje wypłacania kolejnych transz kredytu. Wypłaty zostaną wznowione w miesiącu następującym po miesiącu, w którym student dostarczył do banku ważną legitymację.

Spłata kredytu
Spłata kredytu rozpoczyna się nie później, niż 2 lata po ukończeniu studiów. W przypadku przerwania studiów spłata kredytu następuje począwszy od następnego miesiąca po terminie, w którym kredytobiorca był zobowiązany przedstawić w banku ważną legitymację. Liczba rat spłaty kredytu wynosi dwukrotność liczby wypłaconych transz.

Odsetki
W okresie studiów oraz w okresie karencji w spłacie odsetki od kredytu pokrywane są przez BGK ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Kredytobiorca rozpoczyna spłatę odsetek wraz ze spłatą kredytu. Wysokość odsetek płaconych przez kredytobiorcę wynosi połowę stopy redyskontowej weksli NBP.

Umorzenie kredytu

Bank kredytujący może dokonać umorzenia 20% pozostałej do spłaty kwoty kredytu (na dzień złożenia w banku wniosku o umorzenie) kredytobiorcy, który ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów.

Umorzenia kredytu studenckiego może również dokonać Komisja do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich, powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i działająca przy Ministerstwie, w przypadku:

  • trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań, jeśli kredytobiorca udokumentuje trwałą niezdolność do pracy i trudną sytuację materialną
  • trudnej sytuacji życiowej.


Podstawa prawna 

1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich.
2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich.
3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.
4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich.
5. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu na osobę w
rodzinie, uprawniającej studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2013/2014.