00_edukacja.jpg

Nauczanie informatyki i zajęć komputerowych
Kalisz

CEL

Główny cel studiów stanowi kompleksowe przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia przedmiotowych zajęć dydaktycznych w zakresie:

 • zajęć komputerowych (przedmiot realizowany na II etapie edukacyjnym)
 • informatyki (przedmiot realizowany na III i IV etapie edukacyjnym)

W trakcie zajęć uczestnicy doskonalą m.in. kompetencje informacyjno-komunikacyjne, techniczne, projektowe i metodyczne, umożliwiając absolwentom funkcjonalne korzystanie z mediów i technologii edukacyjnych także w realizacji inny przedmiotów oraz edukacji własnej.

UCZESTNICY

Studia adresowane są do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich kierunków nauczycielskich, którzy zainteresowani są podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych i uzyskaniem uprawnień do nauczania przedmiotów „Zajęcia komputerowe” i „Informatyka”. 


Wymagane od kandydata:

 • ukończone studia wyższe,
 • przygotowanie pedagogiczne

KWALIFIKACJE

Absolwenci otrzymają kwalifikacje zawodowe, kompetencje merytoryczno-metodyczne do:

 • nauczania „Zajęć komputerowych” i „Informatyki” w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku „W sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli” (z późniejszymi zmianami);
 • przygotowanie do nauczania „Zajęć komputerowych” i „Informatyki” w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych [zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 12 marca 2009r. „W sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela” (z późniejszymi zmianami)] po odbyciu praktyki dydaktycznej zgodnie z programem studiów, w szkole lub placówce realizującej kształcenie na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych.

PODSTAWA PRAWNA

Program studiów podyplomowych  uwzględnia wszystkie wymagania wynikające z:

 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. „W sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela” (z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 12 marca 2009r. „W sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli” (z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. „W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół” (z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U. Nr 98/1991, poz. 433; Dz.U. Nr 5/1994, poz. 19; Dz.U. Nr 109/1994, poz. 521; Dz.U. Nr 155/2002, poz. 1288 z późn. Zm.);
 • Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.).

 

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Technologie informacyjno-komunikacyjne
 • Metodyka zajęć komputerowych i informatycznych
 • Algorytmizacja i podstawy programowania
 • Systemy operacyjne
 • Sieci komputerowe
 • Multimedia
 • Edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne i bazy danych
 • Podstawy Web Design
 • Warsztaty e-learningu

Liczba semestrów: 3
Liczba godzin dydaktycznych: 360
Liczba godzin praktycznych: 60
Liczba punktów ECTS: 60

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, 
 • egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolia słuchacza z działań praktycznych zrealizowanych w ramach studiów.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, nie częściej niż co dwa tygodnie - w soboty i niedziele, w godzinach od 8.00 do 18.00.

Zajęcia mogą być realizowane także w jednym tygodniu lipca i jednym tygodniu sierpnia w dni powszednie.

Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w niektóre piątki od godziny 17-tej.

WARUNKI REKRUTACJI

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie internetowego formularza  oraz złożenie (najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego) kompletu dokumentów, tj.:
 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o posiadaniu przygotowania pedagogicznego, z wyłaczeniem kierunków doskonalących i kierunku Przygotowanie pedagogiczne (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kserokopia dowodu osobistego (do potwierdzenia najpóźniej na I zjeździe), 
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał nie jest przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
 • kopia suplementu dyplomu (dla dyplomów wydanych po 1 stycznia 2005r., oryginał nie przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej),
 • opłata rekrutacyjna w wysokości 300 zł.

Uwaga! W przypadku kierunków, na któych wymagane jest przygotowanie pedagogiczne prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego nabycie tych kwalifikacji. Jeśli uprawnienia te wynikają bezpośrednio z dyplomu lub suplementu, nie ma konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Nabór na studia podyplomowe będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. 
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń. 

Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (przesyłając listem poleconym) na adres siedziby Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Interlis w Kaliszu
ul. Górnośląska 56
62-800 Kalisz
62 767 41 51

 

 

 

OPŁATY

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Absolwenci CDV otrzymują:

 • zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).
Oplatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie - paragraf Finansowanie nauki).


KIERUNEK

1 RATA   

2 RATY   

10 RAT    

 Nauczanie informatyki i zajęć komputerowych

2550 zł

 1275 zł

 255 zł