I Ogólnopolski Interaktywny Kongres Naukowo-Metodyczny

Szanowni Państwo, 

dziękujemy za zainteresowanie I Ogólnopolskim Interaktywnym Kongresem Naukowo-Metodycznym,Edukacja jest „trendy”. Z przyczyn niezależnych od organizatorów, wydarzenie zostaje przełożone na wrzesień. O szczegółach i dokładnej dacie będziemy informować na bieżąco.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na I Ogólnopolski Interaktywny Kongres Naukowo-Metodyczny Edukacja jest „trendy”. Trajektorie zmian i pokonywania barier rozwojowych, który odbędzie się w dniach 23 – 24 kwietnia 2015 roku w WSNHiD.

Kongres jest kontynuacją poszukiwań nowoczesnych rozwiązań w zakresie optymalizacji funkcjonowania szkół i innych placówek oświatowych, które zostały zapoczątkowane 28 stycznia 2014 w ramach "Seminarium metodyczno-poglądowego od edukacji transmisyjnej do edukacji transformacyjnej. W stronę dydaktyki innowacyjnej". Wnioski z podjętych wówczas rozważań nad stanem polskiej oświaty i ogólnoświatowymi trendami zmian edukacyjnych nie tylko uwiarygodniły sens podjętej inicjatywy, ale wyznaczyły nowe jej kierunki i obszary poszukiwań.

Wobec tego Komitet Naukowy i Organizacyjny podjął niełatwy trud osiągnięcia podczas Kongresu następujących celów ogólnych: 

 1. Stworzenie optymalnego środowiska wymiany poglądów i ofert dotyczących efektywnego wsparcia edukacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 2. Promowanie i upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych na wszystkich poziomach kształcenia i w różnorodnych jego obszarach 
 3. Określenia mocnych i słabych obszarów funkcjonowania placówek kształcących i wychowujących dzieci, młodzież i dorosłych
 4. Promowania idei szkoły „ukierunkowanej na rozwój”
 5. Wyznaczanie głównych trendów w pedagogii dziecka, młodzieży i dorosłych
 6. Zdiagnozowanie możliwości integracji potencjałów edukacyjnych różnych środowisk

Przyjęte cele wyznaczyły zarówno założenia programowe, jak i organizacyjne Kongresu. W związku z tym, opracowano formułę dwudniowego spotkania wszystkich zainteresowanych problematyką Kongresu, podczas którego zaplanowano:

 1. Wystąpienia ekspertów na temat: Prognoz dotyczących rozwoju edukacji - Polska i świat 2020.
 2. Debatę na temat: Dlaczego tak trudno „grać do wspólnej bramki”?, czyli wieloaspektowe uwarunkowania funkcjonowania współczesnej edukacji.
 3. Tematyczne panele dyskusyjne, których celem będzie wymiana doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego, szkolnego i biznesowego oraz próby wypracowania rozwiązań dla jasno sformułowanych problemów edukacyjnych.
 4. Warsztaty - dostosowane do specyfiki pracy i wynikających z niej potrzeb wszystkich uczestników Kongresu (1 do wyboru):
 • Warsztat A - Dialog motywacyjny i praca na aspiracjach; ocenianie kształtujące.
 • Warsztat B - Coaching, mentoring i tutoring jako narzędzia nowoczesnej edukacji.
 • Warsztat C - TOC w edukacji.
 • Warsztat D - DNA Kreatora czyli  kreatywnie o nowych technologiach w edukacji
 • Warsztat E - Metody i techniki prokognitywnego rozwoju.
 • Warsztat F - Metody i techniki przełamywania barier wychowawczych w perspektywie edukacyjnej i rozwojowej.

  Wobec założeń o interaktywnym charakterze Kongresu zapraszamy Państwa do nadsyłania propozycji zagadnień, które powinny stać się przedmiotem dyskusji i wspólnego wypracowania ich rozwiązań. Propozycje prosimy wysyłać na adres: marta.majorczyk@wsnhid.pl

  W ramach Kongresu zaplanowano również:

  • Targi edukacyjne
  • Spotkanie towarzyskie z częścią artystyczną

  Do udziału w Kongresie zapraszamy nauczycieli wszystkich etapów edukacji, pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców: dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników dydaktyczno-naukowych uczelni wyższych, pracowników Kuratoriów Oświaty, Placówek Doskonalenia Nauczycieli i innych ośrodków zajmujących się szeroko rozumianą edukacją.

  PATRONI: