01_podyplomowe.png

HR Biznes Partner
Studia podyplomowe

Dlaczego warto?

Wartością zajęć na kierunku HR Biznes Partner jest jego użyteczność oparta na praktyce i doświadczeniu osób prowadzących zajęcia. Podczas realizacji programu przygotujemy naszego uczestnika zarówno pod względem wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych, do elastycznego, proaktywnego stawiania czoła kluczowym wyzwaniom stawianym HR Biznes Partnerowi przez współczesne organizacje. Taki HR Manager jest w naszej opinii, uniwersalnym kluczem do sukcesu organizacji. Jest kimś więcej niż specjalistą ds. zarządzania zasobami ludzkimi.

Piotr Wiśniewski,
kierownik merytoryczny kierunku 

 

Uczestnicy

Studia skierowane są przede wszystkim dla:

 • osób, które pracują w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi lub mają takie aspiracje oparte o wykształcenie z zakresu nauk społecznych lub pokrewne, a stanowisko HR Biznes Partnera w nowoczesnych i zmiennych realiach jest pożądanym wyzwaniem zawodowym
 • osób, które chca nabyć i pogłębić kompetencjetypowe dla HR Managera, które pozwolą kształcić politykę kadrową i relacje wewnętrzne w organizacjach zorientowanych na rozwój pracowników i efektywność procesów kadrowych
Atuty kierunku
 • kierunek kształci kompetencje z zakresu nowoczesnego HR
 • absolwent będzie gotów pelnić funkcję strategicznego partnera biznesowego dla Zarządu firmy
 • program przygotowuje do wdrażania nowatorskich zmian
 • kadra kierunku to praktycy biznesu z bogatym doświadczeniem w zakresie tworzenia nowoczesnych struktur HR-owych
W ramach kierunku słuchacze (bez dodatkowych opłat) będą mogli uczestniczyć w badaniu Development Center, które pozwoli określić potencjał zawodowy przyszłego HR Biznes Partnera - w zakresie realizacji funkcji personalnych i biznesowych.
Program
1. HR Biznes Partner – kompetencje osobiste (24 godz.)
 • Integracja grupy – opis jej potencjału, 
 • Development center oparty o model kompetencji przygotowany dla HR Biznes Partnera
 • Trening kompetencji kluczowych dla HR Biznes Partnera
 • Badanie organizacji – metody i techniki diagnostyczne służące rozpoznaniu potrzeb rozwojowych oraz potencjału kadry
 • Diagnostyka/analiza wyzwań rozwojowych organizacji. Budowa strategii rozwoju organizacji
2. Nawiązywanie i rozwijanie współpracy w kluczowych dla rozwoju organizacji obszarach (24 godz.)
 • Budowa wizerunku i pozycji HR Biznes Partnera w organizacji
 • Planowanie, komunikacja zmian organizacyjnych. Wdrażanie zmian w realiach zarządzania projektem Angażowanie pracowników do partycypacji w procesach zmiany
3. Nowy pracownik – nowy talent (24 godz.) 
 • Planowa realizacja rekrutacji i selekcji kadry - od potrzeb organizacji poprzez opisy stanowisk i modele kompetencji do on boardingu i planowania kariery
4. Motywowanie pracowników, jako narzędzie kształtowania postaw i zachowań w zdefiniowanej kulturze organizacyjnej (24 godz.)

5. Prawo pracy w realiach pracy HR Biznes Partnera – kluczowe aspekty kodeksu pracy (24 godz.)
 • Zasady funkcjonowanie w procesach mediacyjnych, relacje ze związkami zawodowymi, postępowanie w przypadku spraw sądowych, współpraca z partnerami społecznymi
6. Zarządzanie wiedzą w organizacji – budowa systemów uczących się (24 godz.)
 • Badanie potrzeb, planowanie, realizacja oraz ewaluacja szkoleń oraz innych działań modyfikujących kompetencje pracowników
 • Budowa matryc kompetencyjnych wraz z przypisaniem ról/zadań dla kwintetów szkoleniowych
7. Pomiar, prognozowanie rentowności działań rozwojowych (24 godz.) 
 • Budowa map wskaźników wpływu biznesowego, narzędzia szacowania rentowności inwestycji w kapitał ludzki. Wytyczanie obszarów przydatności tej inwestycji
 • Organizacja jako zespół: budowa, kształtowanie oraz kierowanie zespołami
8. Obrona pracy dyplomowej, prezentacja projektu wdrożeniowego (6 godz.)

 Organizacja nauki

Studium podyplomowe trwa 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 9-10 zjazdów i w trybie weekendowym trwają od piątku (od godz. 16.00) do niedzieli (do godz. 16.00). Spotkania odbywają się w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

Czas trwania: 2 semestry, 174 godziny

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy końcowej oraz zdanie egzaminu końcowego obejmującego obronę pracy. Absolwenci uzyskują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych CDV.

Piotr Wiśniewski

Kierownik merytoryczny studiów

Praktyk biznesu specjalizujący się w podnoszeniu jakości pracy z klientem oraz harmonizacji pracy w zespołach pracowniczych. Autor i realizator kompleksowych projektów szkoleniowych, doradczych oraz badawczych wykonanych na rzecz: Kulczyk Tradex, Skoda Auto Polska, Skoda Auto Rosja oraz VW Chiny. Autor i realizator projektów budowy wewnętrznych zespołów wdrożeniowych dla potrzeb racjonalizacji zarządzania organizacją w Victaulic Polska, Gestamp Polska, FAM S.A. Autor koncepcji i metodologii upowszechniania zmian rozwojowych w organizacji wraz z narzędziami dydaktycznymi i scenariuszem kierowania tym procesem.

Ewa Gordziej - Niewczyk

Psycholog biznesu, Trener, Wykładowca, Specjalista HR

Doktorantka na Wydziale Psychologii SWPS i PAN. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Studium Zarządzania Działem Handlowym i Negocjacji Handlowych. Prowadzi assessment i development centre oraz badania kompetencji dla pracowników i badania psychologiczne na potrzeby rekrutacji. Tworzy i wdraża systemy motywacyjne, systemy wynagrodzeń, systemy ocen okresowych. Opracowała i wdrażała narzędzia mentoringu w procesach sukcesyjnych. Realizowała szkolenia i badania między innymi dla firm: Enea, PZU S. A., BZWBK, Piotr i Paweł, NFZ, Velux, Castorama, Kompania Piwowarska.

Izabella Grabowska

Specjalista HR, Trener, Wykładowca 

Specjalista HR z wieloletnim doświadczeniem w realizacji polityki i strategii personalnych organizacji; konsultant, wykładowca. Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu dedykowanych systemów motywacyjnych w sektorze małych oraz mikro-przedsiębiorstw. Doradztwo w procesach rekrutacyjnych w firmach branży B2B. Konsulting w zakresie zmian procesowych w obszarze HR w spółce giełdowej. Autorka publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem kapitału ludzkiego w procesach wprowadzanych zmian organizacyjnych.   

Regina May

Praktyk biznesu, Trener, Wykładowca akademicki, HR Biznes Partner

Praktyk biznesu specjalizujący się w strategiach personalnych. Obecnie pełni rolę dyrektora personalnego – HR Biznes Partnera Zarządu. Stworzyła i koordynuje pracę HRBP zapewniających wsparcie strategicznych obszarów działania sieci Żabka Polska. Od 1997 pracowała i szkoliła również dla Grupy Muszkieterów, UAM w Poznaniu, DAS Polska, Hipormarket, Berti, Eureka Group S.A., Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Duety-Szkoleniowe, Grupy Orlen, ROC Group, Edicus, Setapp, Nuvarro, DEA i in. Jest autorką kilkunastu strategii personalnych w oparciu, o które wdrożyła m.in. modele kompetencyjne, system ocen 360 stopni, systemy motywacyjne, ZPC, wartościowanie stanowisk, plany rozwoju pracowników, działania wizerunkowe pracodawców.

Grzegorz Pigoń

Konsultant, Trener, Coach ICF, Wykładowca

Doświadczenia biznesowe zdobywał jako Przedstawiciel Handlowy, Kierownik Sprzedaży, Business Unit Manager i Regionalny Dyrektor Sprzedaży ostatnio w firmie Polpharma. Doświadczenia trenerskie zdobywał między innymi jako Trener i szef działu szkoleń w firmie Valeant Pharmaceuticals International. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu technik sprzedaży i negocjacji oraz z zarządzania zespołem w tym z motywacji , przywództwa, coachingu, zarządzania zmianą, zarządzania efektywnością w dziale sprzedaży. Prowadzi także coachingi indywidualne oraz Assessment i Development Center.

 

 

 

Warunki rekrutacji

Nabór na studia podyplomowe rozpocznie się 18 kwietnia 2017 roku i będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.\

Rekrutacja przedłużona do 20 października 2017 roku.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz  złożyć następujące dokumenty:

 • podanie do JM Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankietę osobową (wydrukowaną z formularza rekrutacyjnego),
 • dwie podpisane kserokopie umowy (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej,
 • jedno zdjęcie,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Sposób składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, pokój 034) najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Opłaty rekrutacyjne:

 • do 31.07.2017 - 0 zł.
 • do 31.08.2017 - 100 zł.
 • do 20.10.2017 - 150 zł.

Absolwenci CDV:

 • zostają zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej,
 • otrzymują zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto. 
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informację dotyczącą pierwszego zjazdu oraz indywidualnego numeru subkonta do wpłat czesnego

Opłaty za studia w roku akademickim 2017/2018
Nazwa kierunku1 rata2 raty10 rat
HR Biznes Partner 5 500   zł 2 750 zł 550 zł


zapisz się

 

Biuro Rekrutacji

Parter, pokój R034
tel.: 61 27 11 100/101/102
fax: 61 27 11 199
rekrutacja@cdv.pl

Wypełnij formularz i zagwarantuj sobie miejsce na studiach!