00_edukacja.jpg

Grafika cyfrowa i multimedia dla nauczycieli
Poznań

CEL

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu grafiki cyfrowej i multimediów (technik i ich zastosowania) w powiązaniu z dydaktyką przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym oraz wzmocnienie pożądanych kompetencji nauczyciela.

 

UCZESTNICY

Studia adresowane są do nauczycieli - absolwentów studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, posiadających przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne, chcących uzyskać przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć).

KWALIFIKACJE

Absolwenci uzyskują kwalifikacje (przygotowanie merytoryczne i w zakresie dydaktyki przedmiotu) do nauczania przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu w zakresie grafiki projektowej (grafiki cyfrowej, multimediów) w liceach ogólnokształcących, technikach, zasadniczych szkołach zawodowych, szkołach branżowych, szkołach policealnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego kształcących w zawodach związanych z grafiką i poligrafią cyfrową, procesami drukowania, reklamą, projektowaniem cyfrowym, modą, fotografią i multimediami itp.

PODSTAWA PRAWNA

Program kształcenia oraz jego efekty wynikają z: Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U z 2012 r. poz. 131)

 

PROGRAM

Program studiów obejmuje między innymi:
 • metodykę nauczania przedmiotu, w tym teoretyczne i praktyczna podstawy wiedzy o przedmiocie nauczania, techniki wzmacniające kompetencji i warsztat pracy nauczyciela,
 • podstawy projektowania graficznego, designu, typografii i liternictwa,
 • praca z obrazem i tekstem,
 • podstawy projektowania aplikacji internetowych, animacji, stron www,
 • przygotowanie do druku, obsługa programów graficznych (środowisko Adobe + programy do tworzenia aplikacji internetowych itp.)
 • rozwijanie twórczego myślenia u uczniów, opieka nad kreatywnością, rozwijanie myślenia plastycznego, konceptualnego,
 • podstawy reklamy, m.in. psychologiczne mechanizmy reklamy, tworzenie przekazu reklamowego, współpraca z klientem, rola agencji w procesie tworzenia, etc. 
 • podstawy prawa prasowego i autorskiego, prawne uwarunkowania reklamy.
Liczba semestrów: 3 semestry
Liczba godzin dydaktycznych: 360 godzin
Liczba godzin praktyk: 60 godzin
Liczba punktów ECTS: 60

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, 
 • egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolia słuchacza z działań praktycznych zrealizownych w ramach studiów.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie - w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.
Zajęcia realizowane w lipcu, odbywają się również w dni powszednie. Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego.

WARUNKI REKRUTACJI

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

 

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie internetowego formularza oraz złożenie (najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego) kompletu dokumentów, tj.:
• podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
• kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o posiadaniu przygotowania pedagogicznego, z wyłaczeniem kierunków doskonalących i kierunku Przygotowanie pedagogiczne (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
• dwie podpisane kserokopie umowy (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
• kserokopia dowodu osobistego (do potwierdzenia najpóźniej na I zjeździe),
• dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał nie jest przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
• 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej),
• potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł.

 

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Nabór na studia podyplomowe będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. 
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń. 

Dokumenty można składać:

 • osobiście w Centrum Obsługi Dydaktyki (COD), znajdującym się w Collegium Da Vinci, przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, pokój R039 (parter)
 • lub przesłać listem poleconym na adres:

Collegium Da Vinci
(z dopiskiem COD)
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań


tel.: 61 27 11 100
tel. kom. 697 690 034
rekrutacja@cdv.pl

OPŁATY

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Kandydaci podejmujący studia są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej przy zapisie w terminie od 18 maja 2017r. do 30 września 2017r.

Absolwenci CDV otrzymują:

 • zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).
Oplatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie - paragraf Finansowanie nauki).


 

KIERUNEK

1 RATA

2 RATY

10 RAT

  Grafika cyfrowa i multimedia dla nauczycieli 

3870 zł 

 1935 zł 

 387 zł