Formy wsparcia w CDV

Asystent osoby z niepełnosprawnością

Studenci z niepełnosprawnością, która uniemożliwia im samodzielne sporządzanie notatek w trakcie wykładów, samodzielne przebywanie na uczelni przez cały dzień zajęć mogą ubiegać się o pomoc asystenta. Zadania asystenta osoby z niepełnosprawnością ustalane są indywidualnie w zależności od potrzeb.

Parking

Osoby niepełnosprawne mogą parkować na parkingu przed nowym budynkiem (od strony ul T. Kutrzeby). Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych (3) pierwszeństwo mają osoby ze znacznym stopniem ograniczenia ruchu. Wniosek o przyznanie miejsca należy przekazać Pełnomocnikowi. Po akceptacji wniosku pilot do szlabanu wjazdowego można pobrać w Dziale Administracji. Podstawą wydania pilota do szlabanu jest pokwitowanie wpłacenia kaucji  zwrotnej w wysokości  100 PLN.

Tłumacz języka migowego lub stenotypista

Osoby niesłyszące lub niedosłyszące mogą ubiegać się o przyznanie tłumacza języka migowego lub stenotypisty.

Pomoc psychologiczna

Czasem zdarza się, że studenci nie radzą sobie ze stresem wynikającym z obciążeń związanych ze studiowaniem, myśli o zbliżającej się sesji wzbudzają silny niepokój, mają trudności z adaptacją i odnalezieniem się w nowym środowisku. Warto wtedy skorzystać z profesjonalnej pomocy. Uczelnia współpracuje z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną działająca przy Uniwersytecie SWPS, która świadczy usługi psychologiczne, psychoterapeutyczne i coachingowe. Osobom z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługuje do 12 bezpłatnych konsultacji, zaś pozostałym studentom i absolwentom CDV przysługuje zniżkia.

Kserowanie notatek i materiałów dydaktycznych

W naszej uczelni działa system Centralnego Wydruku, w ramach którego co semestr studenci z niepełnosprawnością otrzymują doładowanie pozwalające na darmowy wydruk 500 stron (A4, czarno-białe).

Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego

Uczelnia dysponuje sprzętem elektronicznym – dyktafony, laptopy, który studenci z niepełnosprawnością mogą wypożyczać w trakcie studiowania. Informacji o funkcjonowaniu wypożyczalni udziela Pełnomocnik Rektora ds. studentów z Niepełnosprawnością.

Biblioteka - wypożyczanie książek

Osoby z niepełnosprawnością mogą wypożyczać jednorazowo więcej pozycji (16 książek oraz 5 materiałów audiowizualnych) i dłużej z nich korzystać (książki mogą być wypożyczone na okres do 60 dni, zaś materiały audiowizualne na okres do 28 dni), a także wypożyczać je przez upoważnioną osobę. Więcej informacji udzielają  pracownicy biblioteki.

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)

IOS pozwala na określenie indywidualnego planu składania egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów dla Twojego kierunku. Zgodę na IOS wyraża Dziekan na umotywowany wniosek studenta i obejmuje semestr lub rok akademicki. Dziekan wyznacza opiekuna naukowego studenta, który studiuje wg IOS.  Poszczególni nauczyciel akademicki określając warunki zaliczenia przedmiotu w ramach IOS uwzględniając  założone efekty kształcenia i określają zakres ewentualnego zwolnienia z obecności na zajęciach. Każdy wniosek o studiowanie według IOS rozpatrywany jest indywidualnie przez dziekana wydziału.

Urlop od zajęć

Możesz zwrócić się o urlop: zdrowotny (na czas trwania choroby, leczenia lub rehabilitacji), losowy, z innych przyczyn („dziekański″). Decyzję o udzieleniu urlopu podejmuje Dziekan Twojego wydziału. Pamiętaj, że umotywowany wniosek o udzielenie urlopu należy złożyć niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny uzasadniającej ubieganie się o urlop. Przebywając na urlopie, możesz uczestniczyć w określonych zajęciach lub zaliczać wybrane przedmioty po uzyskaniu zgody Dziekana. Dzięki temu możesz realizować program danego roku lub semestru w znacznie zmniejszonych dawkach.