Finansowanie studiów

Programy PEFRON dla studentów w roku 2017

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) realizuje aktualnie pilotażowy Program „Aktywny Samorząd” w ramach , którego można wnioskować  o pomoc materialną w czasie studiów. Moduł II programu dotyczy dofinansowania studiów, szczególnie w zakresie refundacji czesnego. Pomoc przyznawana jest w ramach kolejnych semestrów studiów.

Kto może składać wniosek ?

 • Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym. Pomoc przyznawana jest  na: studia dzienne, zaoczne, podyplomowe, doktoranckie.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Czesne

 • osoby o dochodach  do 583 zł netto na osobę w rodzinie mogą wnioskować refundację 100% czesnego (bez względu na jego wysokość) na pierwszym kierunku studiów i pokrycie 50% czesnego na drugim i kolejnym kierunku studiów
 • osoby o dochodach powyżej 583 zł netto na osobę w rodzinie, zatrudnione mogą wnioskować o refundację 85 % czesnego (z ograniczeniem do  3000 zł na semestr) na pierwszym kierunku studiów i refundację 35 % czesnego na drugim i kolejnym kierunku studiów. Osoby niezatrudnione mogą starać się o zwiększenie dofinansowania czesnego powyżej 6000 zł.

Dochód w rodzinie liczony jest za kwartał obejmujący miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Do dochodu nie wliczają się świadczenia z pomocy społecznej, natomiast alimenty oraz renta są wliczane.

Dodatki

 • Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia:1000 zł na semestr czyli 2000 w roku akademickim (przysługuje każdemu). Ma jednak charakter progresywny i motywacyjny, uzależniony od roku studiów. Zasada ta nie dotyczy studiów II stopnia.
 • Gdy osoba wymaga pomocy asystenta lub ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się i komunikowaniu się:  do 700 zł w semestrze
 • Gdy pobiera naukę poza miejscem zamieszkania: do 500 zł w semestrze
 • Gdy posiada Kartę Dużej Rodziny: do 300 zł w semestrze

Ile semestrów można dofinansować?

 • 20 semestrów = 10 lat nauki

Gdzie można składać wniosek o dofinansowanie?

 • Realizatorem Programu są jednostki samorządów powiatowych  w miejscu zamieszkania studenta, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w danym mieście.
 • Formularze wniosków nie są jednolite na całą Polskę. Samorządy przygotowują swoje indywidualne formularze i zazwyczaj umieszczają je na swoich stronach internetowych.  Wszelkich informacji na temat zasad udzielania wsparcia oraz pomocy w wypełnianiu wniosków udzielają pracownicy odpowiednich jednostek.

Jaki jest termin składania wniosków?

 • Wnioski składane sa  co semestr w terminach do 10 października oraz do 30 marca. Można też składać wnioski po terminie z podaniem powodu złożenia wniosku z opóźnieniem, taki wniosek będzie indywidualnie rozpatrywany przez dyrektora odpowiedniej jednostki. Terminy rozpatrywania wniosków oraz wypłat dofinansowania są ustalane lokalnie.

Czy możliwe jest nieuzyskanie dofinansowania?

 • Wsparcie jest przyznawane każdemu, kto spełnia warunki formalne. Jednostki samorządowe samodzielnie decydują o podziale pozyskanych środków, dlatego czasem mogą nie realizować dodatkowego wsparcia, poza refundacją czesnego.

Stypendia

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przysługuje studentom posiadającym orzeczony stopień niepełnosprawności. Jest ono przyznawane na rok akademicki i wypłacane w 9 ratach. Jeśli orzeczenie straci w tym czasie ważność, wpłaty zostają wstrzymane do czasu przedłożenia kolejnego orzeczenie. Wszelkie informacje oraz formularze stypendialne znajdują się na Wirtualnej Uczelni.
 • Wysokość stypendiów ustalana jest corocznie i uzależniona od przyznanej naszej uczelni dotacji na ten cel. Orzeczony stopień niepełnosprawności nie wpływa na wysokość stypendium.
 • Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym stypendium dla osób z niepełnosprawnością  nie przysługuje  absolwentom studiów licencjackich, którzy rozpoczynają kolejne studia licencjackie, oraz osobom z tytułem magistra, które realizują kolejne studia.

Stypendia socjalne

 • Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty ustalonej przez Rektora, w roku akademickim 2015/2016 kwota ta wynosiła: 850 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie. Studenci studiów stacjonarnych mogą dodatkowo ubiegać się o dodatek do stypendium socjalnego, jeśli codzienny dojazd na zajęcia utrudnia lub uniemożliwia studiowanie.

Zapomoga

 • Zapomoga przysługuje studentom, którzy z przyczyn losowych znajdą się tymczasowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe to zdarzenie zależne od losu, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy. Takim zdarzeniem może być np.: nieszczęśliwy wypadek, choroba lub śmierć kogoś z najbliższej rodziny.
 • Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapomogę dwa razy w czasie jednego roku akademickiego. O wysokości przyznanej pomocy decyduje Dziekan. 
 • Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym ze stypendium socjalnego i zapomogi nie mogą skorzystać absolwenci studiów licencjackich, którzy rozpoczynają kolejne studia licencjackie, oraz osoby z tytułem magistra, które realizują kolejne studia. 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 • O Stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen lub mają osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym). Rektor  przyznaje punkty za średnią ocen i osiągnięcia. Zdobywcy największej liczby punktów otrzymują stypendia. Liczba przyznanych stypendiów nie może przekraczać 10% liczby studentów danego kierunku.
 • Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym ze Stypendium Rektora nie mogą skorzystać absolwenci studiów licencjackich, którzy rozpoczynają kolejne studia licencjackie, oraz osoby z tytułem magistra, które realizują kolejne studia.

Stypendium Piotra Voelkela

 • O Stypendium mogą ubiegać się osoby ambitne, twórcze i pracowite.