FAQ

 1. Kiedy dowiem się, że zostałem/łam przyjęty/ta na studia?

  Po dostarczeniu do Biura Rekrutacji kompletu wymaganych dokumentów Kandydat otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia oraz podpisuje umowę. Kandydaci, którzy przysyłają dokumenty pocztą lub składają przez osoby trzecie otrzymają decyzję o przyjęciu wraz z egzemplarzem umowy i regulaminem pocztą, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na wskazany w formularzu rekrutacyjnym adres korespondencyjny.

 2. Kiedy będzie dostępny plan zajęć?

  Plany zajęć dostępne są dla Studentów dwa tygodnie przed rozpoczęciem się zajęć (tj. przełom września i października), na indywidualnych kontach Wirtualnej Uczelni.

 3. Czy mogę rozpocząć studia II stopnia na kierunkuDoradztwo i Coaching, jeżeli studia licencjacie kończyłam na innym kierunku?

  Tak, studia I i II stopnia są autonomiczne. Kandydat może kontynuować naukę na studiach II stopnia, na kierunku Doradztwo i Coaching bez względu na to jaki kierunek studiów ukończył na studiach licencjackich. W tej sytuacji nie wyznaczamy różnic programowych. 

 4. Do kiedy muszę opłacić pierwszą ratę czesnego?

  Do 5. września. W przypadku osób przyjętych na studia po 5 września należne raty czesnego powinny zostać uiszczone w terminie 7 dni od otrzymania decyzji o przyjęciu na studia - bez naliczonych odsetek.

 5. Czy jeśli zrezygnuję ze studiów, to ponoszę jakieś kary finansowe?

  Kandydaci na studia w roku akademickim 2016/2017, w przypadku cofnięcia aplikacji – w formie pisemnej - w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r. nie będą ponosić z tego tytułu opłat. 

 6. Jestem zmuszony/a zmienić formę płatności – kiedy i gdzie mogę to uczynić?

  Student może zmienić system płatności na kolejny rok akademicki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia, składając deklarację systemu płatności za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni lub na piśmie w dziekanacie.

 7. Czy jeśli wpłacę czesne po 5-tym danego miesiąca, będę płacić karę?

  Za każdy dzień zwłoki w uiszczaniu czesnego i innych opłat związanych z programem kształcenia naliczane są odsetki ustawowe.

 8. Kiedy będę miał dostęp do Wirtualnej Uczelni?

  Hasło i login – potrzebne do logowania na WU znajdziesz, 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego, po zalogowaniu się do formularza rekrutacyjnego.

 9. Gdzie znajdę numer konta, na który należy wpłacać czesne?

  Numer konta generowany jest indywidualnie. Znajduje się na drugiej stronie umowy lub na Wirtualnej Uczelni.

 10. Kiedy dokonujemy wyboru specjalizacji?

  Wstępnego wyboru specjalizacji Kandydat dokonuje podczas rekrutacji wypełniając formularz. 

 11. Kiedy odbywają się zjazdy na studiach niestacjonarnych.

  Zwykle w soboty i niedziele. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą odbyć się również w piątek późnym popołudniem. Informacje te będą uwzględnione w harmonogramie roku akademickiego.

 12. Czy mogę liczyć na jakieś stypendia?

  Tak. Akcja stypendialna oraz możliwość składania wniosków odbywa się każdego roku w dniach od 1 października do 31 października. Wysokość stypendium w roku akademickim 2015/2016 uzależniona była od rodzaju dofinansowania o jakie starał się student lub od jego osiągnieć naukowych i zaangażowania na rzecz uczelni:

  • stypendium socjalne – 700 zł
  • stypendium socjalne o zwiększonej wysokości – 850 zł
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych – 600 zł
  • stypendium Rektora (w zależności od osiągnięć) – od 420 do 700 zł.