Erasmus w CDV krok po kroku

W jedenastu krokach przedstawiamy wszystkie działania, które należy podjąć, aby starania o wyjazd na Erasmusa zakończyły się sukcesem.

KROK PIERWSZY

Aby uczestniczyć w Programie Erasmus+ musisz przejść przez procedurę rekrutacyjną. Proces rekrutacji zaczyna się:

• I etap - 1 kwietnia i trwa do 1 maja;
• II etap (jeżeli limit miejsc nie zostanie wyczerpany, przywilej będą mieli studenci z listy rezerwowej oraz studenci starający się o wyjazd po raz pierwszy) - 1 października i trwa do 31 października.
Najpierw wypełnisz formularz zgłoszeniowy, który możesz znaleźć na stronie internetowej uczelni lub otrzymać od Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+. Już na tym etapie musisz być zorientowany, którą uczelnię zagraniczną wybierzesz; informacje na ten temat uczelni, z którymi aktualnie współpracuje CDV, znajdziesz również na stronie internetowej szkoły.
Po złożeniu formularza zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Kryteriami decydującymi o zakwalifikowaniu studenta na wyjazd są: średnia ocen uzyskana od początku nauki w CDV, znajomość języka obcego sprawdzana podczas rozmowy kwalifikacyjnej, aktywność studenta – przynależność do kół naukowych innych organizacji działających na uczelni, a także po za nią.
Jeśli pozytywnie przejdziesz rozmowę, zostaniesz poinformowany o jej wynikach przez Koordynatora Programu Erasmus+ mailem lub telefonicznie. Wyniki rekrutacji również pojawia sie na stronie internetowej.

KROK DRUGI

Z powodzeniem przeszedłeś przez procedurę rekrutacyjną i zostałeś zakwalifikowany na studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+. Teraz musisz dowiedzieć się czegoś o uczelni przyjmującej, jej ofercie programowej, zasadach studiowania i zaliczania przedmiotów, systemie ECTS i o wszelkich kwestiach, które pomogą Ci podjąć decyzję co do programu studiów. W tym celu:
• Przede wszystkim zajrzyj na stronę internetową uczelni, do której się wybierasz, do działu „Współpraca z zagranicą”; znajdziesz tam informację o programie studiów, formularze zgłoszeniowe, dane osób kontaktowych, mapki i rady praktyczne dla studentów przyjeżdżających.
• Porozmawiaj z Koordynatorem Programu Erasmus+. Koordynator organizuje i bierze udział w procedurze kwalifikacyjnej studentów na stypendia, pomaga sporządzić porozumienie o programie studiów, sporządza umowy itp. Kontakt z Koordynatorem będzie niezbędny także po powrocie.
• Zapoznaj się ze stroną internetową Erasmus Student Network: http://www.esn.pl/ – jest to europejska organizacja studencka zrzeszająca osoby, które wyjechały w ramach programu Erasmus i z chęcią pomagają wszystkim wyjeżdżającym i przyjeżdżającym studentom.

KROK TRZECI

Uczelnia zagraniczna musi wiedzieć, kto został zakwalifikowany. Dlatego też musisz wypełnić formularz zgłoszeniowy (internetowy lub papierowy) uczelni przyjmującej, tzw. „Student Application Form”, a także inne wymagane przez uczelnię dokumenty. W formularzu zgłoszeniowym należy podać dane dotyczące naszej uczelni. Kod Erasmusa CDV jest następujący: PL POZNAN16
Pamiętaj!
Wypełniaj dokładnie i czytelnie wszystkie dokumenty, od tego bowiem zależy m.in. sprawna organizacja Twojego wyjazdu i pobytu za granicą. Zostaw sobie kopie wszystkich dokumentów, a wypełnione formularze składaj w terminie unikniesz dzięki temu wielu kłopotów.
Z Dziekanem i Koordynatorem uzgadniasz program swoich studiów w uczelni partnerskiej. Wypełniasz formularz „Porozumienie o programie studiów” („Learning Agrement”). W dokumencie tym podajesz nazwy przedmiotów, które zamierzasz studiować i liczbę punktów ECTS tym przedmiotom przyporządkowaną. Uwaga: aby wyjazd został zaliczony, musisz zdobyć minimum 30 punktów ECTS. Porozumienie o programie studiów podpisane przez Ciebie, Dziekana i Koordynatora uczelni przyjmującej jest umową wiążącą. Ty zobowiązujesz się do zaliczania wybranych przedmiotów w sposób przewidziany dla studentów danej uczelni, Dziekan potwierdza swoim podpisem, iż przedmioty przez Ciebie wybrane stanowić będą część Twojego programu studiów na CDV oraz że po ich zaliczeniu okres studiów za granicą zostanie zaliczony do okresu studiów w CDV. Koordynator na uczelni przyjmującej potwierdza zaś, iż możesz wybrane przedmioty studiować na takich samych zasadach, jak studenci tejże uczelni.
Formularz zgłoszeniowy i porozumienie o programie studiów sam wysyłasz do uczelni partnerskiej. Również sam załatwiasz sobie zakwaterowanie, konsultując się z Koordynatorem w uczelni, do której jedziesz.

Wyjeżdżajac na praktyki, wypełniasz "Porozumienie o programie praktyk" ("Training Agreement").

KROK CZWARTY

Oczekujesz na potwierdzenie przyjęcia na studia (Acceptance Letter) z uczelni zagranicznej. Nadejdzie ono pod wskazany przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy.
Otrzymujesz potwierdzenie z uczelni partnerskiej o przyjęciu na deklarowany okres studiów, podpisany przez stronę przyjmującą formularz „Porozumienia o programie studiów” („Learning Agrement”) oraz informacje dotyczące zakwaterowania.
Z tymi dokumentami zgłoś się do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+. Otrzymasz od niego zaświadczenie potwierdzające Twój status uczestnika Programu Erasmus. Zaświadczenie to potrzebne jest do legalizacji pobytu za granicą lub w celu uzyskania wizy (Turcja); często też należy je okazać w uczelni partnerskiej po przybyciu. Zaświadczenie takie otrzymasz również w języku polskim w celu przedłożenia np. w banku, by założyć konto walutowe, lub Narodowym Funduszu Zdrowia, by uzyskać ubezpieczenie na wyjazd.

KROK PIĄTY

Wysokość stypendium w Programie Erasmus ustalana jest corocznie. Uzależniona jest od środków, jakimi dysponuje CDV (fundusze rozdzielane są corocznie przez Narodową Agencję Systemu Edukacji w Warszawie). Wysokość stypendium zależy również od tego, do którego kraju wyjeżdżasz i na jak długo. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej przedstawionymi w "Przewodniku programu Erasmus+" polska Narodowa Agencja w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustaliła następujące stawki stypendiów:
Grupa 1. – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy – 500 Euro
Grupa 2. – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja – 400 Euro
Grupa 3. – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry – 300 Euro
Wyjazdy studentów na praktykę:
Grupa 1. – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy – 600 Euro
Grupa 2. – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja – 500 Euro
Grupa 3. – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry – 400 Euro

W związku z wyjazdem czekają Cię wydatki (np.: opłata za akademik, podróż, ubezpieczenie, itp.). Pamiętaj, że stypendium Programu Erasmus jest przeznaczone jedynie na pokrycie różnic pomiędzy kosztami utrzymania i studiowania w kraju ojczystym a kosztami życia w kraju przyjmującym. W efekcie stypendium, które otrzymasz, na pewno nie starczy na wszystkie wydatki ponoszone przez Ciebie za granicą. CDV wspomaga wyjeżdżających studentów, umożliwiając im m.in. złożenie wniosku o zwolnienie z opłat czesnego na okres przebywania za granicą w ramach Programu Erasmus+.
Pamiętaj, że jeżeli z ważnych powodów (rodzinnych, finansowych, zdrowotnych) zrezygnujesz z wyjazdu, skontaktuj się natychmiast z Koordynatorem Programu Erasmus+. Zadbaj również, aby o Twojej rezygnacji dowiedziała się uczelnia zagraniczna i nie groziło Ci obciążenie kosztami np. rezerwacji miejsca w akademiku.


KROK SZÓSTY

Stypendia Programu Erasmus+ wypłacane są przelewem na konto. Przed wyjazdem wypłacane jest 70% dofinansowania. Reszta grantu jest przekazywana po powrocie i dopełnieniu wszystkich formalności. Numer konta należy przekazać Uczelnianemu Koordynatorowi, wypełniając stosowny formularz.

KROK SIÓDMY

Teraz musisz się ubezpieczyć. Jeżeli wyjeżdżasz do uczelni kraju członkowskiego UE, będziesz musiał zaopatrzyć się przed wyjazdem w bezpłatną Europejską Kartę Ubezpieczeniową. Kartę wystawia wojewódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia na Twój wniosek (znajdziesz go na http://www.nfz.gov.pl/new/ ). Do wniosku musisz dołączyć zaświadczenie o ubezpieczeniu rodziców oraz zaświadczenie o uczestniczeniu w Programie Erasmus+. Takie zaświadczenie uzyskasz od Uczelnianego Koordynatora. Pamiętaj, że karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach NFZ. Przy wyjeździe np. do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej. Część uczelni zagranicznych wymaga od stypendystów Erasmusa wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia na miejscu. Oprócz karty zaleca się też wykupienie ubezpieczenia NNW. Można to zrobić w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym oferującym ubezpieczenia zagraniczne. Można również skorzystać z ubezpieczenia, jakie otrzymujemy nabywając kartę EURO<26 lub ISIC. Aby uniknąć podwójnych wydatków, dowiedz się przed wyjazdem, jakich formalności trzeba będzie dopełnić w uczelni goszczącej. Nie zapominaj także o ubezpieczeniu bagażu na okres podróży!

KROK ÓSMY

Po dopięciu ww formalności musisz zgłosić się do Uczelnianego Koordynatora w celu wypełnienia i podpisania właściwej umowy, nie później niż 3 tygodnie przed wyjazdem.
Miej przy sobie:
• oryginał lub kopię imiennego zaproszenia nadesłanego przez uczelnię;
• porozumienie o programie studiów („Learning Agrement”);
• w przypadku wyjazdu na praktyki “Training Agrement” z podpisem; 
• przedstawiciela przedsiębiorstwa/instytucji zagranicznej;
• dane z pełnym numerem konta bankowego (nazwa banku, adres, oddział, pełny numer rachunku).
Umowa zobowiązuje Cię do:
• odbycia studiów w deklarowanym okresie; jeśli w dokumencie potwierdzającym czas Twojego pobytu na uczelni zagranicznej czas ten będzie krótszy od zapisanego w umowie, okres wypłacania stypendium zostanie proporcjonalnie skrócony;
• niezwłocznego powiadomienia uczelni o wszelkich zmianach w harmonogramie studiów, programie itp.;
• dostarczenia z uczelni przyjmującej zaświadczenia potwierdzającego odbycie studiów oraz uzyskanie odpowiednich zaliczeń;
• nieubiegania się o inne stypendia finansowane z funduszy Unii Europejskiej,
• wypełnienia po powrocie ankiet dotyczących studiów zagranicznych.


KROK DZIEWIĄTY

Po przyjeździe do kraju, w którym będziesz studiował, musisz zalegalizować swój pobyt – jest to przestrzegane szczególnie rygorystycznie w Turcji. W tym celu będziesz musiał zwrócić się do odpowiedniej jednostki administracyjnej (np. urzędu ds. cudzoziemców lub najbliższego komisariatu policji). Idąc tam pamiętaj, aby mieć aktualny paszport lub inny dowód tożsamości.


KROK DZIESIĄTY

Przed wyjazdem upewnij się, czy masz już wszystkie niezbędne dokumenty uprawniające Cię do wyjazdu oraz czy dopełniłeś wszelkich formalności u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+. Nie zapomnij też zabrać kilku aktualnych zdjęć – będą Ci potrzebne do wyrobienia m.in. biletu miesięcznego, legitymacji itp. Upewnij się, czy nie będziesz potrzebował dodatkowych dokumentów – szczególnie związanych z legalizacją Twojego pobytu w obcym kraju.
Zawsze możesz liczyć na naszą pomoc i radę. Musisz jednak mieć możliwość kontaktowania się z nami – najlepiej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zadbaj więc o to, aby dowiedzieć się, gdzie i kiedy możesz korzystać z poczty w uczelni zagranicznej.
Po przyjeździe może okazać się, że nastąpiły zmiany w programie studiów i któregoś z elementów zaplanowanego i zatwierdzonego już programu nie możesz zrealizować. W takiej sytuacji wypełniasz dokument o nazwie „Changes to Learning Agrement”. Musisz uzyskać akceptacje tych zmian u miejscowego Koordynatora Programu Erasmus oraz powiadomić Koordynatora w rodzimej uczelni. Z tym zadaniem musisz uporać się na samym początku swego pobytu i zmienione porozumienie przesłać pod adres CDV.
Nie zapomnij o swoim statusie – uczestnika Programu Erasmus+. Zgodnie z zasadami tego programu cieszysz się takimi samymi prawami jak studenci lokalni, masz też jednak takie same obowiązki, z których musisz się wywiązać. Czekają Cię te same wymagania i rygory organizacyjne. Twoje prawa i obowiązki zapisane są w Karcie Studenta Erasmusa, którą otrzymasz od Koordynatora przed wyjazdem z Polski.
Studiujesz, uzyskujesz zaliczenia, zdajesz egzaminy – wszystkie Twoje osiągnięcia akademickie rejestrowane są w wykazie zaliczeń („Transcript of Records”).


KROK JEDENASTY

Po powrocie do kraju składasz zaświadczenie o rzeczywistym czasie pobytu za granicą wystawione przez uczelnię, na której studiowałeś i wykaz zaliczeń („Transcript of Records”) oraz wypełniasz ankietę dotyczącą Twojego pobytu za granicą zamieszczoną na stronie Narodowej Agencji, wypełnienie ankiety jest konieczne do ostatecznego rozliczenia się z wyjazdu z CDV. Jeśli otrzymałeś już pełne stypendium, a z dokumentu potwierdzającego rzeczywisty czas pobytu wynikać będzie, że był on krótszy od określonego w umowie, uczelnia zażąda zwrotu nienależnej części stypendium.
Na podstawie wykazu zaliczeń zwracasz się do Dziekana o zaliczenie okresu studiów za granicą.

Uczelniany koordynator:

Marta Szmyt

mail: erasmus@cdv.pl

tel.: 61 27 11 010