00_edukacja.jpg

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Poznań

CEL

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do pracy w zawodzie nauczyciela w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego, punktach przedszkolnych i  nauczyciela klas  I – III szkoły podstawowej. Studia te umożliwiają uzyskanie przygotowania merytorycznego do nauczania wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z obowiązującymi standardami w zakresie przedmiotowym, dydaktycznym i metodycznym. Słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności:

 • do nauczania na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • do indywidualizacji procesu nauczania i dostosowania metod i form pracy do potrzeb uczniów,
 • do prowadzenia zajęć metodami aktywizującymi,
 • potrzebne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań przedszkola i szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania programu edukacji do potrzeb i możliwości dzieci.

UCZESTNICY

Studia adresowane są do osób posiadających:

 • wykształcenie wyższe na poziomie I stopnia (licencjat) lub wyższe na poziomie II stopnia (magisterskie) lub jednolite magisterskie z pedagogiki, edukacji prorozwojowej
 • wykształcenie wyższe na poziomie I stopnia (licencjat) lub magisterskie oraz przygotowanie pedagogiczne (w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 01 sierpnia 2017 r.),

które zamierzają pracować w zawodzie nauczyciela w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych, punktach przedszkolnych oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.

Kandydat powinien się charakteryzować płynną i prawidłową artykulacją. W razie braku pewności prosimy o wcześniejsze zasięgnięcie opinii logopedy.

 

KWALIFIKACJE

Absolwenci tych studiów są przygotowani do pracy:

 • na stanowisku wychowawcy w przedszkolu,
 • nauczyciela-wychowawcy w klasach 1-3 w szkole podstawowej.

Absolwent tych studiów uzyskuje kwalifikacje „nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela nauczania początkowego” (kod: 234201, 234113, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności opracowaną przez MPRiPS) i zdobywa przygotowanie  do nauczania na pierwszym etapie 

PODSTAWA PRAWNA

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin spełniają w wymogi zawarte:

 • w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (z późniejszymi zmianami),
 • w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575)

PROGRAM

Program studiów obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje merytoryczne (z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej) i metodyczne niezbędne do prowadzenia typowych zadań z zakresu nauczania na pierwszym etapie edukacji. Przykładowe zagadnienia poruszane na studiach:

 • Podstawy psychologiczno- pedagogiczne edukacji przedszkolnej wczesnoszkolnej,
 • Metodyka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Dydaktyka kształcenia zintegrowanego
 • Edukacja: polonistyczna, przyrodnicza, matematyczna, zdrowotna i fizyczna, artystyczna, społeczna i komputerowa.

Metody twórcze i aktywizujące rozwój dziecka

 

Liczba semestrów: 3 semestry (listopad 2017r. - 06 lipca 2017r.)
Liczba godzin dydaktycznych: 350
Liczba godzin praktyk: 120 (miejsce odbywania praktyki: przedszkole i klasa 1-3 szkoły podstawowej)
Liczba punktów ECTS: 65

 

Partnerzy kierunku:

Przedszkole nr 163  

"Baśniowy zamek" w Poznaniu

 

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, 
 • egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolia słuchacza z działań praktycznych zrealizownych w ramach studiów.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie - w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.
Zajęcia w ramach III semestru realizowane są także w lipcu, w dni powszednie.
Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego.

WARUNKI REKRUTACJI

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie internetowego formularza  oraz złożenie (najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego) kompletu dokumentów, tj.:
 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o posiadaniu przygotowania pedagogicznego, z wyłaczeniem kierunków doskonalących i kierunku Przygotowanie pedagogiczne (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kserokopia dowodu osobistego (do potwierdzenia najpóźniej na I zjeździe), 
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał nie jest przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
 • kopia suplementu do dyplomu (dla dyplomów wydanych po 1 stycznia 2005r., oryginał nie przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
 • opłata rekrutacyjna w wysokości 300 zł.

Uwaga! W przypadku kierunków, na których wymagane jest przygotowanie pedagogiczne prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego nabycie tych kwalifikacji. Jeśli uprawnienia te wynikają bezpośrednio z dyplomu lub suplementu, nie ma konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Nabór na studia podyplomowe będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. 
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Dokumenty można składać:

 • osobiście w Centrum Obsługi Dydaktyki (COD) Collegium Da Vinci, przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, pokój R038 (parter)
 • lub przesłać listem poleconym na adres:

Collegium Da Vinci
(z dopiskiem COD)
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań

tel.: 61 27 11 100
tel. kom. 697 690 034
rekrutacja@cdv.pl

OPŁATY

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Kandydaci podejmujący studia są zwolnieni z opłaty wpisowej przy zapisie w terminie od 18 maja 2017r. do 30 września 2017r.

Absolwenci CDV otrzymują:

 • zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).
Oplatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie - paragraf Finansowanie nauki).


 

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2017/2018

KIERUNEK

1 RATA

2 RATY

10 RAT

 Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

3600

 1800

 360