kierunki_covery_nagroda-04.jpg

Edukacja prorozwojowa
Studia I stopnia, niestacjonarne

NOWOCZESNA ALTERNATYWA DLA PEDAGOGIKI

Program studiów został stworzony w oparciu o najnowsze wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kierunek nagrodzony w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Akredytacyjnym "Studia z Przyszłością"!

Integracja - łączymy wiedzę ekspertów akademickich z wiedzą i doświadczeniem uznanych w branży edukacyjnej praktyków.

Interdyscyplinarność - dbamy o wszechstronny rozwój naszych studentów dlatego wiedzę pedagogiczną łączymy zagadnieniami z zakresu psychologii, socjologii, nowych mediów i coachingu. Edukacja prorozwojowa to nowoczesna pedagogika!

Innowacyjność  - stosujemy nowe podejście do metodyki nauczania, opartej na ścisłej współpracy studenta z tutorem (wykładowca CDV) i mentorem (przedstawiciel placówki edukacyjnej).

IT - kształcimy nowoczesnych nauczycieli, którzy znają nowe technologie i potrafią je wykorzystywać w swojej codziennej pracy

Specjalizacje

uprawnienia nauczycielskie do pracy w przedszkolach i nauczaniu wczesnoszkolnym

Szkoła przyszłości to miejsce dla elastycznych i świadomych nauczycieli. Chcesz twórczo pracować z dziećmi, mieć satysfakcję z pracy z nimi, odpowiedzialnie wydobywać ich potencjał, być lubianym wychowawcą? A może masz pomysł na nowe narzędzia nauczania, własną szkołę lub przedszkole? To specjalizacja dla Ciebie.

zdobędziesz przygotowanie pedagogiczne zgodne z rozporządzeniem MEN z 2009 roku

Jesteś osobą wrażliwą na potrzeby innych, chcesz wspierać ludzi? Interesujesz się zagadnieniami psychopedagogicznymi? Chcesz pracować z ludźmi na różnych etapach życia i z różnymi potrzebami? Ta specjalizacja jest dla Ciebie.

uprawnienia nauczycielskie do prowadzenia zajęć komputerowych   i edukacji medialnej w ramach nauczania wczesnoszkolnego 

Dzięki niej zdobędziesz kompetencje niezbędne e-nauczycielowi do pracy w wirtualnych środowiskach edukacyjnych, będziesz potrafił w kreatywny sposób wykorzystywać cyfrowe technologie w edukacji dzieci i dorosłych, projektować kursy e-learningowe i materiały multimedialne.

 

 


Z badań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika
, że absolwenci Collegium Da Vinci znajdują pracę w niespełna miesiąc po zakończeniu studiów lub kontynuują pracę rozpoczęta w trakcie nauki.

 


 

Kierunek nagrodzony w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Akredydatycjnym „Studia z Przyszłością”. Zdaniem Komisji konkursowej kierunek jest prowadzony zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi obowiązującymi w szkolnictwie wyższym. Edukacja prorozwojowa to kierunek innowacyjny i dostosowany do potrzeb rynku pracy oraz przekazuje studentom aktualną wiedzę, jak również kreuje umiejętności i kompetencje społeczne poszukiwane przez pracodawców.

Dr Marcin Fabjański - wykładowca Collegium Da Vinci, o tym dlaczego warto podjąć studia na kierunku Edukacja Prorozwojowa

Partnerzy kierunku:
Polski Teatr Tańca
Eurokreator
Fundacja ZAMIASTem
Xerionlab
Setapp
migaj.eu
llidero
Atuty kierunku:
 • 85% zajęć ma formę warsztatów, ćwiczeń, projektów indywidualnych i grupowych oraz wizytacji w placówkach edukacyjnych. Wykłady to niezbędne minimum.

 • Uczysz się od praktyków! Jesteśmy założycielami, szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum akademickiego oraz Akademii Trzeciego Wieku: wiemy, jak uczyć na każdym etapie życia i robimy to z sukcesem od lat!

 • Idziemy z duchem czasu! Dbamy by nasi studenci potrafili wykorzystywać w pracy cyfrowe technologie, projektować kursy e-learningowe i interaktywne materiały dydaktyczne. Na tym polega nowoczesna pedagogika.

 • Dzięki współpracy z partnerami kierunku masz możliwość udziału w kursach certyfikowanych (np. z języka migowego i fonogestów/cued speech).

 • Zwiększamy Twoje szanse na rynku pracy oferując bogaty program praktyk i staży.

 • Jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce, posiadamy własne nowoczesne studio fokusowe. To w nim odbywa się część zajęć praktycznych w ramach tzw. mikronauczania .

 • Studia zaczynasz od praktyki. Pierwszy semestr to wizyty w szkołach. Od samego początku poznajesz środowisko pracy i jego specyfikę, strukturę organizacyjną szkoły. Uczysz się diagnozować i rozwiązywać problemy wychowawcze. Poznajesz własne kompetencje do wykonywania zawodu nauczyciela oraz swoje mocne i słabe strony, a także normy i zasady etyki zawodowej.

Stosujemy nowe podejście do metodyki nauczania, opartej na ścisłej współpracy studenta z tutorem (wykładowca CDV) i mentorem (przedstawiciel placówki edukacyjnej).


Zapraszamy do śledzenia Edukacji Prorozwojowej na FB
facebook.com/EdukacjaProrozwojowa
EDUKACJA ELEMENTARNA
specjalizacja dająca uprawnienia nauczycielskie do pracy w przedszkolach i nauczaniu wczesnoszkolnym

Szkoła przyszłości to miejsce dla elastycznych i świadomych nauczycieli. Chcesz twórczo pracować z dziećmi, mieć satysfakcję z pracy z nimi, odpowiedzialnie wydobywać ich potencjał, być lubianym wychowawcą? A może masz pomysł na nowe narzędzia nauczania, własną szkołę lub przedszkole? To specjalizacja dla Ciebie.

Umiejętności:
 • umiejętność tworzenia zintegrowanych programów edukacyjnych niezbędnych do pracy z dziećmi przedszkolnymi, klas I–III oraz ich wdrażania i ewaluowania

 • kompetencje w zakresie opieki pedagogicznej i profilaktycznej, w tym szczególnie umiejętność pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z uczniem zdolnym

 • wiedza i umiejętności w zakresie monitorowania i diagnozowania potrzeb indywidualnych dziecka oraz grup społecznych

 • kompetencje związane z zarządzaniem jakością placówek opieki nad małym dzieckiem

Wybrane przedmioty:
 • Trening umiejętności wychowawczych

 • Emisja głosu

 • Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • Metodyka edukacji językowej dziecka

 • Metodyka edukacji matematycznej

 • Biopsychiczne uwarunkowania edukacji

 • Stymulacja samorozwoju człowieka

 • Psyche-Soma-Polis w kryzysie

Perspektywy zawodowe:

publiczne i niepubliczne placówki oświatowe (szkoły podstawowe klasy I-III, przedszkola, oddziały przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego), instytucje i placówki opieki nad dzieckiem (żłobki, kluby malucha, kluby dziecięce), nauczyciel domowy, ewaluator programów edukacji

PROFILAKTYKA I PORADNICTWO W EDUKACJI
zdobędziesz przygotowanie pedagogiczne zgodne z rozporządzeniem MEN z 2009 roku

Jesteś osobą wrażliwą na potrzeby innych, chcesz wspierać ludzi? Interesujesz się zagadnieniami psychopedagogicznymi? Chcesz pracować z ludźmi na różnych etapach życia i z różnymi potrzebami? Ta specjalizacja jest dla Ciebie.

Umiejętności:
 • planowanie, organizowanie i ewaluacja działań pomocowych, interweniujących, wspierających dobrostan jednostki i grupy społecznej

 • umiejętności diagnozowania i reagowania na różne potrzeby osób pojawiające się w toku ich rozwoju oraz wynikające ze zmian ich życia i aktywności

 • animowanie działań na rzecz osób i grup społecznych w celu optymalizowania jakości ich życia

 • podejmowanie działań edukacyjnych wobec osób i grup społecznych doświadczających kryzysów

Wybrane przedmioty:
 • Konstruowanie programów profilaktycznych

 • Wsparcie personalne

 • Aktywizowanie środowisk życia jednostki

 • Zasoby ludzkie i projektowanie karier

 • Work-life balance

 • Media a edukacja

 • Socjokulturowe konteksty edukacji

Perspektywy zawodowe:

doradca personalny, opiekun środowiskowy, asesor kompetencji, menedżer projektów szkoleniowych, projektant rozwoju, mentor kształcenia ustawicznego, samodzielny przedsiębiorca w sektorze usług edukacyjnych, placówki oświatowe sektora publicznego i niepublicznego, firmy świadczące usługi profilaktyczne, firmy świadczące usługi doradcze w zakresie rozwoju indywidualnego, ośrodki szkoleniowe

TECHNOLOGIE EDUKACYJNE
uprawnienia nauczycielskie do prowadzenia zajęć komputerowych   i edukacji medialnej w ramach nauczania wczesnoszkolnego

Dzięki tej specjalizacji zdobędziesz kompetencje niezbędne e-nauczycielowi do pracy w wirtualnych środowiskach edukacyjnych, będziesz potrafił w kreatywny sposób wykorzystywać cyfrowe technologie w edukacji dzieci i dorosłych, projektować kursy e-learningowe i materiały multimedialne.

Umiejętności:
 • organizacja  procesu dydaktycznego w modelu edukacji on-line, e-learningu, modelu hybrydowym (blended learning) i m-learningu

 • wiedza na temat sposobów wykorzystywania cyfrowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji,

 • kompetencje merytoryczne, technologiczne i metodyczne związane z administrowaniem, obsługą i zarządzaniem platformami e-learningowymi oraz rozwiązaniami m-learningowymi

 • biegła obsługa profesjonalnego sprzętu i oprogramowania do rejestracji, obróbki i montażu materiałów audiowizualnych oraz e-leraningowych narzędzi autorskich,

 • umiejętności profesjonalnego projektowania, tworzenia kursów e-learningowych, m-learningowych, a także multimedialnych oraz interaktywnych materiałów dydaktycznych

 • kreowanie relacji społecznych i zarządzanie wizerunkiem podmiotów działających w branży edukacyjnej.

Wybrane przedmioty:
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji

 • Warsztaty e-learningowe i m-learningowe

 • Social media i ePR w edukacji

 • Nowe technologie w edukacji specjalnej

 • Edukacja medialna

 • Grywalizacja z elementami projektowania gier edukacyjnych

 • Teoria działalności edukacyjnej

Perspektywy zawodowe:

nauczyciel zajęć komputerowych i edukacji medialnej w szkole podstawowej (klasy I-III), specjalista ds e-learningu i m-learningu, projektant i metodyk kursów on-line, konsultant edukacyjny ds. nowych mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych

Studia stacjonarne:


Semestr Igodziny
Moduł ogólny I 20
Wychowanie fizyczne 20
Biopsychiczne uwarunkowania edukacji 100
Filozoficzne podstawy edukacji 50
Socjokulturowe konteksty edukacji 100
Semestr IIgodziny
Wychowanie fizyczne 20
Empiryczne podstawy działalności edukacyjnej 50
Teoria działalności edukacyjnej 100
Media a edukacja 50
Profesjonalizacja działalności edukacyjnej I 25
Moduł językowy 40
Moduł technologiczny 15
Semestr IIIgodziny
Psyche-Soma-Polis w kryzysie 100
Profesjonalizacja działalności edukacyjnej II 25
Moduł do wyboru 50
Moduł językowy 40
Moduł technologiczny 15
Praktyki zawodowe 120
Semestr IVgodziny
Moduły specjalizacyjne 100
Profesjonalizacja działalności edukacyjnej III 50
Moduł do wyboru 50
Moduł językowy 40
Praktyki zawodowe 120
Semestr Vgodziny
Przedsiębiorczość w edukacji 100
Praktyki zawodowe 120
Moduły specjalizacyjne 100
Semestr VIgodziny
Moduły specjalizacyjne 220
Moduł do wyboru 50

Przykładowe moduły

semestr letnigodziny
Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych 50
Savoir-vivre w pracy i w życiu 50
International Studies 50
Fundusze strukturalne 50
Efektywne zarządzanie czasem i organizacja 50
Język obcy I 50
Wychowanie fizyczne 50
semestr zimowygodziny
Aktywność zawodowa a zdrowie 50
Civil Society 50
Prawo w zarządzaniu 50
Język obcy II 50
Psychologia rynków pieniężnych i kapitałowych 50
Public Relations 50
Specjalność Edukacja elementarnagodziny
Metodyka edukacji elementarnej I 90
Warsztat kompetencji pedagogicznych 60
Metodyka edukacji elementarnej II 90
Projekt zespołowy I 10
Integracja procesów i środowisk edukacyjnych 90
Projekt zespołowy II 10
Metodyka edukacji elementarnej III 120
Technologie edukacyjnegodziny
Moduł kompetencji informacyjno-komunikacyjnych 95
Moduł kompetencji podstawowych: wprowadzenie w świat mediów i technologii 60
Moduł kompetencji medialnych 60
Moduł kompetencji e-learningowych i m-learningowych 30
Projekt zespołowy I 10
Warsztaty e-learningowe i m-learningowe 60
Nowe technologie w edukacji i dla edukacji 60
Projekt zespołowy II 10
Profilaktyka i poradnictwo w edukacjigodziny
Uwarunkowania jakości życia 100
Metodyka wspierania jakości życia jednostki 100
Projekt zespołowy I 10
Kompetencje animatora rozwoju 100
Projekt zespołowy II 10
Stymulacja samorozwoju człowieka 50
Rynek usług well-being 50

Studia niestacjonarne:


Semestr Igodziny
Moduł ogólny I 20
Biopsychiczne uwarunkowania edukacji 90
Filozoficzne podstawy edukacji 30
Socjokulturowe konteksty edukacji 60
Semestr IIgodziny
Wychowanie fizyczne 10
Empiryczne podstawy działalności edukacyjnej 30
Teoria działalności edukacyjnej 60
Media a edukacja 30
Profesjonalizacja działalności edukacyjnej I 15
Moduł językowy 30
Moduł technologiczny 15
Semestr IIIgodziny
Psyche-Soma-Polis w kryzysie 60
Profesjonalizacja działalności edukacyjnej II 15
Moduł do wyboru 30
Moduł językowy 30
Moduł technologiczny 15
Praktyki zawodowe 120
Semestr IVgodziny
Moduły specjalizacyjne 90
Profesjonalizacja działalności edukacyjnej III 30
Moduł do wyboru 30
Moduł językowy 30
Praktyki zawodowe 120
Semestr Vgodziny
Przedsiębiorczość w edukacji 60
Praktyki zawodowe 120
Moduły specjalizacyjne 70
Semestr VIgodziny
Moduły specjalizacyjne 145
Moduł do wyboru 30

Przykładowe moduły

semestr letnigodziny
Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych 30
Savoir-vivre w pracy i w życiu 30
International Studies 30
Fundusze strukturalne 30
Efektywne zarządzanie czasem i organizacja 30
Język obcy I 30
Wychowanie fizyczne 30
semestr zimowygodziny
Aktywność zawodowa a zdrowie 30
Civil Society 30
Prawo w zarządzaniu 30
Język obcy II 30
Psychologia rynków pieniężnych i kapitałowych 30
Public Relations 30
Specjalność Edukacja elementarnagodziny
Metodyka edukacji elementarnej I 60
Warsztat kompetencji pedagogicznych 30
Metodyka edukacji elementarnej II 60
Projekt zespołowy I 10
Integracja procesów i środowisk edukacyjnych 60
Projekt zespołowy II 10
Metodyka edukacji elementarnej III 75
Technologie edukacyjnegodziny
Moduł kompetencji informacyjno-komunikacyjnych 60
Moduł kompetencji podstawowych: wprowadzenie w świat mediów i technologii 40
Moduł kompetencji medialnych 60
Moduł kompetencji e-learningowych i m-learningowych 30
Projekt zespołowy I 10
Warsztaty e-learningowe i m-learningowe 60
Nowe technologie w edukacji i dla edukacji 60
Projekt zespołowy II 10
Profilaktyka i poradnictwo w edukacjigodziny
Uwarunkowania jakości życia 60
Metodyka wspierania jakości życia jednostki 60
Projekt zespołowy I 10
Kompetencje animatora rozwoju 60
Projekt zespołowy II 10
Stymulacja samorozwoju człowieka 30
Rynek usług well-being 30

Pedagożka, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Związana z tą Uczelnią do 2000 roku. W latach 2000-2015 pracowała w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Kierowała Zakładem Badań nad Rozwojem  Profesjonalnym Nauczycieli oraz Zakładem Pedeutologii (2005-2015). Pełniła funkcje  prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą (2003-2012) oraz prorektora ds. nauki (2012-2015). Uczestniczy w pracach programowych w zakresie europejskich doktoratów profesjonalnych dla nauczycieli (EDiTE/Horyzont 2020). Jest członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Brała udział w pracach Komitetu Rozwoju Polskiej Edukacji Narodowej PAN przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Pedagogicznym. Od 2012 roku pełni funkcję redaktorki naczelnej wydawanego we współpracy Towarzystwa z DSW Forum Oświatowego. Jest także członkiem rad programowych kilku innych punktowanych czasopism pedagogicznych. Należy do ISCAR-a - międzynarodowego stowarzyszenia badaczy lokujących swe projekty w perspektywie społeczno-kulturowej. . Jest autorką wyróżnionych nagrodami ministrów podręczników akademickich, kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz kilku ekspertyz w zakresie współpracy szkół z uczelniami w edukacji

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Adiunkt w Collegium Da Vinci w Poznaniu, koordynator do spraw praktyk na kierunku Pedagogika.

Ukończyła studia na kierunku Pedagogika, w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej na Wydziale Nauk Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła kurs dla wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, brała udział w szkoleniach z coachingu, diagnozy pedagogicznej, kompetencji miękkich, kinezjologii a także z efektywnego nauczania czy zarządzania czasem.

Praktykę zawodową zdobywała między innymi u pedagoga szkolnego w szkole podstawowej i liceum, w Środowiskowym Domu Samopomocy jako wychowawca- opiekun, w świetlicy szkolnej jako wychowawca, na koloniach letnich i zimowiskach jako opiekun-wychowawcy, opiekunka dziecięca. Członek Stowarzyszenia Oświatowego im. D. Chłapowskiego w Kościanie i Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Zainteresowania naukowe oscylują wokół rodziny (życie rodzinne, funkcjonowanie rodziny, procesy zachodzące w rodzinie), ról rodzinnych (ojciec, matka, dziecko, dziadkowie), relacji rodzinnych, wsparciem, mentoringiem, tutoringiem i coachingiem rodzicielskim a także rozwojem człowieka w biegu życia, jego edukacji i wychowania, opieki rozwojowej i systemu opieki nad małym dzieckiem oraz problematyką aksjologiczną i etyczną w działalności pedagoga i psychologa.

Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu poradnictwa rodzinnego i edukacyjnego.

Autorka monografii pt. „Rola ojca w poglądach i planach życiowych młodych mężczyzn” oraz licznych publikacji o tematyce mieszczącej się w obszarze wyżej wymienionych zainteresowań.

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie: pedagogika, specjalność: pedagogika medialna. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauczyciel akademicki, certyfikowany tutor, dziennikarz muzyczny i animator kultury. W latach 2005-2015 pracował w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, gdzie współtworzył pierwszą w Polsce specjalizację dziennikarską o profilu muzycznym oraz realizował badania naukowe w obszarze edukacyjnych zastosowań mediów. Aktualnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów Collegium Da Vinci w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. psychologię i pedagogikę mediów, dziennikarstwo muzyczne, media i komunikację społeczną, e-learning, m-learning, b-learning, u-learning, nowe media, media interaktywne i społecznościowe, kulturę popularną, PR i kreowanie wizerunku, organizację i zarządzanie mediami.
Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz monografii pt. „E-learning. Kultura studiowania w przestrzeni sieci” i ponad 1000-ca godzin audycji radiowych.

Profesor nadzwyczajny Collegium Da Vinci, doktor habilitowany nauk społecznych i humanistycznych, teolog, pedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog, historyk. Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.  Od ponad dwudziestu lat związany z różnego rodzaju działaniami edukacyjnymi (nauczyciel, pedagog, dyrektor szkoły, dziekan). Jego profil naukowy oscyluje wokół: pedagogiki specjalnej, zwłaszcza surdopedagogiki, resocjalizacji oraz pedagogiki religii. Jest autorem czterech pozycji monograficznych, podejmujących problematykę osób niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i wykluczonych oraz antropologiczno-teologicznych uwarunkowań procesu wychowania. Podręcznika metodycznego przeznaczonego dla dzieci głęboko niesłyszących opracowanego według autorskiej metody Szybkiego wzbogacania kompetencji językowo-pojęciowych. Redaktorem  opracowań wieloautorskich, a także wielu artykułów naukowych polskich i zagranicznych. Organizatorem konferencji naukowych i sympozjów poświęconych głównie  problemom osób niepełnosprawnych. Instruktorem i transliteratorem metody fonogestów (Cued Speech) umożliwiającej komunikowanie się z  osobami niesłyszącymi. W roku akademickim 2013/2014 otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania asygnowany przez Ministra Edukacji Narodowej w Warszawie, oraz Srebrny Medal za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Recenzent merytoryczny czasopisma „Rozprawy Społeczne/ Social Dissertations” PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Członkiem Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych Państwowej Akademii Nauk. 

Marcin Fabjański - Trener, Pisarz, Autor filmów dokumentalnych Autor pierwszego polskiego poradnika praktyki filozoficznej „Stoicyzm Uliczny” i książki „Zaufaj życiu. Nie zakochuj się w przelatującym wróblu”. Twórca unikalnych szkoleń i autorytet z zakresu filozofii życia i treningu mentalnego. Pisarz i autor filmów dokumentalnych nagrodzony między innymi Grand Pressem i nagrodami Independent Press Association w Nowym Jorku. W magazynie „Coaching” prowadzi autorską rubrykę „Metafizyka dla neurotyka”, w „Dużym Formacie” felieton „Architektura emocji”. Regularnie pisze do Magazynu Świątecznego „Gazety Wyborczej” i „Forbesa.” Twórca Szkoły Filozofii Dostrojenia do Procesu Życia: www.selfoff.com.

 

 

 

Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania naukowe to głównie socjologia i antropologia popkultury oraz psychologia ewolucyjna i pozytywna. Prócz tekstów ściśle naukowych, zajmuje się również popularyzowaniem nauki. Pisał m.in. do „Dużego Formatu”, „Pressu”, „Logo”. Obecnie współpracuje z „Odrą” oraz „Charakterami”. Jest również stałym publicystą magazynu life-style "(Slow)".

Jest autorem książek „Kłamię, więc jestem”, pionierskiego na polskim gruncie opracowania poświęconego rozwojowi modułu teorii umysłu i jego wpływu na funkcjonowanie społeczne dzieci w wieku przedszkolnym oraz "Samotnego hulaki", pracy poświęconej funkcjonowaniu umysłu w popkulturze. Współautor „Nagiej małpy przed telewizorem”, odsłaniającej psycho-ewolucyjne kulisy funkcjonowania popkultury. Uczestnik kilku projektów badawczych, m.in. International Sexuality Description ProjectThe Poles’ image of Germany (PBS DGA), czy badań oferty kulturalnej w Toruniu.

Zajmował się również profesjonalną analizą mediów i sporządzaniem raportów wizerunkowych dla dużych podmiotów. Prywatnie bibliofil, meloman (fan Marthy Argerich i Jana Sebastiana Bacha), nie stroniący od jazzu i IDM. Wielbiciel prozy Kurta Vonneguta, Michela Houellebecq'a, Markiza de Sade oraz serialu „South Park”, koneser-amator piw pszenicznych i belgijskich lambików.

 

Pedagożka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W latach 2000-2014 adiunkt w Zakładzie Pedeutologii w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.
Zajmuje się badaniami interwencyjnymi i rozwojowymi inspirowanymi teorią kulturowo-historyczną, teorią działalności, pedagogiką dialogiczną i filozofią dialogu. Od wielu lat współpracuje z nauczycielami w projektach rozwojowych, wspiera osoby związane z szeroko rozumianą edukacją we wzmacnianiu ich kompetencji do bycia Autorem własnej praktyki zawodowej oraz kreowania nowych sposobów działań.
Od 2008 roku współpracuje w sieci badaczy International Society for Cultural and Activity Research (ISCAR). W latach 2012-2014 sekretarz Forum Oświatowego.
Autorka i współautorka kilku książek i wielu artykułów naukowych.

 

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • dostarczyć do Biura Rekrutacji niezbędne dokumenty.

formularz

Rekrutacja w 3 krokach

KROK 1

Przygotuj potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • świadectwo maturalne
 • zdjęcie w wersji cyfrowej

KROK 2

Wypełnij formularz rekrutacyjny. Po wypełnieniu formularza, w KROKU 2, otrzymasz dostęp do wszystkich wymaganych dokumentów.

KROK 3

Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

A) osobiście

Wówczas wszystkie formularze i umowa o kształceniu zostaną wydrukowane przez pracownika biura.

Pamiętaj zabierz ze sobą:  

 • dowód osobisty
 • kserokopię świadectwa dojrzałości oraz oryginał lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości do wglądu
 • kserokopię dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303)

B) przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem biuro rekrutacji)

UWAGA! Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Pamiętaj aby podpisać dokumenty!


Sprawdź, czy skompletowałeś wszystkie dokumenty:

 • kserokopia dowodu osobistego
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (UWAGA! oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią musisz dostarczyć do wglądu lub przesłać pocztą. Oryginały dokumentów są zwracane przez biuro rekrutacji.)
 • podpisane podanie do Rektora – do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • podpisaną ankietę osobową ze zdjęciem w wersji cyfrowej (wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów) - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • kserokopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303)
 • dwa podpisane egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ LUB NAPISZ!

tel.: 61 27 11 100/101/102
rekrutacja@cdv.pl

Dr Marta Holeksa
Wykładowca na kierunku edukacja prorozwojowa,
doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki

„Edukacja prorozwojowa to wyraz innowacyjnego spojrzenia na pedagogikę i jej znaczenie we współczesnym świecie. Dzięki wyjątkowemu treningowi kreatywności, empatii i ekspresji absolwenci kierunku zdobędą wyjątkowe zdolności twórczego myślenia, komunikacji i umiejętności budowania pozytywnych relacji międzyludzkich”. 

Ewa Socha
Dyrektor Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Akademickiego Da Vinci

„Nauczyciele odgrywają kluczową rolę w kształceniu edukacyjnych postaw dzieci, dlatego tak ważne jest wyposażenie ich w praktyczne umiejętności pozwalające prawidłowo kreować proces edukacyjny. W naszej szkole studenci edukacji prorozwojowej, w ramach praktyk i staży, nabędą umiejętności kreatywnego prowadzenia zajęć. Pełniąc funkcję nauczyciela wspierającego, nauczą się, jak kształtować swoje relacje z dziećmi i ich rodzicami. Poznają różnorodne funkcje szkoły oraz możliwości współpracy z lokalnym środowiskiem. To unikatowa możliwość zweryfikowania swojej wiedzy teoretycznej w praktyce szkolnej”.

Paulina Wycichowska
Tancerka, pedagog tańca, choreografka

„Edukacja prorozwojowa to kierunek dający znakomite podstawy do pracy z ludźmi na różnych etapach rozwoju. Dzięki niemu nie tylko będziesz mieć możliwość pracy w przedszkolu czy szkole, ale także zrozumiesz, gdzie kryje się ludzki potencjał, i nauczysz się, jak go wydobywać. Dowiesz się, jak projektować szkolenia, jak prowadzić firmę szkoleniową, jak badać potrzeby klientów i uczniów, jak skutecznie pracować z drugą osobą”.

Paweł Flieger
Business development manager w Setapp sp. z o.o., wykładowca na kierunku edukacja prorozwojowa

„Cyfrowa rewolucja trwa, zmieniając oblicze rynku edukacyjnego. Pojawiają się nowe możliwości i potrzeby na styku technologii i nauczania, a wiedza pedagogiczno-edukacyjna znajduje zastosowanie na wielu nowych obszarach. Osoby, które opanują umiejętność tworzenia angażujących doświadczeń edukacyjnych, zyskają ogromne możliwości na współczesnym rynku pracy. Przed absolwentami tego kierunku otwierają się niespotykane dotąd perspektywy rozwoju zawodowego, chociażby w dynamicznie rozwijającej się branży mobilnych aplikacji edukacyjnych”. 

 

 

 

Ceny studiów obowiązujące w roku akademickim 2016/2017

Rekrutacja trwa! Skontaktuj się z Biurem Rekrutacji!

KierunekForma studiówCzas trwania w latachTrybCzesne płatne za rok z góryCzesne płatne za semestrCzesne płatne w 12 ratach
EDUKACJA PROROZWOJOWA Studia I stopnia 3 Niestacjonarny 4800 2400 400

Za co płacisz?
 • zajęcia prowadzą uznani na rynku specjaliści i praktycy
 • pracujesz w małych grupach
 • nad Twoim rozwojem czuwa mentor i tutor
 • zajęcia z tzw. mikronauczania prowadzone w nowoczesnej fokusowni
 • realne wsparcie Biura Karier w poszukiwaniu praktyk, staży i pracy
 • liczne zajęcia dodatkowe w postaci warsztatów i konferencji
 • udział w projektach edukacyjnych