edupro1.png

Edukacja prorozwojowa
Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

CZYM JEST EDUKACJA PROROZWOJOWA

Edukacja prorozwojowa to innowacyjny kierunek, nagrodzony w roku akademickim 2015/2016 w Ogólnopolskim Konkursie „Studia z Przyszłością” za innowacyjność oraz najwyższe standardy jakościowe obowiązujące w szkolnictwie wyższym. Łączy w sobie wiedzę z wielu dziedzin: pedagogiki, psychologii, socjologii i nowych mediów.

Kierunek przygotowuje nowoczesnych edukatorów, opiekunów, wychowawców i nauczycieli którzy potrafią myśleć i działać kreatywnie, wiedzą, jak aktywizować środowiska edukacyjne, i elastycznie korzystają z szerokiego wachlarza różnorodnych podejść i metod (coachingu i tutoringu). Rozumiejąc procesy i mechanizmy rozwoju, potrafią wprowadzać zmiany w praktyce edukacyjnej. Wybierając edukację prorozwojową, zdobędziesz przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia umożliwiające podjęcie pracy zarówno w systemie edukacji, jak i prywatnych usługach edukacyjnych.

NOWOCZESNA ALTERNATYWA DLA PEDAGOGIKI

 

zapisz się

JAKĄ SPECJALIZACJĘ POWINIENEŚ WYBRAĆ:
Edukacja Elementarna

Specjalizacja daje uprawnienia nauczycielskie do pracy w przedszkolach i klasach I-III zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.

Opieka i wychowanie

Specjalizacja daje uprawnienia do zawodu opiekuna-wychowawcy (kod: 235914, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności opracowaną przez MPRiPS) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r.

Technologie Edukacyjne

Zdobędziesz uprawnienia nauczycielskie do prowadzenia zajęć komputerowych i edukacji medialnej w ramach nauczania wczesnoszkolnego.


Program studiów został stworzony w oparciu o najnowsze wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kierunek nagrodzony w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Akredytacyjnym "Studia z Przyszłością"!

Integracja - łączymy wiedzę ekspertów akademickich z wiedzą i doświadczeniem uznanych w branży edukacyjnej praktyków.

Interdyscyplinarność - dbamy o wszechstronny rozwój naszych studentów dlatego wiedzę pedagogiczną łączymy zagadnieniami z zakresu psychologii, socjologii, nowych mediów i coachingu. Edukacja prorozwojowa to nowoczesna pedagogika!

Innowacyjność  - stosujemy nowe podejście do metodyki nauczania, opartej na ścisłej współpracy studenta z tutorem (wykładowca CDV) i mentorem (przedstawiciel placówki edukacyjnej).

IT - kształcimy nowoczesnych nauczycieli, którzy znają nowe technologie i potrafią je wykorzystywać w swojej codziennej pracy

CIEKAWA W CDV

aleskandra teperek

 

"Chcę być nauczycielką, która potrafi podsycić w dzieciach ciekawość świata, pokazać, że jest on fascynującym miejscem, pełnym wyzwań, dającym wiele możliwości. Zależy mi na połączeniu doświadczenia z pracy ze zwierzętami z nauczaniem dzieci. Studia pozwalają mi się rozwijać w tym kierunku".

Aleksandra TeperekStudentka kierunku Edukacja Prorozwojowa

Przeczytaj cały wywiad z Aleksandrą

 

 

 

JAK ZORGANIZOWANA JEST NAUKA I KTO BĘDZIE CIĘ UCZYŁ?
 • 85% zajęć ma formę warsztatów, ćwiczeń, projektów indywidualnych i grupowych oraz praktyk w placówkach edukacyjnych m.in. w szkołach Da Vinci (szkole podstawowej, gimnazjum i liceum).
 • Będą Cię uczyć zarówno eksperci akademiccy, jak również uznani praktycy w obszarze szeroko rozumianej edukacji.
 • W toku nauki towarzyszyć Ci będzie dwóch opiekunów: tutor (wykładowca CDV) i mentor (praktyk z placówki oświatowej), z którymi będziesz konsultować i omawiać zagadnienia związane z nauką i praktyką zawodową.
 • Pracę dyplomową możesz przedstawić w alternatywnej formie, np. portfolio lub studium projektowego – samodzielnie lub w zespole studentów, przy udziale uczelnianego tutora i mentora, wypracowując wspólnie rozwiązania konkretnych problemów.
 • Umożliwimy Ci udział w certyfikowanych kursach, np. z języka migowego i fonogestów (cued speech), służących do komunikacji z ludźmi z wadami słuchu.
 • Podczas nauki będziesz wykorzystywać nowoczesne technologie cyfrowe.
 • Jako studentka/student CDV otrzymasz bezpłatnie pakiet najnowszego oprogramowania Microsoft Office.
 • Chcemy, aby studenci mogli rozwijać się całościowo i zgodnie ze swoją wizją, dlatego oprócz specjalizacji możesz wybrać dodatkowe przedmioty związane z innymi kierunkami dostępnymi w Collegium Da Vinci, m.in. grafiką, informatyką, mediaworkingiem, doradztwem i coachingiem,zarządzaniem kreatywnym.
Zapraszamy do śledzenia Edukacji Prorozwojowej na FB
facebook.com/EdukacjaProrozwojowa
Stosujemy nowe podejście do metodyki nauczania, opartej na ścisłej współpracy studenta z tutorem (wykładowca CDV) i mentorem (przedstawiciel placówki edukacyjnej).


zapisz się

PARTNERZY KIERUNKU:
Polski Teatr Tańca
Eurokreator
Fundacja ZAMIASTem
Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu
Setapp
migaj.eu
Fundacja Rozwoju Motylarnia
llidero
Fundacja Zaawansowanych Technologii
Przedszkole w Zielińcu
Stowarzyszenie ETAP
Wydawnictwo Media Rodzina
Żłobek Raj Maluszka
Learing Systems Poland S.A.
SELF Przyjazne Terapie
Przedszkole Montessori "Przystań Odkrywców"
Poznańska Pracownia Psychoteroapii
Zespół Szkół nr 4 "Łejery"
DOJI Educational Innovations
Fundacja Kolegium Tutorów
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwarte Drzwi
Wydawnictwo Media Rodzina
 Fundacja Świadoma Edukacja
EDUKACJA ELEMENTARNA

Jeśli chcesz:

 • otrzymać najnowszą wiedzę z zakresu rozwoju i uczenia się dziecka
 • zastosować w praktyce nowoczesne metody kształcenia
 • samodzielnie budować programy edukacyjne, nastawione na całościowy rozwój ucznia
 • pracować jako nauczyciel wychowania przedszkolnegonauczyciel nauczania początkowego, opiekun-wychowawca małego dziecka w żłobku i klubie malucha.
Umiejętności:
 • umiejętność tworzenia zintegrowanych programów edukacyjnych niezbędnych do pracy z dziećmi przedszkolnymi, klas I–III oraz ich wdrażania i ewaluowania

 • kompetencje w zakresie opieki pedagogicznej i profilaktycznej, w tym szczególnie umiejętność pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z uczniem zdolnym

 • wiedza i umiejętności w zakresie monitorowania i diagnozowania potrzeb indywidualnych dziecka oraz grup społecznych

 • kompetencje związane z zarządzaniem jakością placówek opieki nad małym dzieckiem

Wybrane przedmioty:
 • Trening umiejętności wychowawczych

 • Emisja głosu

 • Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • Metodyka edukacji językowej dziecka

 • Metodyka edukacji matematycznej

 • Biopsychiczne uwarunkowania edukacji

 • Stymulacja samorozwoju człowieka

 • Psyche-Soma-Polis w kryzysie

Perspektywy zawodowe:

publiczne i niepubliczne placówki oświatowe (szkoły podstawowe klasy I-III, przedszkola, oddziały przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego), instytucje i placówki opieki nad dzieckiem (żłobki, kluby malucha, kluby dziecięce), nauczyciel domowy, ewaluator programów edukacji

OPIEKA I WYCHOWANIE

Jeśli chcesz:

 • otrzymać najnowszą wiedzę z zakresu rozwoju człowieka
 • poznać w praktyce nowoczesne formy i metody pracy opiekuńczej
 • poznać zasady działania organizacji pomocy społecznej
 • projektować działania opiekuńczo-wychowawcze i pomocowe
 • pracować w placówkach i organizacjach: oświatowych (pedagog szkolny, świetlica, internat); opiekuńczo-wychowawczych (wychowawca w domu dziecka, w pogotowiu opiekuńczym); edukacji i kultury dla dzieci (wychowawca w świetlicy środowiskowej, ognisku wychowawczym); pomocy społecznej (doradca w poradni psychologiczno-pedagogicznej, ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, ośrodku interwencyjnym i opieki nad osobami starszymi); pożytku publicznego.

Umiejętności:

 • planowanie, organizowanie i ewaluacja działań pomocowych, interweniujących, wspierających dobrostan jednostki i grupy społecznej

 • umiejętności diagnozowania i reagowania na różne potrzeby osób pojawiające się w toku ich rozwoju oraz wynikające ze zmian ich życia i aktywności

 • animowanie działań na rzecz osób i grup społecznych w celu optymalizowania jakości ich życia

 • podejmowanie działań edukacyjnych wobec osób i grup społecznych doświadczających kryzysów

Wybrane przedmioty:
 • Konstruowanie programów profilaktycznych

 • Wsparcie personalne

 • Aktywizowanie środowisk życia jednostki

 • Zasoby ludzkie i projektowanie karier

 • Work-life balance

 • Media a edukacja

 • Socjokulturowe konteksty edukacji

Perspektywy zawodowe:

doradca personalny, opiekun środowiskowy, asesor kompetencji, menedżer projektów szkoleniowych, projektant rozwoju, mentor kształcenia ustawicznego, samodzielny przedsiębiorca w sektorze usług edukacyjnych, placówki oświatowe sektora publicznego i niepublicznego, firmy świadczące usługi profilaktyczne, firmy świadczące usługi doradcze w zakresie rozwoju indywidualnego, ośrodki szkoleniowe

TECHNOLOGIE EDUKACYJNE

Jeśli chcesz:

 • nauczyć się w kreatywn sposób wykorzystywać cyfrowe technologie w edukacjidzieci i dorosłych
 • projektować i wdrażać kursy e-learningowe i m-learningowe (na urządzenia mobilne) oraz tworzyć materiały multimedialne
 • biegle posługiwać się profesjonalnym sprzętem i oprogramowaniem do rejestracji, obróbki i montażu materiałów audiowizualnych
 • nabyć praktyczne umiejętności zarządzania wizerunkiem podmiotów działających w branży edukacyjnej
 • pracować jako nauczyciel zajęć komputerowych i edukacji medialnej w ramach nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego, specjalista ds. e-learningu i m-learningu, projektant i metodyk kursów online, konsultant edukacyjny ds. nowych mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Umiejętności:

 • organizacja  procesu dydaktycznego w modelu edukacji on-line, e-learningu, modelu hybrydowym (blended learning) i m-learningu

 • wiedza na temat sposobów wykorzystywania cyfrowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji,

 • kompetencje merytoryczne, technologiczne i metodyczne związane z administrowaniem, obsługą i zarządzaniem platformami e-learningowymi oraz rozwiązaniami m-learningowymi

 • biegła obsługa profesjonalnego sprzętu i oprogramowania do rejestracji, obróbki i montażu materiałów audiowizualnych oraz e-leraningowych narzędzi autorskich,

 • umiejętności profesjonalnego projektowania, tworzenia kursów e-learningowych, m-learningowych, a także multimedialnych oraz interaktywnych materiałów dydaktycznych

 • kreowanie relacji społecznych i zarządzanie wizerunkiem podmiotów działających w branży edukacyjnej.

Wybrane przedmioty:
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji

 • Warsztaty e-learningowe i m-learningowe

 • Social media i ePR w edukacji

 • Nowe technologie w edukacji specjalnej

 • Edukacja medialna

 • Grywalizacja z elementami projektowania gier edukacyjnych

 • Teoria działalności edukacyjnej

Perspektywy zawodowe:

nauczyciel zajęć komputerowych i edukacji medialnej w szkole podstawowej (klasy I-III), specjalista ds e-learningu i m-learningu, projektant i metodyk kursów on-line, konsultant edukacyjny ds. nowych mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych

ALEKSANDRA TEPEREK - studentka kierunku edukacja prorozwojowa

teperekCo Cię ciekawi i pasjonuje?

Uwielbiam podróżować, badać nowe tereny. Zwiedziłam większość krajów Europy, podróżowałam przez węgierskie pola słoneczników, zbierałam winogrona we francuskich winnicach, schodziłam rumuńskie i słowackie góry, litewskie lasy i kanaryjskie plaże, jednak moim ulubionym miejscem są Bieszczady, gdzie w ostatnim sezonie wraz ze znajomymi prowadziliśmy schronisko górskie o wyjątkowym klimacie. Każdy czuje się tam swobodnie z dala od zgiełku miasta.

Dlaczego wybrałaś edukację prorozwojową w CDV?

Jestem technikiem weterynarii, pracowałam w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym, gdzie wiele nauczyłam się o zachowaniu i życiu zwierząt, a także o ich relacjach z ludźmi. Prowadziłam też zajęcia dla dzieci na farmie agroturystycznej z udziałem oswojonych zwierząt gospodarskich. Zachwyciły mnie entuzjazm i ciekawość dzieci, a praca z nimi, choć pełna wyzwań, dała mi dużo satysfakcji. Edukacja prorozwojowa przekonała mnie innowacyjnym podejściem do szkolnictwa, otwartością na potrzeby ucznia i nowoczesnym podejściem do technologii informatycznych w procesie nauczania.

Czym chciałabyś zajmować się w przyszłości?

Chcę być nauczycielką, która potrafi podsycić w dzieciach ciekawość świata, pokazać, że jest on fascynującym miejscem, pełnym wyzwań, dającym wiele możliwości. Zależy mi na połączeniu doświadczenia z pracy ze zwierzętami z nauczaniem dzieci. Studia pozwalają mi się rozwijać w tym kierunku. Być może w przyszłości otworzę leśne przedszkole pielęgnujące więzi człowieka z przyrodą. Nastawiam się na ekologiczną edukację. Oczywiście w dalszym ciągu chciałabym podróżować, tym razem poza kontynent europejski, marzy mi się Azja: Tajlandia, Malezja, Nepal, Laos.

Co Cię kręci poza edukacją i naturą?

Interesują mnie sztuka, taniec i śpiew. Ćwiczę amatorsko taniec poi, biały śpiew w muzyce ludowej, a kiedy tęsknię za latem i sielskimi krajobrazami, chwytam za pędzle i maluję obrazy.

Co najbardziej lubisz na naszej uczelni?

Podejście do studentów. Wykładowca wchodzi z nami w dialog, traktując nas jak dorosłych, samodzielnie rozumujących ludzi, dzięki temu przyswajanie trudnych zagadnień jest dla mnie naturalnym procesem i nauka staje się przyjemnością. Podoba mi się, że CDV jest otwarte na studentów i dostosowuje się do naszych potrzeb.

dr BEATA ZAMORSKA - wykładowczyni na kierunku edukacja prorozwojowa

zamorskaCo jest dla mnie ważne w nauczaniu?

Nauczanie, a raczej współpraca ze studentami daje po prostu „frajdę” towarzyszenia w myśleniu i rozwoju. Nie tylko chodzi o stawianie pytań i podawanie tekstów, idei do przedyskutowania, ale również o wspólne szukanie odpowiedzi. Specyfiką pedagogiki jest to, że raz udzielone odpowiedzi nigdy nie są ostateczne, zmieniają się konteksty, powstają nowe pytania, przez które testujemy teorie, a jednocześnie potrzebujemy teorii, aby zrozumieć procesy doświadczane w praktyce.

Najlepsze w mojej pracy jest to, że tak dużo się uczę od studentów: nierzadko zdumiewają mnie oryginalnymi spojrzeniami na dobrze znane koncepcje, odsłaniają mi perspektywy, o których sama dotąd nie pomyślałam, kreują całkowicie nowe pomysły rozwiązań, działań i przynoszą pytania, które otwierają nowe przestrzenie myślenia i poszukiwania.

Co mnie kręci w mojej pracy?

Pytania, na które dziś nie znam odpowiedzi.

Zajmuję się badaniami interwencyjnymi, związanymi ze zmianą społeczną. Za każdym razem „wchodzę na nieznany teren”, gdzie każdy krok jest ekscytujący: od zrozumienia jak ludzie myślą i działają po wspólne wypracowywanie zmiany.

Ostatnie ponad półtora roku spędziłam w klubie młodzieżowym, który wspólnie założyliśmy i prowadziliśmy z chłopakami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Był to czas badawczo i osobiście niezwykle cenny. Zapraszaliśmy do projektów wiele osób, zarówno ze środowiska młodzieży (sąsiadów, znajomych, rodziny, nauczycieli), jak i ze środowisk im dotąd nieznanych takich jak dziennikarze, filmowcy, radni miasta, naukowcy, sportowcy,… Działo się dużo, intensywnie, czasem burzliwie.

Bardzo ważna jest dla mnie możliwość stałego przedyskutowywania „gorących wątków” z naszych prac na dynamicznie działającym forum badaczy ISCAR (International Society for Cultural-historical Activity Research).

Myślę, że inspiracja i napęd do pracy tworzy się na pograniczu spotkań z ludźmi w różnych sytuacjach: praktyki edukacyjnej, rozmów ze studentami i współpracy w międzynarodowej sieci badaczy, gdzie w dynamice dyskusji, czasem sporów wykluwają się nowe pomysły. Dlatego tak ważne są dla mnie Kongresy ISCAR, na których mogę nie tylko poddać pod dyskusje nasze prace, przyjrzeć się temu jak pracują inni w różnych częściach świata, ale również mogę uczestniczyć poszukiwaniu rozwiązywania ujawniających się nowych problemów zarówno w praktyce, metodologii, jak i teorii. Z każdego Kongresu wracam z nowymi, frapującymi mnie wątkami do dalszej pracy. Są to też nowe kontakty i pomysły na współpracę. Jednym z nich jest współpraca w międzynarodowym zespole przy wypracowaniu nowych programów i metod nauczania na prężnie odradzających się trzech uniwersytetach w Kurdystanie (Właśnie składamy wniosek Erasmus +).

Czas wolny?

Wiele lat temu odkryliśmy chatę w jednym z sudeckich wąwozów. Urzekło nas to miejsce, gdzie kończy się wiejska droga, nie ma zasięgu telefonicznego, a na stoku za oknem stada saren. Wracamy tam tak często, jak to jest możliwe.

Do czego tęsknię?

Do swobody podróżowania. Ostatnio camperem przez mniej i bardziej dzikie tereny Australii, które nas zachwyciły surowością krajobrazu, pustką i ogromną życzliwością Australijczyków. W planach mamy jeszcze trochę podróży do ciekawych miejsc na ziemi i ich mieszkańców.

Co chciałabym zrobić w najbliższym czasie?

Uruchomić w CDV Laboratorium Rozwoju Profesjonalnego. Z tym pomysłem wróciłam z jednego z Kongresów ISCAR, a teraz studentki I roku edukacji prorozwojowej przypomniały mi o nim w rozmowie nad nową, poszerzoną formułą studiowania?

*Poniższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.


ZAJĘCIA - zajęcia realizowane na uczelni: warsztaty, ćwiczenia, konwersatoria, wykłady, lektoraty, seminaria, laboratoria, zajęcia WF oraz praktyki u pracodawców 

PROJEKTY - samodzielna praca studenta pod nadzorem nauczyciela akademickiego: realizacja projektów związanych z zajęciami, case study z praktykami, wykłady otwarte, koło naukowe, konsultacje z praktykami, szkolenia biura karier

Kierunkowe efekty kształcenia - Edukacja prorozwojowa

Struktura modułowa, lata 2015-2018

Struktura modułowa, lata 2016-2019

Struktura modułowa, lata 2017-2020

Studia stacjonarne:


Semestr Izajęciaprojekty
Moduł ogólny 20 0
Moduł WF I 20 0
Biopsychiczne podstawy edukacji 100 50
Filozoficzno-hitoryczne podstawy edukacji 50 20
Socjokulturowe konteksty edukacji 100 40
Semestr IIzajęciaprojekty
Moduł WF II 20 0
Empiryczne podstawy działalności edukacyjnej 50 20
Teoria działalności edukacyjnej 100 30
Media-technologia-edukacja 100 50
Moduł językowy I 40 30
Moduł technologiczny I 15 0
Semestr IIIzajęciaprojekty
Profilaktyka-diagnoza-wsparcie 60 30
Profesjonalizacja działalności edukacyjnej I 25 10
Moduł do wyboru 50 30
Moduł językowy II 40 30
Moduł technologiczny II 15 0
Praktyki zawodowe 120 0
Semestr IVzajęciaprojekty
Profesjonalizacja działalności edukacyjnej II 50 20
Proseminarium 5 10
Moduł do wyboru 50 30
Moduł językowy III 40 30
Moduły specjalizacyjne    
Semestr Vzajęciaprojekty
Przedsiębiorczość w edukacji 90 50
Praktyki zawodowe 120 0
Seminarium dyplomowe I 10 40
Moduły specjalizacyjne    
Semestr VIzajęciaprojekty
Moduł do wyboru 50 30
Seminarium dyplomowe II 10 40
Moduły specjalizacyjne    
Praktyki zawodowe 120 0
Business Practice Case
Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie
Przywództwo w biznesie
Tworzenie strategii nowego biznesu
Socjoantropologia rozrywki
Sztuka mówienia
Nowe media w coachingu. Między teorią a praktyką
Warsztat pracy trenera biznesu
Metody i koncepcje zarządzania w nowoczesnych organizacjach
Wprowadzenie doWeb Design
CMS dla nieinformatyków
Komunikat wizualny
Współczesny konsument jako źródło wyzwań dla biznesu
Zarządzanie sobą w czasie
Edukacja elementarnazajęciaprojekty
Metodyka edukacji elementarnej I 90 40
Warsztat kompetencji pedagogicznych 60 30
Metodyka edukacji elementarnej II 90 30
Integracja procesów i środowisk edukacyjnych 90 50
Metodyka edukacji elementarnej III 120 50
Technologie edukacyjnezajęciaprojekty
Moduł kompetencji podstawowych: wprowadzenie w świat mediów i technologii 60 30
Moduł kompetencji informacyjno-komunikacyjnych 95 50
Moduł kompetencji medialnych 85 40
Moduł kompetencji e-learningowych i m-learningowych 40 20
Warsztaty e-learningowe i m-learningowe 90 50
Nowe technologie w edukacji i dla edukacji 85 40
Opieka i wychowaniezajęciaprojekty
Organizacja opieki i wychowania 100 50
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 100 40
Warsztat pracy opiekuna-wychowawcy 50 30
Projektowanie działań w zakresie opieki i wychowania 50 30

Studia niestacjonarne:


Semestr Izajęciaprojekty
Moduł ogólny 20 0
Biopsychiczne podstawy edukacji 90 50
Filozoficzno-hitoryczne podstawy edukacji 30 20
Socjokulturowe konteksty edukacji 60 40
Semestr IIzajęciaprojekty
Moduł WF 10 0
Empiryczne podstawy działalności edukacyjnej 30 20
Teoria działalności edukacyjnej 70 30
Media-technologia-edukacja 60 50
Moduł językowy I 30 20
Moduł technologiczny I 15 0
Semestr IIIzajęciaprojekty
Profilaktyka-diagnoza-wsparcie 40 30
Profesjonalizacja działalności edukacyjnej I 20 10
Moduł do wyboru 30 30
Moduł językowy II 30 20
Moduł technologiczny II 15 0
Praktyki zawodowe 120 0
Semestr IVzajęciaprojekty
Profesjonalizacja działalności edukacyjnej II 20 20
Proseminarium 5 10
Moduł do wyboru 30 30
Moduł językowy III 30 20
Moduły specjalizacyjne    
Semestr Vzajęciaprojekty
Przedsiębiorczość w edukacji 60 50
Praktyki zawodowe 120 0
Seminarium dyplomowe I 10 40
Moduły specjalizacyjne    
Semestr VIzajęciaprojekty
Moduł do wyboru 30 30
Seminarium dyplomowe II 10 40
Moduły specjalizacyjne    
Praktyki zawodowe 120 0
Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie
Przywództwo w biznesie
Tworzenie strategii nowego biznesu
Socjoantropologia rozrywki
Sztuka mówienia
Nowe media w coachingu. Między teorią a praktyką
Zarządzanie sobą w czasie
Warsztat pracy trenera biznesu
Metody i koncepcje zarządzania w nowoczesnych organizacjach
Wprowadzenie doWeb Design
CMS dla nieinformatyków
Komunikat wizualny
Współczesny konsument jako źródło wyzwań dla biznesu
Edukacja elementarnazajęciaprojekty
Metodyka edukacji elementarnej I 60 40
Warsztat kompetencji pedagogicznych 30 30
Metodyka edukacji elementarnej II 60 30
Integracja procesów i środowisk edukacyjnych 60 50
Metodyka edukacji elementarnej III 75 50
Technologie edukacyjnezajęciaprojekty
Moduł kompetencji podstawowych: wprowadzenie w świat mediów i technologii 40 30
Moduł kompetencji informacyjno-komunikacyjnych 60 50
Moduł kompetencji medialnych 60 40
Moduł kompetencji e-learningowych i m-learningowych 30 20
Warsztaty e-learningowe i m-learningowe 60 50
Nowe technologie w edukacji i dla edukacji 60 40
Opieka i wychowaniezajęciaprojekty
Organizacja opieki i wychowania 50 50
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 50 40
Warsztat pracy opiekuna-wychowawcy 40 30
Projektowanie działań w zakresie opieki i wychowania 40 30

Pedagożka, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Związana z tą Uczelnią do 2000 roku. W latach 2000-2015 pracowała w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Kierowała Zakładem Badań nad Rozwojem  Profesjonalnym Nauczycieli oraz Zakładem Pedeutologii (2005-2015). Pełniła funkcje  prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą (2003-2012) oraz prorektora ds. nauki (2012-2015). Uczestniczy w pracach programowych w zakresie europejskich doktoratów profesjonalnych dla nauczycieli (EDiTE/Horyzont 2020). Jest członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Brała udział w pracach Komitetu Rozwoju Polskiej Edukacji Narodowej PAN przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Pedagogicznym. Od 2012 roku pełni funkcję redaktorki naczelnej wydawanego we współpracy Towarzystwa z DSW Forum Oświatowego. Jest także członkiem rad programowych kilku innych punktowanych czasopism pedagogicznych. Należy do ISCAR-a - międzynarodowego stowarzyszenia badaczy lokujących swe projekty w perspektywie społeczno-kulturowej. . Jest autorką wyróżnionych nagrodami ministrów podręczników akademickich, kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz kilku ekspertyz w zakresie współpracy szkół z uczelniami w edukacji

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Adiunkt w Collegium Da Vinci w Poznaniu, koordynator do spraw praktyk na kierunku Pedagogika.

Ukończyła studia na kierunku Pedagogika, w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej na Wydziale Nauk Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła kurs dla wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, brała udział w szkoleniach z coachingu, diagnozy pedagogicznej, kompetencji miękkich, kinezjologii a także z efektywnego nauczania czy zarządzania czasem.

Praktykę zawodową zdobywała między innymi u pedagoga szkolnego w szkole podstawowej i liceum, w Środowiskowym Domu Samopomocy jako wychowawca- opiekun, w świetlicy szkolnej jako wychowawca, na koloniach letnich i zimowiskach jako opiekun-wychowawcy, opiekunka dziecięca. Członek Stowarzyszenia Oświatowego im. D. Chłapowskiego w Kościanie i Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Zainteresowania naukowe oscylują wokół rodziny (życie rodzinne, funkcjonowanie rodziny, procesy zachodzące w rodzinie), ról rodzinnych (ojciec, matka, dziecko, dziadkowie), relacji rodzinnych, wsparciem, mentoringiem, tutoringiem i coachingiem rodzicielskim a także rozwojem człowieka w biegu życia, jego edukacji i wychowania, opieki rozwojowej i systemu opieki nad małym dzieckiem oraz problematyką aksjologiczną i etyczną w działalności pedagoga i psychologa.

Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu poradnictwa rodzinnego i edukacyjnego.

Autorka monografii pt. „Rola ojca w poglądach i planach życiowych młodych mężczyzn” oraz licznych publikacji o tematyce mieszczącej się w obszarze wyżej wymienionych zainteresowań.

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie: pedagogika, specjalność: pedagogika medialna. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauczyciel akademicki, certyfikowany tutor, dziennikarz muzyczny i animator kultury. W latach 2005-2015 pracował w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, gdzie współtworzył pierwszą w Polsce specjalizację dziennikarską o profilu muzycznym oraz realizował badania naukowe w obszarze edukacyjnych zastosowań mediów. Aktualnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów Collegium Da Vinci w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. psychologię i pedagogikę mediów, dziennikarstwo muzyczne, media i komunikację społeczną, e-learning, m-learning, b-learning, u-learning, nowe media, media interaktywne i społecznościowe, kulturę popularną, PR i kreowanie wizerunku, organizację i zarządzanie mediami.
Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz monografii pt. „E-learning. Kultura studiowania w przestrzeni sieci” i ponad 1000-ca godzin audycji radiowych.

Profesor nadzwyczajny Collegium Da Vinci, doktor habilitowany nauk społecznych i humanistycznych, teolog, pedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog, historyk. Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.  Od ponad dwudziestu lat związany z różnego rodzaju działaniami edukacyjnymi (nauczyciel, pedagog, dyrektor szkoły, dziekan). Jego profil naukowy oscyluje wokół: pedagogiki specjalnej, zwłaszcza surdopedagogiki, resocjalizacji oraz pedagogiki religii. Jest autorem czterech pozycji monograficznych, podejmujących problematykę osób niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i wykluczonych oraz antropologiczno-teologicznych uwarunkowań procesu wychowania. Podręcznika metodycznego przeznaczonego dla dzieci głęboko niesłyszących opracowanego według autorskiej metody Szybkiego wzbogacania kompetencji językowo-pojęciowych. Redaktorem  opracowań wieloautorskich, a także wielu artykułów naukowych polskich i zagranicznych. Organizatorem konferencji naukowych i sympozjów poświęconych głównie  problemom osób niepełnosprawnych. Instruktorem i transliteratorem metody fonogestów (Cued Speech) umożliwiającej komunikowanie się z  osobami niesłyszącymi. W roku akademickim 2013/2014 otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania asygnowany przez Ministra Edukacji Narodowej w Warszawie, oraz Srebrny Medal za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Recenzent merytoryczny czasopisma „Rozprawy Społeczne/ Social Dissertations” PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Członkiem Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych Państwowej Akademii Nauk. 

Marcin Fabjański - Trener, Pisarz, Autor filmów dokumentalnych Autor pierwszego polskiego poradnika praktyki filozoficznej „Stoicyzm Uliczny” i książki „Zaufaj życiu. Nie zakochuj się w przelatującym wróblu”. Twórca unikalnych szkoleń i autorytet z zakresu filozofii życia i treningu mentalnego. Pisarz i autor filmów dokumentalnych nagrodzony między innymi Grand Pressem i nagrodami Independent Press Association w Nowym Jorku. W magazynie „Coaching” prowadzi autorską rubrykę „Metafizyka dla neurotyka”, w „Dużym Formacie” felieton „Architektura emocji”. Regularnie pisze do Magazynu Świątecznego „Gazety Wyborczej” i „Forbesa.” Twórca Szkoły Filozofii Dostrojenia do Procesu Życia: www.selfoff.com.

 

 

 

Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania naukowe to głównie socjologia i antropologia popkultury oraz psychologia ewolucyjna i pozytywna. Prócz tekstów ściśle naukowych, zajmuje się również popularyzowaniem nauki. Pisał m.in. do „Dużego Formatu”, „Pressu”, „Logo”. Obecnie współpracuje z „Odrą” oraz „Charakterami”. Jest również stałym publicystą magazynu life-style "(Slow)".

Jest autorem książek „Kłamię, więc jestem”, pionierskiego na polskim gruncie opracowania poświęconego rozwojowi modułu teorii umysłu i jego wpływu na funkcjonowanie społeczne dzieci w wieku przedszkolnym oraz "Samotnego hulaki", pracy poświęconej funkcjonowaniu umysłu w popkulturze. Współautor „Nagiej małpy przed telewizorem”, odsłaniającej psycho-ewolucyjne kulisy funkcjonowania popkultury. Uczestnik kilku projektów badawczych, m.in. International Sexuality Description ProjectThe Poles’ image of Germany (PBS DGA), czy badań oferty kulturalnej w Toruniu.

Zajmował się również profesjonalną analizą mediów i sporządzaniem raportów wizerunkowych dla dużych podmiotów. Prywatnie bibliofil, meloman (fan Marthy Argerich i Jana Sebastiana Bacha), nie stroniący od jazzu i IDM. Wielbiciel prozy Kurta Vonneguta, Michela Houellebecq'a, Markiza de Sade oraz serialu „South Park”, koneser-amator piw pszenicznych i belgijskich lambików.

 

Pedagożka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W latach 2000-2014 adiunkt w Zakładzie Pedeutologii w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.
Zajmuje się badaniami interwencyjnymi i rozwojowymi inspirowanymi teorią kulturowo-historyczną, teorią działalności, pedagogiką dialogiczną i filozofią dialogu. Od wielu lat współpracuje z nauczycielami w projektach rozwojowych, wspiera osoby związane z szeroko rozumianą edukacją we wzmacnianiu ich kompetencji do bycia Autorem własnej praktyki zawodowej oraz kreowania nowych sposobów działań.
Od 2008 roku współpracuje w sieci badaczy International Society for Cultural and Activity Research (ISCAR). W latach 2012-2014 sekretarz Forum Oświatowego.
Autorka i współautorka kilku książek i wielu artykułów naukowych.

 

 REKRUTACJA KROK PO KROKU

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • dostarczyć do Biura Rekrutacji niezbędne dokumenty.

zapisz się

Rekrutacja w 3 krokach

KROK 1

Przygotuj potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • świadectwo maturalne
 • zdjęcie w wersji cyfrowej

KROK 2

Wypełnij formularz rekrutacyjny. Po wypełnieniu formularza, w KROKU 2, otrzymasz dostęp do wszystkich wymaganych dokumentów.

KROK 3

Dostarcz komplet dokumentów do CENTRUM ORGANIZACJI DYDAKTYKI pokój R039, parter Rotunda:

A) osobiście

Wówczas wszystkie formularze i umowa o kształceniu zostaną wydrukowane przez pracownika biura.

Pamiętaj zabierz ze sobą:  

 • dowód osobisty
 • kserokopię świadectwa dojrzałości oraz oryginał lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości do wglądu
 • kserokopię dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303)

B) przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem biuro rekrutacji)

UWAGA! Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Pamiętaj aby podpisać dokumenty!


Sprawdź, czy skompletowałeś wszystkie dokumenty:

 • kserokopia dowodu osobistego
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (UWAGA! oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią musisz dostarczyć do wglądu lub przesłać pocztą. Oryginały dokumentów są zwracane przez biuro rekrutacji.)
 • podpisane podanie do Rektora – do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • podpisaną ankietę osobową ze zdjęciem w wersji cyfrowej (wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów) - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • kserokopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303)
 • dwa podpisane egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ LUB NAPISZ!

tel.: 61 27 11 100/101/102
rekrutacja@cdv.pl

Regulamin studiów

Zasady potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną w Collegium Da Vici w Poznaniu

Ceny studiów obowiązujące w roku akademickim 2017/2018
KierunekForma studiówCzas trwania w latachTrybCzesne płatne za rok z góryCzesne płatne za semestrCzesne płatne w 12 ratach
EDUKACJA PROROZWOJOWA Studia I stopnia 3 Niestacjonarny 4800 2400 400
Zapisując się wcześniej oszczędzasz!

do 31 lipca wpisowe 300 zł 0 zł

1- 31 sierpnia wpisowe 300 zł  100 zł

1- 30 września wpisowe 300 zł   150 zł

zapisz się

Za co płacisz?
 • zajęcia prowadzą uznani na rynku specjaliści i praktycy
 • pracujesz w małych grupach
 • nad Twoim rozwojem czuwa mentor i tutor
 • zajęcia z tzw. mikronauczania prowadzone w nowoczesnej fokusowni
 • realne wsparcie Biura Karier w poszukiwaniu praktyk, staży i pracy
 • liczne zajęcia dodatkowe w postaci warsztatów i konferencji
 • udział w projektach edukacyjnych

 grafika o stypendiach