00_edukacja.jpg

Edukacja małego dziecka
Poznań

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

CEL

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do pracy w charakterze opiekuna-wychowawcy w żłobku lub klubie malucha, wolontariusza, opiekuna dziennego i opiekunki dziecięcej. Słuchacze tych studiów zostaną wyposażeni w teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowaniu opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, umożliwiając im realizację funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

UCZESTNICY

Studia adresowane są do osób posiadających:

 • wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie z zakresu pedagogiki (wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza), psychologii, a które chcą uzyskać kwalifikacje do pracy w charakterze opiekuna-wychowawcy małego dziecka do 3 roku życia*;
Na studia zapraszamy też pracowników służby zdrowia pracujących z dziećmi do 3 roku życia (pielęgniarki, położne, fizhoterapetuów czy lekarzy pediatrów), asystentów rodzinnych, pracowników socjlnych. Ukończenie studiów umożliwi zdobycie dodatkowych kompetencji w zakresie pracy z małym dzieckiem i jego rodziną (osoby te nie zdobędą kwalifikacji zawodowych).
*studia obejmują zakresem programowym podstawowy kurs dla opiekuna-wychowawcy małego dziecka w żłobku i klubie, kurs uzupełniający, szkolenia dla wolontariusza i dziennego opiekuna.

 

KWALIFIKACJE

Absolwenci tych studiów są przygotowani do pracy:

 • na stanowisku opiekuna-wychowawcy małego dziecka w żłobku,
 • na stanowisku opiekuna-wychowawcy małego dziecka w klubie malucha,
 • na stanowisku opiekuna dziennego i wolontariusza;

Absolwent tych studiów uzyskuje kwalifikacje „opiekuna” (kod: 531107, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności opracowaną przez MPRiPS), otrzymuje przygotowanie zawodowe w zakresie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej z dzieckiem do 3 roku życia.

(Ustawa z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Dz. U. z 2011 r. Nr  45, poz. 235).

PODSTAWA PRAWNA

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin spełniają w wymogi zawarte:

 • w ustawie dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. nr 45, poz. 235) oraz dziennego opiekuna; 
 • w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna żłobka lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. nr 69, poz. 368);

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Psychopedagogiczne podstawy rozwoju małego dziecka
 • Stymulacja rozwoju małego dziecka
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Metodyka pracy opiekuna-wychowawcy małego dziecka
 • Wczesna edukacja małego dziecka
 • Pedagogika zabawy małego dziecka

 

Liczba semestrów: 3 semestry

Liczba godzin dydaktycznych: 360 h

Liczba godzin praktyk: 60 h  (miejsce odbywania praktyki: żłobek, klub malucha, opiekun dzienny)

Liczba punktów ECTS: 60 

 

Kierownik merytoryczny kierunku: dr Marta Majorczyk

Marta Majorczyk

Partner kierunku:

Żłobek Polana Malowana Słońcem

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni,
 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, 
 • egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolia słuchacza z działań praktycznych zrealizownych w ramach studiów.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie - w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.
Zajęcia w ramach III semestru realizowane są także w lipcu, w dni powszednie.
Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego.

WARUNKI REKRUTACJI

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie internetowego formularza  oraz złożenie (najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego) kompletu dokumentów, tj.:
• podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
• kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o posiadaniu przygotowania pedagogicznego, z wyłaczeniem kierunków doskonalących i kierunku Przygotowanie pedagogiczne (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
• kserokopia dowodu osobistego (do potwierdzenia najpóźniej na I zjeździe), 
• kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał nie jest przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
• kopia suplementu dyplomu (dla dyplomów wydanych po 1 stycznia 2005r., oryginał nie przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
• 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej),
• opłata rekrutacyjna w wysokości 300 zł.

Uwaga! W przypadku kierunków, na któych wymagane jest przygotowanie pedagogiczne prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego nabycie tych kwalifikacji. Jeśli uprawnienia te wynikają bezpośrednio z dyplomu lub suplementu, nie ma konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Nabór na studia podyplomowe będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. 
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Dokumenty można składać:

 • osobiście w Biurze Rekrutacji Collegium Da Vinci, przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, pokój R034 (parter)
 • lub przesłać listem poleconym na adres:

Collegium Da Vinci
Biuro Rekrutacji 
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań


tel. 61 271 11 00/01/02
rekrutacja@cdv.pl

OPŁATY

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 3 lub 9 ratach.

Absolwenci CDV otrzymują:

 • zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziewięciu rat).
Oplatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 3 lub 9 ratach.

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie - paragraf Finansowanie nauki).


 

KIERUNEK

1 RATA

3 RATY

9 RAT

 Edukacja małego dziecka - studia doskonalące 

3600

 1200

 400