00_edukacja.jpg

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej
Szczecin

CEL

Celem studiów podyplomowych jest umożliwienie słuchaczom nabycia interdyscyplinarnej wiedzy o rozwoju i funkcjonowaniu osób ze spektrum autyzmu oraz ich specyficznych potrzebach edukacyjnych
Uczestnicy zostaną wyposażeni w praktyczne umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć oraz kompetencje umożliwiające wspieranie osób ze spektrum autyzmu na przestrzeni całego ich życia: od wczesnego wspomagania rozwoju poprzez edukację aż do okresu dorosłości.

 UCZESTNICY

Proponowany kierunek studiów podyplomowych adresowany jest do osób z przygotowaniem pedagogicznym pracujących lub planujących pracę z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a posiadającymi ukończone:
 • studia magisterskie na kierunku psychologia,
 • studia wyższe na kierunku pedagogika,
 • studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna,
 • studia wyższe w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej lub terapii pedagogicznej.

KWALIFIKACJE

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Przygotowują do planowania i prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, edukacji i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu w placówkach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych i ośrodkach terapeutycznych.
W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów absolwent: 
 • potrafi dokonać diagnozy funkcjonalnej i opracować indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne,
 • posiada umiejętność planowania, organizowania i oceny efektów zajęć z osobami z autystycznego spektrum na wszystkich etapach edukacyjnych i w środowisku domowym,
 • potrafi organizować profesjonalne wsparcie dla osób ze spektrum autyzmu, także dla ich rodzin,
 • posiada wiedzę na temat metod terapeutycznych, stymulujących rozwój osób ze spektrum autyzmu,
 • posiada wiedzę na temat rozwijania umiejętności komunikacyjnych i społecznych osób ze spektrum autyzmu,
 • posiada elementarną wiedzę na temat zaburzeń integracji sensorycznych w spektrum autyzmu.

PODSTAWA PRAWNA

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin spełniają wymogi zawarte:
 • w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 . w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • w Rozporządzeniu MEN z dnia z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (z późniejszymi zmianami), oraz
 • w Rozporządzeniu MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2013 poz 1257).

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 • Pedagogika specjalna,
 • Elementy psychologii rozwojowej i klinicznej dziecka,
 • Wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej i psychiatrii,
 • Elementy prawa oświatowego,
 • Spektrum zaburzeń autystycznych - wybrane zagadnienia,
 • Edukacja i terapia osób z autyzmem, zespołem Aspergera,
 • Diagnoza funkcjonalna oraz Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne dla dzieci i uczniów ze spektrum autyzmu,
 • Kształtowanie kompetencji językowych i komunikacyjnych osób ze spektrum autyzmu,
 • Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej,
 • Treningi umiejętności społecznych,
 • Wspomaganie rodziny osób ze spektrum autyzmu,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu,
 • Elementy integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju i terapii dziecka ze spektrum autyzmu,
 • Praktyki,
 • Tutoriale.

Liczba semestrów: 3 
Liczba godzin dydaktycznych: 350 
Liczba godzin praktyk: 120 
Liczba punktów ECTS: 60

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, 
 • egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolia słuchacza z działań praktycznych zrealizownych w ramach studiów.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, nie częściej niż co dwa tygodnie - w soboty i niedziele, w godzinach od 8.00 do 18.00.

Zajęcia w ramach 3-go semestru realizowane są także w lipcu, w dni powszednie.

Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w niektóre piątki od godziny 17-tej oraz w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych.

WARUNKI REKRUTACJI

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie internetowego formularza  oraz złożenie (najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego) kompletu dokumentów, tj.:
 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o posiadaniu przygotowania pedagogicznego, z wyłaczeniem kierunków doskonalących i kierunku Przygotowanie pedagogiczne (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kserokopia dowodu osobistego (do potwierdzenia najpóźniej na I zjeździe), 
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał nie jest przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
 • kopia suplementu dyplomu (dla dyplomów wydanych po 1 stycznia 2005r., oryginał nie przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej),
 • opłata rekrutacyjna w wysokości 300 zł.

Uwaga! W przypadku kierunków, na których wymagane jest przygotowanie pedagogiczne prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego nabycie tych kwalifikacji. Jeśli uprawnienia te wynikają bezpośrednio z dyplomu lub suplementu, nie ma konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Nabór na studia podyplomowe będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. 
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń. 

Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (przesyłając listem poleconym) na adres siedziby 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EuropaBiz.pl w Szczecinie
ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 B)
70–035 Szczecin
europabiz.pl@gmail.com
tel. kom. 724 464 000

Sekretariat czynny:

wtorek 9.00-13.00

czwartek 9.00-13.00

piatek 16.30-19.00

sobota 8.00-14.30

OPŁATY

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Kandydaci podejmujący studia są zwolnieni z opłaty wpisowej przy zapisie w terminie od 18 maja 2017 r. do 30 września 2017 r.

Absolwenci CDV otrzymują:

 • zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).
Oplatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie - paragraf Finansowanie nauki).


KIERUNEK

1 RATA

2 RATY

10 RAT

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej

3600 zł

 1800 zł

360 zł