Działalność naukowa

Publikacje

Aktywność badawcza kadry uczelni przynosi bezpośrednie efekty w postaci dorobku publikacyjnego. Oficyna Wydawnicza CDV kierowana przez Radę Wydawniczą uczelni umożliwia szybką publikację efektów badań realizowanych w CDV. Efektem pracy wydawnictwa było ostatnio wydanie czterech prac, w tym jednej monografii oraz trzech prac zbiorowych. Działalność popularyzatorską wspomagają również dwa periodyki wydawane przez CDV: „Problemy Humanistyki” oraz „ Epikeia”. Coraz większą część publikacji pracowników CDV stanowią prace publikowane w wydawnictwach naukowych o renomie międzynarodowej.

Ostatnio wydane tytuły:

  • Arteterapia - zdrowie dzięki sztuce, pod red. M. Majorczyk i M. Szabelskiej-Holeksa, Poznań 2015.
  • Mit marketingu. Marketing mitu, pod red. B. Biskupa i Ł. Fojutowskiego, Poznań 2015.
  • Prorozwojowy projekt edukacji, pod red. M. Białasa, Poznań 2016.
  • Polska prasowa publicystyka polityczna wobec Kościoła rzymskokatolickiego w pierwszej dekadzie XXI wieku. Studium politologiczno-prasoznawcze, A. Ranke, Poznań 2016.

Konferencje

Rozwój naukowy wiąże się z wymianą myśli i poglądów, co umożliwia organizacja w CDV konferencji i seminariów naukowych. Każdego roku w uczelni realizowanych jest wiele spotkań o takim charakterze: zarówno we współpracy z partnerem naszej uczelni - Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie, jak również wieloma innymi, liczącymi się ośrodkami naukowymi, także zagranicznymi. Niektóre projekty konferencyjne mają charakter cykliczny. Interesującą inicjatywą z tego zakresu są spotkania z cyklu „My i nasi sąsiedzi”, organizowane w cyklu trzyletnim i prezentujące relacje Polski z każdym z państw sąsiedzkich. Uczestnikami spotkań będą najwybitniejsi uczeni z Czech, Słowacji, Ukrainy, Niemiec i pozostałych krajów graniczących z Polską.

Odrębnym, jednocześnie ważnym nurtem spotkań naukowych są seminaria i warsztaty organizowane przez studentów działających w ramach kół naukowych na różnych kierunkach. Umożliwiają one nie tylko sprawdzenie osiągniętego poziomu wiedza, ale przede wszystkim rozwijają poznawczo, poszerzając horyzonty intelektualne młodych ludzi.

Granty na działalność naukowo-badawczą

Działalność badawcza wymaga zaangażowania niezbędnych (niekiedy znacznych) środków finansowych i materialnych. Dla ułatwiania i stymulacji podejmowania badań własnych w CDV stworzono procedury umożliwiające zaprojektowanie i realizację nowatorskich koncepcji badawczych. Granty badawcze realizowane są indywidualnie (często intensyfikując prace nad stopniem naukowym) oraz zespołowo. W obu sytuacjach są one całościowo finansowane przez Uczelnię. Ich wymiernym efektem są kolejne publikacje oraz rozwój naukowy kadry.

Drugi nurt analiz naukowych wiąże się z realizacją badań inicjowanych przez instytucje zewnętrzne, na potrzeby szeroko pojmowanego środowiska administracyjno-gospodarczego. Kadra naukowa CDV zrealizowała już, bądź aktualnie realizuje badania mieszczące się m.in. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współpracując z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, czy Wojewódzkim Urzędem Pracy. Przykładami mogą być przeprowadzone analizy dopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy, czy analiza cywilizacyjno-kulturowych barier utrudniających bezrobotnym wejście na rynek pracy. Praktyczna funkcja realizowanych w ramach CDV badań przyczynia się do rozwiązywania konkretnych problemów społecznych i stanowi ważny element prac prowadzonych w innych instytucjach.

Zaawansowana działalność badawcza w CDV dotyczy wszystkich dziedzin kształcenia realizowanych w obrębie uczelni. O jej wadze świadczy fakt, że osoby uzyskujące najlepsze efekty badawczo-publikacyjne są wyróżniane i nagradzane przez władze uczelni.